Dataforeningen fornøyd med rødgrønne signaler

Dataforening er fornøyd med at den nye regjeringen ser ut til å ville fortsette å bygge «kunnskapssamfunnet».

Dataforening er fornøyd med at den nye regjeringen ser ut til å ville fortsette å bygge «kunnskapssamfunnet».

Den norske dataforeningen sier i en pressemelding at de håper den kommende rødgrønne regjeringen vil hold løftene, blant annet tilgang til PC og Internett for alle lærere og elever i skolen, og at man vil ta ansvar for bredbåndsutviklingen.

– Signalene fra Soria Moria er at linjene i eNorge-planen fortsettes, og at arbeidet med borgerportalen «Min Side» ferdigstilles, sier Dataforeningen, og sier seg fornøyd med at den nye regjeringen ser ut til å ville fortsette å bygge «kunnskapssamfunnet», som er tuftet på IT og modernisering i offentlig sektor.

Dataforeningen sier videre at det vil styrke nyetablering dersom ordningen med etableringsstipend til gründere i regi av Innovasjon Norge utvides. Foreningen støtter ideen om å utrede opprettelsen av en Gründerbank.

Dataforeningen har lenge hevdet at samarbeidet mellom forskning og næringsliv burde styrkes, og at anvendelsen av IT til prosessforbedringer og innovasjon i de næringer som forskningsmeldingen satser på, må bli et sentralt satsningsområde for norsk IT-næring, heter det i pressemeldingen.

– Den avtroppende regjeringen foreslår i sitt budsjett en økning på 1,4 milliarder kroner. I fjor brukte regjeringen totalt 14,2 milliarder kroner på forskning. Vårt ønske er at denne utviklingen fortsetter.

Dataforeningen støtter den nye regjeringen i et økt ambisjonsnivå for bredbåndsutbyggingen.

– Utbygging av bredbånd til hele landet gir store muligheter for næringsetablering og utvikling, og opphever i stor grad de avstandsulemper som måtte eksistere. Målet er ifølge den nye regjeringsplattformen at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et fremtidsrettet høyhastighetsnett til lik pris i hele landet innen utgangen av 2007. Stoltenberg varsler at for å få dette til, må det offentlige bidra økonomisk, blant annet ved bruk av BaneTele.

Dataforeningen merker seg at i motsetning til Bondevik-regjeringen som i dagens budsjett vil redusere statens eierandel i BaneTele til 0 prosent, ønsker Stoltenberg-regjeringen at BaneTele forblir et offentlig kontrollert selskap.

– Vi mener at fremdrift er viktigere enn eierskap. Dataforeningen har forventninger om at Høykom, som skal videreføres ut 2007, får økt sine bevilgninger i det nye budsjettet som den rødgrønne vil legge frem senere i høst, heter det i pressemeldingen.

Til toppen