Denne IT-en er din bedrifts framtid

«Web 2.0» dominerer Gartners oversikt over IT-trendene som bestemmer også din bedrifts framtid.

Analyseselskapet Gartner fortar hvert år en vurdering av de viktigste trendene innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Årets rapport, døpt «2006 Hype Cycle for Emerging Technologies», ble publisert i går. Gartner prøver å se opptil ti år fram i tid når de gransker 36 nøkkelteknologier fordelt på tre hovedtemaer.

En «hype cycle» er en vurdering av hvordan synligheten – en blanding av mediedekning og andre påvirkninger – til en bestemt teknologi varierer over tid. Ifølge Gartner stiger synligheten i det en teknologi blir kjent («technology trigger») helt til den når en topp («peak of inflated expectations», altså toppen av overdrevne forventninger») og faller ned i «desillusjonens grøft» («trough of disillusionment»).

Deretter stiger synligheten etter hvert som teknologien kommer i praktisk bruk, og når til slutt en tilstand som Gartner kaller «plateau of productivity»).

De tre hovedtemaene som preger årets trendbilde, er Web 2.0, den virkelige web og applikasjonsarkitektur.

Web 2.0
Gartner bruker dette begrepet til å dekke trender som til sammen peker mot framtidens måte å bruke web på. Felles trekk er brukerskapt innhold, teknologi med lavt belastningsnivå, tjenestebasert tilgang og forretningsmodeller basert på samarbeid og fordeling av omsetningen. Blant de viktigste teknologiene i denne kategorien er:

  • Sosial nettverksanalyse («social network analysis» eller «SNA») innebærer å mestre den samlede kunnskapsmengden som bedriftens ansatte besitter både personlig og gjennom sine sosiale nettverk. Denne samlede kunnskapen brukes til å fremme bedriftens mål gjennom å identifisere nye markeder og nye muligheter, og sette sammen arbeidsgrupper og prosjekter som har store muligheter for å lykkes. SNA antas å kunne bli modent i under to år.

  • Ajax, en samling teknologier for kjapt å gi bedre og mer interaktive nettsteder.

  • Kollektiv intelligens, en måte å avhierarkisere samarbeidsformer for intellektuell kreativitet innen produksjon av kode, dokumenter og avgjørelser. Gartner mener dette kan føre til mer effektive måter å utvikle innhold, metadata, programvare og visse tjenester.

  • Mashup, en enkel taktisk integrasjon av innhold og tjenester fra flere kilder i ett tilbud. En mashup henter for eksempel data og tjenester fra flere nettsteder og nettjenester, og kan settes sammen raskt for å tilfredsstille brukere. Trenden kan innebære bedre effektivitet og inntjening for bedrifter, men man må være klar over at feil i en av kildene straks rammer hele mashupen. Gartner tror mashup vil være i allmenn bruk innen to år.

.

Den virkelige web
Med dette mener ikke Gartner web slik den fungerer i dag, men en samling trender som medvirker til å viske ut skillet mellom dagens web – som mange oppfatter som en virtuell verden – og den virkelige verden. Poenget er at stadig flere gjenstander utstyres med prosessorkraft og evnen til å meddele seg. Flere teknologier ventes å få stor innvirkning:

  • Stedsbevisste teknologier ventes å bli modne innen to år, og omfatter alt fra GPS til stedsbestemmelse innen et trådløst lokalnett. Teknologiene kan bidra til å automatisere komplekse prosesser innen for eksempel logistikk og vedlikehold.

  • Stedsbevisste teknologier vil over de neste to til fem år føre til modne stedsbevisste tjenester for bedrifter, først og fremst med utgangspunkt i GPS og mobilkommunikasjon. Gartner oppfatter at Europa ligger litt foran USA, fordi mobilnettene er mer modne, mer tilgjengelige og mer standardiserte.
  • Mesh nettverk av sensorer («sensor mesh networks») betegnes som ad hoc og selvorganiserende nettverk av dynamiske og likestilte noder av sensorer som samler inn og fordeler ulike typer data. Gartner advarer at teknologien ikke kan forventes å være moden før om ti år, og at markedet er fragmentert. Bare spesielt interesserte bør investere i dag, og i så fall bør innsatsen begrunnes taktisk, mener Gartner.

Applikasjonsarkitektur
Gartner mener at programvareinfrastrukturen som bærer moderne forretningsapplikasjoner fortsetter å utvikle seg slik at den i større grad gjenspiler forretningsbehovene. Tjenesteorientert arkitektur (SOA) vil fortsette å utvikle seg, og disse trendene vil få stor innvirkning:

  • Hendelsesdrevet arkitektur («event-driven architecture» eller EDA), der distribuerte bedriftsapplikasjoner splittes opp i delte komponenter som trigges av en eller flere hendelsesobjekter, kan ikke ventes å være i allmenn bruk før om fem til ti år. På den andre siden brukes EDA allerede i dag innen spesielle områder som aksjemekling, innkjøpskjeder, avdekking av svindel, sikkerhet, logistikk, RFID-applikasjoner med mer.

  • Modelldrevet arkitektur (MDA) er i praksis et varemerke til Object Management Group (OMG), og beskriver en tilnærming til applikasjonsutvikling der man skiller forretningsregler fra deres implementering i kode. Ideen er at applikasjonen skal defineres i selve modellen, og genereres ved at modellen «anvendes» på en bestemt utviklingsplattform, for eksempel Java. Gartner mener at MDA har et stort potensial fordi man under hele utviklingsprosessen fokuserer på forretningens behov.

  • Semantisk web på bedriftsnivå («corporate semantic web») har en tidshorisont for modenhet på fem til ti år. Trenden defineres som en anvendelse av semantiske teknologier – blant annet Resource Description Framework og Web Ontology Language – på alt innhold som bedrifter legger ut i webformater. Grunnprinsippet er at informasjon alltid formidles sammen med sin beskrivelse. Henter man tallet 15 fra en tabell, følger tallets betydning – for eksempel økning i prosent av omsetningen av egg fra frittgående høner, fra første til andre kvartal 2005 – med hver gang tallet gjenbrukes. Teknologi for semantisk web vil ifølge Gartner redusere kostnader og gi forbedringer innen innholdsforvaltning, søk etter informasjon, interoperabilitet mellom systemer, databaseintegrasjon og datakvalitet.

Gartner peker på at mange av trendene som bedrifter må ta hensyn til framover, særlig innen Web 2.0, preges av teknologi utviklet med tanke på individuelle brukere.

Her er Gartners mer detaljerte oversikt over hvordan de ulike teknologiene fordeler seg på hype-kurven, og hvor lang tid det vil ta før de kan antas å komme i allmenn bruk. Klikk på grafen for å få den i full størrelse.

Klikk på grafen for å se den i full størrelse

Gartner 2006 Hype Cycle for Emerging Technologies.

Til toppen