Dømt for krav om penger under bordet

Prosjektlederen som krevet Unisys for betaling under bordet ble dømt, men slapp unna ubetinget fengsel.

Prosjektlederen som krevet Unisys for betaling under bordet ble dømt, men slapp unna ubetinget fengsel.

Det er nå falt dom i rettssaken mot en prosjektleder som krevet Unisys for penger under bordet dersom ha anbefalte dem som leverandør til Det Norske Veritas (DNV).

"En innleid prosjektleder i Det Norske Veritas (DNV) ble ved Asker og Bærum tingretts dom av 3. mai 2004 dømt til betinget fengsel i 30 dager og bot på 20 000 kroner for utroskap ved korrupsjon (straffeloven § 275)." skriver Økokrim på sine nettsider.

"Domfelte var innleid som leder for et prosjekt som skulle vurdere anskaffelse av et nytt it-system for DNV. Prosjektlederen handlet i strid med DNVs interesser ved at han foreslo overfor en representant for Unisys Norge AS at han skulle motta "kickback" på 10 % av alt salg til DNV. Forslaget ble avvist av Unisys Norge AS. Retten fant det bevist at domfelte hadde påvirkningskraft i forhold til valg av løsning av it-system, der Unisys Norge AS var en potensiell leverandør. Retten fant det bevist at handlingen representerte et tillitsbrudd overfor DNV. Retten uttaler også at handlingen førte til risiko for tap av omdømme for DNV."

Det heter i dommen at "Det Norske Veritas er som følge av sin rolle i særlig grad avhengig av sitt omdømme og er således spesielt sårbar i denne sammenheng."

Dommen ble avsagt under såkalt dissens, idet fagdommeren gikk inn for en straff av ubetinget fengsel i 30 dager. Dommen er ikke rettskraftig da domfelte har mulighet til å anke dommen.

Til toppen