Databank mot artsutrydding

En artsdatabank skal gi miljøvernminister Knut Arild Hardeide oversikt over vernet av truede arter.

En artsdatabank skal gi miljøvernminister Knut Arild Hardeide oversikt over vernet av truede arter.

I de siste fire hundre årene antas det at 35 prosent av artene er forsvunnet på grunn av at deres leveområder er ødelagt av mennesker.

Staten har forpliktet seg til FNs målsetning om at tap av biologisk mangfold skal stanses innen 2010, men kunnskapen om norske planter og dyr er spredt og uoversiktlig.

Nå skal all tilgjengelig informasjon om norske naturtyper, fugler, planter, insekter, pattedyr og andre levende vesener samles i en databank, skriver Aftenposten.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide åpnet for et par uker siden den norske Artsdatabanken i Trondheim, og målet er å gjøre all kunnskap tilgjengelig for folk flest. Artsdatabanken er en del av NTNU, men har eget styre og får tildelt penger fra Forskningsdepartementet.

En såkalt «rødliste» skal holde oversikt over planter og dyr som på et aller annet vis er truet, mens «svartelisten» skal liste opp de mest truede arter. Det antas at mellom 50 til 100 norske planter og dyr vil stå på svartelisten.

Artsdatabanken vil innlede et omfattende samarbeid med skoleverket for detaljkunnskap om norsk natur.

I Sverige innvilges det hvert år mellom 20 og 40 millioner kroner til den svenske artsdatabanken.

Til toppen