Digitale kart skal vise våre fiskeressurser

Fiskeridirektoratet tar nå i bruk GIS for å skaffe seg bedre beslutningsgrunnlag i sin ressursforvaltning.

Fiskeridirektoratet tar nå i bruk GIS for å skaffe seg bedre beslutningsgrunnlag i sin ressursforvaltning.

Fiskeridirektoratet starter nå et innføringsprosjekt hvor de skal utnytte GIS (Geografisk Informasjonssystem) for å skaffe seg et bedre beslutningsgrunnlag ved å stedfeste ressurser og aktiviteter i fiskerisektoren. Det skal også bidra til raskere saksbehandling, bedre service og støtte meroffentlighet.

Etter en periode med pilottesting av alternative systemer, valgte Fiskeridirektoratet Geodata AS som leverandør. Denne teknologien (ArcGIS fra ESRI i USA) er velprøvd innen mange bruksområder, og er spesielt mye brukt innenfor nasjonal forvaltning av naturressurser og infrastruktur.

Fiskeridirektoratet har et nært samarbeide med Havforskningsinstituttet og Kystverket som også har valgt Geodata AS som GIS-leverandør. Det gir spennende muligheter for integrasjon mellom systemer og bruk av hverandres datagrunnlag.

Fiskeridirektoratet har ansvaret for både havbruk (oppdrett) og øvrige fiskerressurser (villfisk) for et enormt geografisk område.

- Å ha full kontroll over alle ressurser og aktivitetene i et felles geografisk informasjonssystem er av avgjørende betydning for å kunne uttøve effektiv forvaltning og kunne planlegge for framtiden, sier assisterende fiskeridirektør Ove Midttun i en pressemelding. Ifølge Midttun er det store gevinster å hente ved å få data fram fra skuffer og skap og hos kompetente medarbeidere, få samlet disse i en felles infobank og gjøre de tilgjengelig for hele organisasjonen.

Birgitte Arstein i Fiskeridirektoratet som leder arbeidet med innføring av GIS, foreller at statistikkavdelingen ønsker å presentere sluttseddelstatistikk og sporingsdata på kart for å se endringer over tid.

- Kyst- og havbruksavdelingen kan bruke systemet til å planlegge beredskap for algeoppblomstring som truer oppdrettsanlegg. Ressursavdelingen ønsker å analysere eksisterende og potensielle konflikter mellom fiske og annen virksomhet som for eksempel oljevirksomhet. Regionkontorene kan bruke systemet som et hjelpemiddel i kommunikasjon med berørte parter i kystsone planer, sier Arstein.

Til toppen