Departementets brev

Nedenfor kan du lese brevet fra Samferdselsdepartementet som ble sendt via UD til EFTAs overvåkingsorgan mandag 10. februar.

Nedenfor kan du lese brevet fra Samferdselsdepartementet som ble sendt via UD til EFTAs overvåkingsorgan mandag 10. februar.

"

KLAGE OVER MANGLENDE OPPFØLGING AV EØS-AVTALEN I TELESEKTOREN

Vi viser til Deres brev 19.12.96 til Norges EU-delegasjon i Brussel med anmodning om uttalelse til anførsler i klage til ESA fra Teletopia AS, gjengitt i brevets punkt 1-7, samt til telefonsamtale med Erik Aamot 29.01.97. Samferdselsdepartementet vil uttale følgende:

Vedr. pkt. 1-3:

Forvaltningsbedriften Televerket ble i 1994 omdannet til statsaksjeselskap etter vedtak av Stortinget. I henhold til lov 24.06.1994 nr. 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap eier den norske staten samtlige aksjer i selskapet. Samferdselsministeren utøver statens eierskap til aksjene i Telenor AS, og er generalforsamling i selskapet. Etter aksjelovgivningen er det styret i selskapet som er ansvarlig for selskapets virksomhet, herunder at selskapet oppfyller de forpliktelser som følger av norsk lovgivning og av de internasjonale avtaler som Norge har sluttet seg til. Aksjelovgivningens regler om statsaksjeselskap gir sammen med norsk statsforfatnings- og statsforvaltningsrett klare rammer for utøvelsen av eierskapet til aksjene. Samferdselsdepartementet er utover generalforsamlingen ikke representert i selskapets organer, heller ikke i styret for selskapet.

Telenor AS utøver på grunnlag av konsesjon fra Samferdselsdepartementet statens enerett på offentlig taletelefoni i det faste nettet med tilhørende infrastruktur, og på leid samband til allmennheten. Telenor har også konsesjon på mobiltelefoni (NMT450 og 900 og GSM 900). Også NetCom GSM as (privateid) har konsesjon på GSM 900. Samferdselsdepartementet utlyser i løpet av våren 97 konsesjoner (3 stk) på DCS 1800. Etter vedtak av Stortinget i 1996 vil resterende enretter i telesektoren bli avviklet fra 01.01.98.

Norge har åpnet for konkurranse i telesektoren med de midlertidige unntak som framgår ovenfor. Som deltaker på konkurranseområder i telesektoren er Telenor som enerettsinnehaver bundet av implementeringen i norsk teleregulering av EØS-regelverket, til å skille mellom enerett og konkurranse. Som følge av teknologi- og markedsutviklingen på teleområdet vokser det fram ulike typer tjenesteleverandører som tilbyr konkurransetjenester som f.eks. verdiøkende telefonitjenester. Teletopia AS er en tjenesteleverandør på dette tjenesteområdet.

Etter RNT-regelverket (EU: ONP-regelverket), som i Norge er nedfelt i lov 23.06.1995 nr. 23 om telekommunikasjon (teleloven) med forskrifter, plikter Telenor AS å tilby enerettstjenester til alle brukere på ikke-diskriminerende vilkår. Tilsynsmyndigheten knyttet til RNT-regelverket er tillagt Statens Teleforvaltning som utøver sin kontroll- og tilsynsmyndighet på selvstendig grunnlag overenstemmende med norsk forvaltningsrettslig tradisjon. Vedtaket det vises til i klagen og i ESAs brev må sees på bakgrunn av STFs rolle som tilsynsorgan på området. Som det framgår er saken under klagebehandling etter klage fra Telenor AS til Statens teleforvaltningsråd. Klagesaken er ikke avgjort. Under henvisning til dette og til at Telenor AS selv er innklagd til Overvåkingsorganet og har gitt uttalelse til dette, finner Samferdselsdepartementet det ikke korrekt å kommentere klagesaken nærmere.

Det vises i brevet til at teleloven § 8-1 gir adgang til innbringelse for ESA av saker hvor en ikke har fått medhold av nasjonal telemyndighet. Samferdselsdepartementet legger til grunn at dette referer seg til realitetsavgjørelser. Som påpekt ovenfor er klagesaken ikke ferdigbehandlet av telemyndigheten. (Se nærmere om klagesaken nedenfor). Etter Samferdselsdepartementets syn fører dette, bl.a. under henvisning til behovet for enhentlige rettsavgjørelser, samlet sett til at ESA ikke bør ferdigbehandle saken i forhold til RNT-regelverkets bestemmelser om ikke-diskriminerende tilgang til telenors offentlige telenett før klagesaken er endelig avgjort.

