Dyrere lån for Telenor uten børsnotering

En utsettelse av børsnotering av Telenor spiser direkte av overskuddet i selskapet. Høy gjeldsgrad i utsatt bransje styrker ikke lånemulighetene.

Telenor står nå i fare for å få betydelig høyere lånekostnader dersom børsnoteringen av teleselskapet utsettes ytterligere. En ny utsettelse vil i praksis kunne innebære at selskapet først kommer på børs i månedsskiftet mars/april neste år . Dette fordi det da vil være naturlig å ta lanseringen i forbindelse rapporteringen av helårsresultatet for 2000.

Ved årsskiftet var rentebærende gjeld i konsernet på 15 milliarder kroner. Tre måneder etter var den rentebærende gjelden på 16,3 milliarder kroner. Etter 1. halvår var rentebærende gjeld oppgitt til 21,2 milliarder kroner. En nedgradering av denne gjelden med 0,50 basispunkter renteøkning som resultat, vil innebære merkostnader på over 100 millioner kroner i året for selskapet.

En stor del av denne langsiktige gjelden samt de kortsiktig rentebærende lånene vil komme til fornyelse i løpet av 2001.

Ifølge aktører digitoday.no har snakket med i det internasjonale lånemarkedet befinner Telenor seg nå på det de karakteriserer som sin såkalte "debt capacity". Egenkapitalen i selskapet var etter årets første seks måneder på i underkant av 41,6 prosent. En ytterligere lånefinansiering vil derfor bety høyere renter for selskapet.

Telekonsernet risikerer altså både at nye lån blir dyrere og at allerede utstedte lån mister verdi for innehaverne.

Dette er dårlig PR for Telenor. Ettersom de neppe heller er i markedet for å kjøpe disse lånene tilbake, er det spesielt lite gunstig at rentene nå går opp. Refinansieringen blir dyrere.

Utviklingen i det generelle rentebildet kommer som en tilleggsbelastning for selskapet.

I rettferdighetens navn uttaler de samme kildene at kredittratingen, det vil si det som bestemmer hvor mye et selskap skal betale i renter, for hele telekomsektoren har vært under press de siste månedene på grunn av de enorme summene disse selskapene har påtatt seg å betale i forbindelse med UMTS lisenser. Det skal i første omgang investeres rundt 150 - 200 milliarder euro i lisenser og i neste omgang et tilsvarende beløp i infrastruktur.

Moodys er et av de kredittratingsbyråene som har åpnet for en nedgradering av lånene til Telenor. I denne sammenheng er Telenor ikke større enn at man tar alle lån under én kam og eventuelt nedgraderer hele selskapet dersom dette føles riktig.

;