Dommer påbyr Java i Windows

Dommeren som har ansvaret for Suns søksmål mot Microsoft, vil påby Java i Windows.

I mars i år ble det kjent at Sun hadde gått til et bredt anlagt søksmål mot Microsoft, med hovedformål å fraskille .Net og Windows. Samtidig med søksmålet kom Sun med et krav om at Microsoft umiddelbart må påbys å distribuere en oppdatert versjon av Java virtuell maskin for Windows, med både Windows XP og Internet Explorer 6.

Les også

Dommer Frederick Motz har fått tildelt ansvaret for fire store søksmål rettet mot Microsoft på grunnlag av kjennelsen i den store monopolsaken, blant annet dem fra Sun og AOL Time Warner. Tidlig i desember gjennomførte Motz en tre dagers høring der partene argumenterte for sitt hvert syn på et eventuelt påbud om å distribuere oppdatert Java i Windows. Sun mener tiltaket er nødvendig for å sikre likeverdig konkurranse mellom .Net og Java. Microsoft mener det er utidig innblanding i Windows, at en produsent prinsipielt ikke kan pålegges å distribuere konkurrentens produkt, og at det kan være fare for at Java gjør Windows ustabilt.

På lille julaften publiserte Motz en 42 siders kjennelse der han går inn for å påby Microsoft å straks distribuere en oppdatert Java virtuell maskin for Windows. Hvorvidt påbudet skal bli varig, vil avgjøres når hele søksmålet kommer opp for retten om et års tid.

Motz skriver blant annet at det er "absolutt sikkert at med mindre det gis en midlertidig forføyning, vil Sun for alltid ha mistet sin rett til å konkurrere, og sin sjanse til å få et overtak, i et marked som ikke er forvrengt av konkurrentens brudd på antitrustlovene."

Java-en som Microsoft distribuerer i dag, er flere år gammel, og gjør at utviklere ikke kan utnytte, på Windows-klienter, de forbedringene som er gjort i Java de siste årene. Microsoft bestemte seg først for å kutte ut Java helt i Windows XP, men ombestemte seg så for å ta med gammel Java i stedet, fram til 2004.

Kjennelsen tar ikke opp hvordan påbudet skal gjennomføres eller om det skal gjelde flere produkter enn bare Windows XP. Slike spørsmål skal løses over nyttår gjennom forhandlinger mellom dommeren og partenes advokater.

En talsperson for Microsoft sier de vil anke, og kreve at anken behandles raskt. Microsoft kan få medhold i et krav om Java-påbudet ikke kan iverksettes mens anken behandles.

Til toppen