Digitalkamera rammer FotoKnudsen hardt

FotoKnudsen, som er Norges største leverandør av bildetjenester, vil i 2004 få et resultat før ekstraordinære poster på minus 20 millioner kroner i følge foreløpige regnskap. Årsaken er i hovedsak den generelle nedgangen i billedkopiering som følge av overgang til digital fotografering. Som følge av det svake årsresultatet og fortsatt negativ markedsutvikling i 2005, kommer FotoKnudsen til å redusere bemanningen med ca 30 årsverk, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi har over de siste årene gjennomført betydelige investeringer og driftsmessige endringer for å tilpasse virksomheten til den nye teknologien. Tre av fire store norske fotolaboratorier er blitt nedlagt de siste to årene, mens vi har omstilt virksomheten for å kunne betjene både dem som fotograferer digitalt og dem som velger den tradisjonelle løsningen med film. Nå må vi som følge av den generelle markedssituasjonen ta noen smertelige grep for å gjenvinne lønnsomheten, sier administrerende direktør Ole Bjørn Knudsen.

Omsetningen i FotoKnudsen-konsernet var 345 millioner kroner i 2004 i følge foreløpige regnskap. Det var en økning på 36 millioner kroner fra 2003. Butikkjeden Click ble innlemmet i konsernet i juli 2003.

- I tillegg til markedssvikten kan tapene i 2004 i en viss utstrekning også tilskrives investeringen i butikkjeden Click, og manglende godhet i noen av de avdelinger som ble overtatt. Av dette følger at aksjeverdiene i Click må vurderes. Det samlede underskuddet kan således bli større enn 20 millioner kroner, fremholder Ole Bjørn Knudsen.

FotoKnudsen har nå 290 medarbeidere over hele landet, hvorav 75 i laboratoriet og administrasjonen i Bergen og i Oslo. De øvrige arbeider i selskapets 22 heleide butikker. For øvrig er 24 butikker tilknyttet FotoKnudsen på franchisebasis.

- De ansatte er blitt orientert om situasjonen, og blitt varslet om omfanget av bemanningsreduksjonen. Totalt må kostnadene reduseres med minimum 20 millioner kroner på årsbasis, og det får konsekvenser for alle deler av virksomheten. Foruten butikk-ansatte som går over fra ansettelsesforhold i selskapet til en franchisetaker, kommer anslagsvis 40 personer eller 30 årsverk til å bli berørt gjennom oppsigelse eller reduksjon i stillingsforholdet. Vi samarbeider med de tillitsvalgte om gjennomføringen av prosessen, sier Ole Bjørn Knudsen.

Totalt var antallet kopierte bilder i det norske fotomarkedet betydelig lavere i 2004 enn i 2003. Nedgangen har fortsatt i 2005. Antall solgte kameraer økte med 18,5 % i 2004, hvorav digitale apparater utgjorde 94 %. Gjennom året skjedde det en betydelig overgang til digital billedkopiering. I januar 2004 utgjorde den digitale printandelen mindre enn 10 % av det totale volumet, mens denne andelen forventes å øke til 30 % i 2005.

Til toppen