Digitale kart skal hindre flomfare

NVE har overlevert digitale flomsonekart i tre Akershus-kommuner som i framtiden skal hindre flomfare.

Flomsonekartene gir kommunen verdifull informasjon i arealplanlegging, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap.

Med geografiske informasjonssystemer (GIS) og bistand fra Geodata, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på ett år kartlagt hver eneste bekk og elv.

Målet er å styre arealbruken bedre og blant annet hindre at det bygges på områder som er utsatt for skadeflom. Kartene er produsert på digital form slik at kommunen og andre brukere kan benytte resultatene i egne verktøy og andre kartdata.

NVE har laget retningslinjer som definerer hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur.

Det er nå overlevert flomsonekart over Lillestrøm og deler av Fet og Skedsmo kummuner. Kartleggingen av Lillestrøm er gjort på en strekning på 21 km og viser at det ved en 10-årsflom primært er lavereliggende områder som er flomutsatt.

NVE har utarbeidet flomsonekart for statistisk gjentar seg hvert 10-, 100-, 200-, eller 500 år. I tillegg er det tegnet inn vannstander for 20- og 50-årsflom. NVE har satt 200-årsflom som retningsgivende for arealbruk og bygging av sikringstiltak.

Ved 10-årsflom er det primært lavereliggende områder som er flomutsatt. 100-årsflommen berører en del bygninger ved Balnes, Enga og Tuen i Fet kommune, og noen bygninger langs Svelle i Rælingen kommune.

Ved 200-årsflom er flere bygninger flomutsatt ved Balnes, Enga og Tuen i Fet kommune, i tillegg til flere bygninger langs Svelle i Rælingen kommune.

Til toppen