Drag-kamp om ny Internett-standard

Mange aktører som har entret nettet det siste året, har store informasjonsmengder tilgjengelig i interne databaser. Andre ønsker å utnytte hastigheten på nettet til rask nyhetsformidling. Atter andre vil utnytte muligheter for krysspublisering. Dagens teknologi for produksjon og distribusjon av innhold over nettverk vil bli erstattet av nye, mer effektive systemer. Inn fra sidelinjen kommer "distribuerte objekter" med rekordfart.

Mange aktører som har entret nettet det siste året, har store informasjonsmengder tilgjengelig i interne databaser. Andre ønsker å utnytte hastigheten på nettet til rask nyhetsformidling. Atter andre vil utnytte muligheter for krysspublisering. Dagens teknologi for produksjon og distribusjon av innhold over nettverk vil bli erstattet av nye, mer effektive systemer. Inn fra sidelinjen kommer "distribuerte objekter" med rekordfart.

Mest framtredende fellestrekk for framtidens innholdsleverandører, er at de vil etterspørre effektive systemer for kommunikasjon og tjenesteytelser på nettet. Spørsmålet er hvor raskt programvareleverandører til nettet er i stand til å endre sine tilbud og tjenester.

Endringen er allerede i ferd med å bli satt ut i livet, i følge Harald Løvvik, markedssjef i Oracle Norge. Han setter søkelys på kampen om Internettbrukernes gunst, som er blitt intensivert med Microsofts sjarmoffensiv for Internet Explorer og Active-X standarden.

- World Wide Web er i ferd med å bli et interessant grensesnitt for de samme typer oppgaver som klient/tjener-teknologien i mange år har håndtert i interne nettverk. Bevegelsen vil gå fra enkel publisering av web-sider til et bredt tilbud av transaksjonsorienterte tjenester, hevder han.

Vil smelte sammen

- Mange mener klient/tjener teknologi og web-teknologi vil smelte sammen. En vanlig spådom er at på kort sikt vil 30 prosent av alle brukere av økonomisystemer utføre sine oppgaver via web-grensesnitt. Når vi vet at denne gruppen brukere er konservative i forhold til å velge eller å endre løsninger, sier anslaget mye om hvordan situasjonen vil være også for andre grupper databrukere. Det vil bli større behov for protokoller som alternativ elller påbygning til HTML/HTTP, og det er på dette planet kampen står i øyeblikket, sier Løvvik.

Kamp om å få kontroll

Active-X har uvurderlig betydning for Microsoft. Dersom Active-X/Dcom (Distributed Component Object Model) blir en dominerende standard, vil selskapet alene ha utsrakt kontroll over framtidige løsninger for klient/tjener type teknologi i kombinasjonen av Internett og intranett. Alternativet er Corba (Common Object Request Broker Architecture), som er en spesifikasjon utarbeidet av konsortiet "The Object Management Group". OMG består av over 600 selskap som dekker det meste av dataindustrien.

Med Corba som arkitektur for distribuerte objekter og IIOP-protokollen som utvidelse til TCP/IP, kan innholdsleverandører utvikle tjenester som tar i bruk det beste fra kjent klient/tjener databaseteknologi og objekt-teknologi med Internetts sterke sider. Det samme vil være mulig med Active-X og Dcom standarden, men til forskjell fra Corba vil den være proprietær, plattformavhengig. Fra brukersynspunkt ville det beste utfallet av plattformduellen som pågår, utvilsomt være om også Dcom ble lagt på Corba-standarden, noe som slett ikke er en umulighet.

Bedre for Internett-handel

Distribuerte objekter, som er administrerbare komponenter med en kombinasjon av data (innhold) og datastruktur/program som utfører avgrensede operasjoner med dataene i "pakken", danner et interessant grunnlag for videreutvikling av web-baserte tjenester. Virksomhetsinterne nettverk kan, dersom de kombineres med Internett-tilkoblinger, danne forbindelseslinjer mellom virksomhetens egne databaser og tjenester og eksterne brukere/kunder som virksomheten ønsker å formidle tjenester til.

Teknologien vil kunne gjøre det lettere å unngå dobbeltarbeid i administrasjon av informasjon og tjenester for interne og eksterne sammenhenger. Den har også potensiale til å gi nettet bedre og raskere funksjonalitet på sentrale områder som dokumentbehandling, informasjonssøk, transaksjoner, kommunikasjon og samarbeid over Internett.

Network Computing Architecture

Harald Løvvik forteller at Oracle har basert sin strategi på standarden Network Computing Architecture (NCA). Den er et eksempel på praktisk anvendelse av Corba-standarden med distribuerte objekter som et viktig element.

- Vi vil oppmuntre alle våre partnere til å benytte NCA-standarden for kommunikasjon med Oracle baser. Med NCA fyller vi blant annet en viktig forutsetning for rask videreutvikling av Internettløsninger. Den gjør det mulig å skifte ut eller fornye enkelte komponenter i en komplisert webløsning uten å måtte restrukturere hele løsningen. Jeg tror framtidens kjøpere av webløsninger vil se seg om etter leverandører som ikke er hengt opp i HTML-tradisjon, men, som Oracle, har erfaring fra utvikling av løsninger i virksomhetsfølsomme miljøer, spår Løvvik. Han viser til Quark som det ferskeste eksemplet på dette. De har valgt å bundle neste versjon av QuarkXpress med en Oracle database som plattform for krysspublisering.

Til toppen