Departementets begrunnelse for UMTS-tildelingen

Her følger samferdselsstatsråd Terje Moe Gustavsens begrunnelse for tildelingen av UMTS-konsesjon til Broadband Mobile (Sonera/Enitel), NetCom GSM, Tele2 Norge og Telenor.

Her følger samferdselsstatsråd Terje Moe Gustavsens begrunnelse for tildelingen av UMTS-konsesjon til Broadband Mobile (Sonera/Enitel), NetCom GSM, Tele2 Norge og Telenor.

"

Pressemelding:

Tildeling av UMTS konsesjoner

Med bakgrunn i en samlet vurdering av søknadene er det Samferdselsdepartementets tilråding at konsesjoner for å anlegge, inneha og drive offentlig telenett av typen UMTS i Norge tildeles Broadband Mobile ASA, NetCom GSM as, Tele2 Norge AS og Telenor ASA. Tildelingen skjer i statsråd fredag 1. desember i år.

- Samferdselsdepartementet har i sin vurdering lagt særlig vekt på søkernes tilbud om geografisk og befolkningsmessig dekning av nett og tjenester og hastigheten på utbyggingen. Disse kriteriene var fastsatt i utlysningen. Samtlige søkere har oppfylt minimumskravene og har tilbudt en dekning og utbyggingshastighet langt utover kravene. Jeg ser det som positivt at søkerne er villige til å tilby store deler av landet UMTS-dekning. Det er i tråd med viktige telepolitiske mål om å bidra til at hele landet får tilgang til grunnleggende tjenester av god kvalitet til rimelig pris, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Ved behandling av stortingsmelding om tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon, (St. meld. nr. 24 1999-2000, jf. Innst. S. nr. 146 1999-2000), sluttet Stortinget seg til et opplegg for rammevilkår og framgangsmåte for tildeling av inntil fire landsdekkende konsesjoner for tredje generasjons systemer for mobilkommunikasjon i Norge. Tildelingen skulle skje ved såkalt "skjønnhetskonkurranse" (anbudskonkurranse).

Konsesjonene ble utlyst 31. mai i år. Frist for innlevering av søknadene var 14. august. Til sammen kom det inn sju søknader. Etter enkelte navneendringer var søkerne følgende:

  • Broadband Mobile ASA
  • Broadwave Communications AS
  • NetCom GSM as
  • Orange Norge AS
  • Reach AS
  • Tele2 Norge AS
  • Telenor ASA

Alle søkerne har lagt opp til å benytte 3G-standarden UMTS.

Anbudskonkurranse

Ved utformingen av vilkårene for tildelingen var det viktig å ivareta de telepolitiske målsettingene om å bidra til at hele landet får tilgang til grunnleggende tjenester av god kvalitet til rimelig pris. For å få til en så omfattende utbygging som mulig ble det i utlysningen lagt opp til at søkerne gjennom en anbudskonkurranse skulle konkurrere om best mulig oppfyllelse av fastsatte kriterier. Dekning og utbyggingshastighet er utpekt som de viktigste.

Konsulentselskapet Intech AS og Post- og teletilsynet har bistått Samferdselsdepartementet i arbeidet med å vurdere søknadene. Begge har i innstillinger til departementet vurdert søknadene opp mot hverandre og kommet med forslag til hvem som bør bli tildelt konsesjon.

Samferdselsdepartementet er etter en samlet vurdering kommet til at Broadband Mobile ASA, NetCom GSM as, Tele2 Norge AS og Telenor ASA er de av søkerne som er villige til å påta seg de tyngste utbyggingsforpliktelsene geografisk og befolkningsmessig for å få konsesjon og er dermed de som best oppfyller de viktigste utvelgelseskriteriene. NetCom er vurdert på grunnlag av sitt uforbeholdne utbyggingstilbud.

Med hensyn til øvrige kriterier som følger av utlysningen, blant annet kriterier som bredde og kvalitet i søkernes tilbud av mobiltelefontjenester, ivaretakelse av miljømessige hensyn, videreutvikling av det norske mobilmarkedet og søkernes erfaring og kompetanse fra tilsvarende virksomhet, har det vært vanskelig å skille mellom søkerne. Basert på det som framkommer i søknadene, vurderer Samferdselsdepartementet det imidlertid slik at søkernes oppfyllelse av disse kriteriene ikke kan føre til noe annet resultat når det gjelder utvelgelsen enn det som er angitt ovenfor. Når det gjelder finansielle forhold knyttet til den planlagte utbyggingen har Samferdselsdepartementet lagt til grunn for alle søkere at aktørene som står bak søknadene vil kunne fremskaffe den samlede kapital og kompetanse som vil være nødvendig for utbygging av tredje generasjons mobilsystem i Norge.

Samsvarende innstillinger

Resultatet som Samferdselsdepartementet har kommet fram til samsvarer med innstillingene fra Post- og teletilsynet og Intech AS. Innstillingen fra Intech AS inneholder imidlertid to ulike rangeringer. Ved å legge mest vekt på hva søkerne har forpliktet seg til i søknadene, kommer Intech fram til samme resultat som Post- og teletilsynet. Den andre rangeringen er basert på en vurdering med stor vekt på antall stasjonspunkter, som ikke alle søkerne har inngitt forpliktende tilbud på. Denne rangeringen medfører at NetCom faller ut til fordel for Orange. Samferdselsdepartementet har valgt å legge mest vekt på de forpliktelser til befolkningsmessig og arealmessig dekning og utbyggingshastighet som søkerne selv legger til grunn og som er de viktigste evalueringskriteriene ifølge utlysningsteksten. Departementet finner det videre riktig å tillegge Post- og teletilsynets vurdering stor vekt.

På bakgrunn av vurderingen av søknadene som det er redegjort for, er det Samferdselsdepartementets tilråding at konsesjoner for å anlegge, inneha og drive offentlig telenett av type UMTS tildeles Broadband Mobile ASA, NetCom GSM as, Tele2 Norge AS og Telenor ASA ved kongelig resolusjon i statsråd fredag 1. desember 2000.

---

Innstillingen til Samferdselsdepartementet fra Post- og teletilsynet og innstillingen fra konsulentselskapet Intech AS til Samferdselsdepartementet vil bli lagt ut på Post- og teletilsynets hjemmesider: http://www.npt.no i løpet av torsdag 30. november.

Her kan man også se utlysningsdokumentet og sammendrag av søknadene.

"

Til toppen