Det du vet er din livsforsikring

- Kunnskap betraktes ofte som arbeidstakerens livsforsikring. Når den skal tilbakeføres bedriftens IT-system, må det forklares hvorfor dette er en fordel ikke bare for bedriften, men også for den enkelte, sier Andreas Willumeit i SAP.

- Kunnskap betraktes ofte som arbeidstakerens livsforsikring. Når den skal tilbakeføres bedriftens IT-system, må det forklares hvorfor dette er en fordel ikke bare for bedriften, men også for den enkelte, sier Andreas Willumeit i SAP.

Willumeit arbeider med å markedsføre SAPs tjenester overfor bedriftsmarkedet. Framfor å begrense samtalen til tjenester, prøver jeg å lede intervjuet over i hva ERP (ressursforvaltningssystemer) er, og framfor alt hvordan begrepet og dets markedsplass er i ferd med å endres.

- ERP er programvare som dekker alle behov knyttet til drift av selskaper. Det har sitt utspring i økonomisystemer, med regnskap, lønn, lagerstyring osv. Omfanget av funksjonene vokser gradvis til å håndtere alle transaksjoner som inngår, ikke bare i den daglige driften, men også i samvirket med partnere og kunder. Transaksjonene gjelder ikke bare rene økonomiske gjøremål, men alle prosesser som har med utveksling av informasjon å gjøre. Derfor er det naturlig at begrepet ERP, ressursforvaltning, også tar opp i seg Knowledge Management eller kunnskapsforvaltning.

En ny kultur som SAP bekjenner seg til siden i fjor høst, oppfatter at ressursene som et ERP-system skal forvalte, fordeler seg på folk, prosesser og produkter. Kunnskapsforvaltningen har også med alle disse tre forhold å gjøre. Kunnskap er en viktig form for kapital. Den kan ikke holdes på et individuelt plan, men må fordeles. Den må ikke forbli innen folks hoder, men nedfelles i en form som er tilgjengelig for alle.

- Kunnskapsforvaltning er i ferd med å bli en avgjørende faktor i konkurransen. Det dreier seg om å gjøre effektiv bruk av den kunnskapen som faktisk eksisterer i en organisasjon. Den rådende kulturen betrakter gjerne det du vet som din livsforsikring, det som gjør at du beholder jobben og har utsikt til avansement. Vi mener det er hensiktsmessig og lønnsomt å snu denne oppfatningen. Hvis alle deler kunnskap, lærer alle mer, og organisasjonen fungerer bedre. Det å dele kunnskap må betraktes som en ny og viktig ferdighet.

For å fremme denne ferdigheten, arbeider SAP med en serie applikasjoner under fellesnevneren Knowledge Warehouse - kanskje enklest oversatt som kunnskapslager.

- Dette er en teknologisk løsning for å lagre og gjenfinne kunnskap, og for å presentere dette tilpasset rollen eller rollene den enkelte medarbeideren spiller. Den omfatter noe vi vanligvis betrakter som en tjeneste, nemlig opplæring. Opplæring inngår i det vi kaller selvbetjening for arbeidstakeren. ERP-systemene må legges opp slik at man forsyner seg med den funksjonaliteten man trenger, til alt fra daglige oppgaver som innkjøp, til mer strategiske oppgaver som opplæring.

Igjen får jeg servert dette nye og tydeligvis sentrale begrepet i SAPs verdensbilde: roller. De nye brukergrensesnittene til SAP-applikasjonene er lagt opp etter hvilke roller medarbeideren spiller. Rollene definerer også tilgangen til opplæring og til det øvrige kunnskapslageret. Foreløpig har SAP definert rundt 80 ulike roller. En jobbeskrivelse kan lages som en liste over roller.

- Rollen er utgangspunktet for opplæringen. Vi gir ikke lenger opplæring etter funksjonaliteten i IT-systemet. Vi tar i stedet utgangspunkt i medarbeiderens rolle, og legger opp opplæringen utfra hvilke verktøy som trengs for å fylle en viss rolle.

Så er mitt spørsmål: Vil ikke rollemodellen faktisk innskrenke medarbeiderens virke og gi utilgivelig mye makt til dem som definerer hvilke roller hver skal ha?

- Det er ikke hensikten. Kunnskapen renner som en gjennomsiktig strøm. Informasjon er tilgjengelig for alle. Rollene har med hensiktsmessighet å gjøre, som inngangsport til individuell produktivitet. Poenget er heller at kunnskapsforvaltning løser det gamle problemet om å forene spesialisering med økt bevissthet om hvordan helheten fungerer. Dette oppnås nettopp gjennom å forvalte kunnskap slik at alle får tak i den. Grensene mellom avdelingene faller, og folk har bedre oversikt enn noen gang før.

Willumeit ser fram til at tilsvarende informasjonsflyt mellom selskaper i framtidige virtuelle bedrifter vil ha samme effekt. Han mener at man innen fem år vil erfare en internasjonal informasjonsflom som virkelig endrer måten de fleste av oss både tenker og arbeider i dag.

Til toppen