Dolphin-brevet

Nedenfor gjengir digi brevet fra finansdirektør Morten Løfsnæs i Dolphin Interconnect Solutions til stortingsrepresentant Per Kristian Foss i sin helhet.

Nedenfor gjengir digi brevet fra finansdirektør Morten Løfsnæs i Dolphin Interconnect Solutions til stortingsrepresentant Per Kristian Foss i sin helhet.

Oslo 10. april 1997

FORSKRIFT OM SKATTLEGGING AV OPSJONER I ARBEIDSFORHOLD

Jeg tillater meg, på vegne av Dolphin Interconnect Solutions AS og dets ansatte, å skrive til nestformannen i Finanskomiteen for å informere om hvilke konsekvenser ovennevte forskrift har for oss, våre ansatte og for mange andre bedrifter i tilsvarende situasjon.

Først litt historikk:

Dolphin Interconnect Solutions ble etablert av en gruppe tidligere utviklingsingeniører ved Norsk Data. Dagens Dolphin ICS ble etablert i 1992. Målsettingen var å utvikle kommunikasjonsløsninger for sammenkobling av data-servere, slik at disse kunne få større kapasitet og erstatte større og tyngre "minimaskiner".

Startfasen var økonomisk sett svært vanskelig, og de som var ansatt måtte ofre betydelige ressurser for å berge Dolphin over de verste kneikene. I 1993 kom Amerscan Partners AS, et norsk venture selskap med SND som største aksjonær, inn i Dolphin som aksjonær og reddet firmaet fra konkurs.

Senere ble Dolphin omgjort til et amerikansk selskap, slik at Dolphin ICS AS er 100% eiet av Dolphin ICS, Inc. Dette ble gjort for å bygge opp en base når markedet, som i hovedsak består av de store amerikanske maskinprodusentene. Dolphin ICS, Inc. har imidlertid et betydelig innslag av norske aksjonærer, og skal nå registrere sin aksjeprotokoll i VPS. Selskapet har i dag 75 ansatte, hvorav 38 er lokalisert ved utviklingsavdelingen i Oslo.

Teknologi

Dolphins produkter representerer banebrytende teknologi, selv i dataverdenen. Samtidig vet vi at sammenkobling av servere i såkalte clustere er fremtidens løsning for de som trenger stor datakapasitet. Utviklingen på Internett er meget positiv for Dolphin, i og med at det stadig er behov for kraftigere servere for å betjene alle de som i dag og i fremtiden vil bruke Internett.

Opsjonsavtale

Høsten 1995 gjennomførte Dolphin en aksjeemisjon som tilførte selskapet ca 300 mill. kr. Som en del av den emisjonen ble det utarbeidet et program for tildeling av aksjeopsjoner til samtlige ansatte og andre nøkkelpersoner.

Som kjent er det stor konkurranse om kvalifiserte ingeniører i informasjonsteknologi-industrien. Hos mange av de aktørene som ligger i forkant av den teknologiske utviklingen er kunnskapene og erfaringene hos de ansatte å regne som selskapets viktigste aktiva. Samtidig vet vi at bedrifter overbyr hverandre for å få tak i de dyktigste personene. Da er det om å gjøre å finne midler som gjør det mindre fristende for den enkelte ansatte å skifte beite, uten at personalkostnadene blir for høye. Det er i slike tilfelle opsjonsordninger er en interessant løsning for arbeidstaker så vel som arbeidsgiver.

For Dolphins vedkommende var det i tillegg et moment at de som var med i de første årene og tok den betydelige risiko forbundet med å starte et utviklingsselskap, skulle få en påskjønnelse hvis markedsverdien på selskapets aksjer ble slik man håper på.

De fleste av Dolphins ansatte inngikk sine opsjonsavtaler i 1995, altså før forskriften om skattlegging av opsjonsavtaler trådte i kraft. De som ansettes etter 1. januar 1996 vil imidlertid ikke kunne inngå noen opsjonsavtale med selskapet, i og med at den nye skatteordningen gjør dette økonomisk uinteressant. Dette betyr igjen en urettferdighet i forhold til nye og gamle ansatte og i mellom de som er ansatt i Norge og de som er ansatt i USA.

Vi har svært liten forståelse for den nye skatteforskriften. Det er vel den eneste situasjonen i norsk skatterett hvor skatteplikt oppstår før noen form for gevinst eller fortjeneste er realisert. Hvis Stortinget ønsker å stoppe den type ordninger hvor kun selskapets ledelse sikrer seg ekstrafortjeneste gjennom gunstige opsjonsavtaler, kan vi ha en viss forståelse for dette. Men at Stortinget ønsker å frata arbeidstakere i IT-industrien og for såvidt også i mange andre virksomheter, muligheten til en ekstraordinær honorering hvis selskapet utvikler seg positivt, er uforståelig. Vi trodde det var et politisk ønske om å satse på IT industri. Da burde det også være ønskelig å legge rammebetingelsene best mulig til rette slik at hverken bedrifter eller ansatte finner det interessant å flagge ut. Videre er det fra mange hold uttrykt ønske om å stimulere til at flere eier aksjer i den bedrift de er ansatt, for derved å kunne få sin del av en eventuell verdistigning i selskapet. Aksjeopsjoner er et rettferdig, enkelt og lite ressurskrevende middel til å oppnå alt dette.

Vi oppfordrer derfor deg og Finanskomiteen til å foreslå å endre "Forskrift om Skattlegging av Opsjoner i Arbeidsforhold" slik at den ikke gjøres gjeldende i de tilfeller hvor samtlige ansatte får tilbud om en opsjonsavtale.

Vi håper å kunne få se resultater av denne henvendelsen i neste stortingsperiode.

Med vennlig hilsen

Dolphin Interconnect Solutions AS

Morten Løfsnæs

Finansdirektør

Til toppen