Dårlig kostnadskontroll ga Visma-minus på 117 mill

VISMA ASA kan vise til et driftsresultat i første halvår på minus 116,9 millioner kroner. Det nye styrets gjennomgang av selskapets drift og balanse har avdekket et forverret driftsresultat på hele 91,6 millioner.

VISMA ASA kan vise til et driftsresultat i første halvår på minus 116,9 millioner kroner. Det nye styrets gjennomgang av selskapets drift og balanse har avdekket et forverret driftsresultat på hele 91,6 millioner.

VISMA ASA hadde i andre kvartal driftsinntekter på 53,4 millioner kroner - en pen økning i forhold til fjorårets 36,6 millioner. Dette gir samlede driftsinntekter for første halvår på 103,6 millioner kroner - opp med 27,5 millioner i forhold til samme periode i fjor.

Dårlig kostnadskontroll, vesentlig økte avsetninger til tap på fordringer, samt en utstrakt bruk av kostnadskrevende konsulenttjenester for å møte avtalte kontraktsfrister, gjør imidlertid at VISMA for øyeblikket ikke er god butikk.

Selskapet fikk i første halvår et negativt driftsresultat på 116,9 millioner kroner. Av dette er altså så mye som 91,6 millioner kroner resultatet av at det nye styret og den nye ledelsen har gjennomført den varslede gjennomgang av selskapets drift og balanse, og kritisk vurdert alle forhold. VISMA-ledelsen estimerer at det ordinære driftsresultatet uten periodefremmede avsetninger og avskrivninger ble negativt med 25,3 millioner kroner.

Den største enkeltposten i det negative resultat utgjøres av en samlet nedskriving av goodwill-poster med hele 51,3 millioner kroner, skriver VISMA-styret i halvårsregnskapet.

Selskapet har skrevet av aktiverte utviklingskostnader på 11,8 millioner kroner - et beløp der størsteparten oppstod i forbindelse med fusjonen med tidligere Dovre Informasjonssystemer, nå VISMA Informasjonssystemer.

I en pressemelding opplyser VISMA-styret at selskapet nå skjerper kravene til inntektsføring som følge av inngåtte kontrakter. "Hittil har inntektsføringen skjedd i forbindelse med kontraktsinngåelse, men erfaring tilsier at inntektsføring bør følge implementering av kontraktene", heter det i meldingen. VISMA har derfor avsatt 11,4 millioner kroner mot tidligere kontrakter. Halvparten av avsetningen gjøres i det svenske datterselskapet VISMA AB.

VISMA reduserer nå også ambisjonsnivået på det amerikanske markedet vesentlig. I regnskapet kostnadsfører selskapet direkte 9,7 millioner kroner til oppbygging av et distribusjonsapparat i USA, samt utarbeidelse av engelske brukermanualer for VISMA Logistics - et prosjekt som ble igangsatt i november i fjor.

Konsernet fortsetter den interne omstruktureringen, og til dette er det avsatt 15,5 millioner kroner. Med i disse planene inngår også avtaler om salg av to av VISMAs forretningseiendommer som per 30. juni er bokført med en samlet verdi på 13 millioner kroner. I forbindelse med eiendomssalget er det gjort tapsavsetninger på 2,2 millioner kroner.

Da VISMA-styret tirsdag vedtok halvårsregnskapet vedtok det samtidig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 8. august. Styret vil foreslå å gjennomføre en fortrinnsemisjon på 100 millioner aksjer til tegningskurs én krone per aksje. Tegningsrettighetene vil bli søkt notert på Oslo Børs. Styret møtes imorgen for å vedta forslag til generalforsamlingsvedtak og innkallelse.

Til toppen