Dommeren mener delstatene argumenterer uklart

Dommeren avsluttet høringen i Microsoft-saken med skarpe spørsmål til begge parter. Hun kritiserte delstatene for uklare argumenter.

Dommeren avsluttet høringen i Microsoft-saken med skarpe spørsmål til begge parter. Hun kritiserte delstatene for uklare argumenter.

Den siste av til sammen 33 vitner i delstatenes utvidede søksmål ble hørt fredag. I går ble høringen avsluttet med en seanse der dommer Colleen Kollar-Kotelly stilte skarpe spørsmål til begge parter. Spørsmålstillingen ga en pekepinn på at hun langt fra er overbevist om at Microsoft må dømmes til å tilby en oppsplittet Windows.

Les også:

De viktigste straffetiltakene som delstatene krever, utover dem Microsoft har godtatt gjennom forliket med USAs justisdepartement, er:

  • Microsoft må levere en modulær utgave av Windows, slik at PC-leverandører kan velge å installere nettleser, multimediaspiller, meldingshåndterer og andre alternativer fra Microsofts konkurrenter.
  • Kildekoden for Internet Explorer må frigis.
  • Kontorsuiten Office må lisensieres til andre plattformer.
  • Konkurrenter må få langt større innsyn i hvordan Windows er bygget opp.
  • Microsofts virksomhet må overvåkes slik at innsatsen overfor nye markeder ikke preges av de samme ulovlighetene som Microsoft er dømt for i forhold til blant andre Netscape og Java.

Dommeren var mest interessert i å avklare argumentene for og mot det første og det siste av disse punktene, altså oppsplitting av Windows, og tiltak rettet mot Microsofts virksomhet i nye markeder.

Dommeren har latt delstatene føre vitner med tanke på Microsofts virksomhet i nye markeder, men har ikke avgjort hvorvidt vitnemålene skal klassifiseres som bevis. Hun advarte i går igjen at straffetiltakene må tilpasses lovbrudd som Microsoft er dømt for, og at det ikke er anledning å trekke inn nye beskyldninger. Hun sa at delstatenes argumentasjon på dette feltet led av "betydelig mangel på klarhet", og hun etterlyste et "analytisk rammeverk" for straffetiltak knyttet til nye markeder, slik at begrunnelsen styrte klar av alle nye beskyldninger. Hun innrømmet at det finnes presedens for tiltak mot nye markeder for å gardere mot gjentakelse av tidligere lovbrudd.

Delstatenes prosessfullmektig Steven Kuney svarte at straffetiltak må svare til fire kriterier:
  • Det må bidra til å åpne markedet for konkurranse
  • Det må bidra til at ulovlig virksomhet opphører
  • Monopolisten må nektes å tjene på sine lovbrudd
  • Framtidige lovbrudd må avverges

Når det gjelder kravet om oppsplitting av Windows, stilte dommeren et meget avslørende nøkkelspørsmål til Kuney: Hvor avhengig er de forskjellige straffetiltakene av hverandre, tatt i betraktning av at retten kunne tenkes å avvise ett bestemt tiltak?

Kuney svarte at "det som angår fjerning av kode [fra Windows] kan stå for seg selv". Dette kan bety at delstatene har resignert i forhold til kravet om modulær Windows, etter at de måtte trekke vitnet som skulle demonstrere at det var praktisk mulig.

Les også:

Andre spørsmål fra dommeren tyder på at hun mener den mer begrensede metoden der bare ikonene fjernes fra Windows' arbeidsflate, slik forliket med justisdepartementet går ut på, er en tilstrekkelig straff med tanke på Kuneys fire kriterier.

Les også:

Det er et stort problem for delstatene at de ikke har fått gjennomslag for dommeren må ta i betraktning bevismateriale fra perioden etter den forrige dommerens kjennelse innen sakens fakta og juridiske stilling. Så seint som tirsdag ba de dommeren gjøre om sin avvisning av en intern e-post til Bill Gates, der en av Microsofts visepresidenter, Joachim Kempin, oppfordret til represalier mot Intel og PC-leverandører som leflet med Linux.

Les også:

Til toppen