Vedr.pkt. 4 og 5:

Statens teleforvaltnings vedtak 18.10.96 påla Telenor AS å tilknytte Teletopia AS til det offentlige nettet innen en angitt frist uten anledning til å kreve dekket tilknytningskostnader. Videre ble Telenor pålagt å utarbeide permanente tilknytningsvilkår innen 20.01.97. Samferdselsdepartementets beslutning 08.11.96 om delvis utsatt iverksetting rettet seg hovedsaklig mot vedtakets pkt. 1 om kostnadsfri tilknytning. (...) Samferdselsdepartementet finner grunn til å understreke at tilsynsorganets pålegg til Telenor AS om å utarbeide permanente tilknytningsvilkår ikke ble omfattet av departementets beslutning. Departementet er forøvrig kjent med at Telenor AS innen tidsfristen 20.01.97 har utarbeidet permanente tilknytningsvilkår og oversendt disse til STF.

Som det framgår av departementets brev 08.11.96 er beslutningen foretatt med hjemmel i forvaltningsloven (lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker) § 42 hvoretter underinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal settes i verk før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Beslutningen ble truffet av Samferdselsdepartementet som overordnet forvaltningsorgan i forhold til STF, ikke som klageorgan, jf. nedenfor om klageordningen i telesektroen etter Stortingets behandling i juni 1996 av St.prp. 70 (1995-96) om avvikling av resterende enretter i telesektoren. Beslutningen er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, slik at reglene om plikt til forhåndsvarsling m.v. som gjelder ved enkeltvedtak ikke får anvendelse.

Samferdselsdepartementet vil sterkt understreke at en ved avgjørelsen om delvis utsatt iverksetting ikke tok stilling til eller behandlet realiteten i saken som gjelder påstand fra Teletopia AS om at Telenor AS ikke har oppfylt forpliktelsene som følger av RNT-regelverket. Vi vil også her vise til at departementet i avgjørelsen 08.11.96 uttrykkelig uttalte at det ikke var grunnlag for utsatt iverksetting av plikten til å utarbeide permanente tilknytningsvilkår, som av STF var satt til 20.01.97.

Vedr.pkt. 6 og 7

Statens teleforvaltning ble utskilt fra Televerket og opprettet som eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet i 1987. Hensikten var å gjennomføre et strukturmessig skille mellom operatøroppgavene og regulatøroppgavene i telesektoren. Norge innførte således allerede på dette tidspunkt den ordningen som senere ble nedfelt i EØS-avtalen som Norge sluttet seg til. Ved opprettelsen i 1987 var hovedoppgavene for STF hovedsaklig av teknisk art som f.eks. konsesjonsgiving og tekniske godkjenninger knyttet til telebrukerutstyr. STFs rolle som telemyndighet er endret som følge av de markedsmessige og regulatoriske endringer som har funnet sted på teleområdet, ikke minst på bakgrunn av den internasjonale utviklingen som har medført en overgang fra enerett til konkurranse på stadig flere områder i telesektoren i de fleste land både i EØS-området og utenfor. Stortinget har ved flere anledninger slått fast at STF skal være det sentrale tilsyns- og markedsovervåkingsorganet i telesektoren. Det er på denne bakgrunn STF er tillagt tilsynsansvaret knyttet til RNT-regelverket.

Samferdselsdepartementet har det overordnete regulatøransvar på teleområdet. Regulatørsakene er saksbehandlingsmessig skilt fra saker som gjelder statens eierskap i Telenor AS. Regulatøroppgaven for departementet omfatter i hovedsak utarbeiding av utkast til regelverk (lover og forskrifter). I tillegg kommer tildeling av konsesjoner og tillatelser. Regelverksutformingen følger fastsatte prosedyrer - offentlighet, høring m.v. - som sikrer objektive konkurranseregler på området. Overordnet regelverk fastsettes av Stortinget. Også konsesjonstildelingene følger fastsatte, transparente prosedyrer. Tilsynsoppgavene er i hovedsak tillagt STF som utøver disse på selvstendig basis. STF har også i stor grad myndighet til å fastsette forskrifter.

Klageordningen for vedtak truffet av STF som tilsynsmyndighet i saker av konkurransemessig karakter, f.eks. saker knyttet til RNT-regelverket, er fastsatt av Stortinget ved behandlingen av St.prp. 70 (1995-96). Klager i disse sakene skal avgjøres av Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD, tidligere Administrasjonsdepartementet) når Statens teleforvaltningsråd har kommet med begrunnet forslag til vedtak. Klageordningen innebærer bl.a. at Samferdselsdepartementet ikke behandler og/eller avgjør klager i saker av konkurransemessig karakter. Det tas sikte på at klagemyndigheten formelt vil bli overført til PSD i februar 1997. Det er særlig i saker hvor Telenor konkurrerer med private tjenesteleverandører og som vedrører det resterende enerettsområdet at den klageordningen det her er redegjort for vil få anvendelse. Den nå aktuelle klagesaken er av konkurransemessig karakter og saken vil i tråd med det som er opplyst foran bli behandlet av Planleggings- og samordningsdepartementet.

Samferdselsdepartementet kan etter dette ikke se at dt foreligger grunnlag for de påstandene som er gjengitt i pkt. 6 og 7."

Til toppen