E-grendehus skal hindre fraflytting

1. april er den offisielle åpningen av Fredrikstads elektroniske grendehus, der telependlere kan samles og du kan leie lokaler til blant annet videokonferanser.

1. april er den offisielle åpningen av Fredrikstads elektroniske grendehus, der telependlere kan samles og du kan leie lokaler til blant annet videokonferanser.

Bakgrunnen er som følger: Østfold-byene opplever vanskelige tider. Industriarbeidsplassene er borte, og det er nødvendig med en ny giv. Fylket og Kommunal- og Arbeidsdepartementet har gått sammen om Østfold Byoffensiv. Blant satsingsområdene er selvfølgelig informasjonsteknologi, og for Fredrikstad sin del er det blitt formulert et "hovedprosjekt" kalt Elektronisk motorvei i Fredrikstad. Det første utslaget av denne motorveien er - et grendehus.

Prosjektene har tre aktører: Kommunen og Telenor Bedrift supplerer Østfold Byoffensiv. Ideen med motorveien er å tiltrekke seg nye næringer ved å tilby avansert elektronisk infrastruktur. Forundersøkelser viste stor interesse fra det lokale næringslivet, og studieturer til New Brunswick i Canada og til Salford-distriktet i Manchester i Storbritannia tente lokale entusiaster.

Ifølge forsker Jarle Brosveet ved NTNUs Senter for teknologi og samfunn - hans midlertidige rapport om den elektroniske motorveien, også kalt "Frihus 2000", er tilgjengelig på Internettet - var Telenor pådriver for å realisere et elektronisk grendehus som et første pilotprosjekt.

Kontrasten mellom ambisjoner og praksis synes å være stor i Fredrikstad. Kommunen har ikke en gang egne websider.

- De er bare midlertidig avgått ved døden, forklarer grendehusets kommunale prosjektleder Rolf Tindlund. - Vi hadde en node hos Sirius.no, men den forsvant ved juletider. Nye websider kommer om ikke så lenge, antakelig før sommeren. Vi er i designfasen, og vi arbeider iherdig med saken. Websidene er viktige for motorvei-prosjektet.

Tindlund forteller at det elektroniske grendehuset som åpnes torsdag først og fremst er tenkt som et telependlingshus.

- Tilbudet er ment å være motvekt mot hjemmekontor. Folk vil jo gjerne ha et arbeidsfellesskap rundt seg. Huset skal inneholde all den infrastrukturen man trenger for å arbeide mot en arbeidsgiver med tilhold et eller annet sted i Norge. Det er bare å stille med laptop-en, alt det andre skal finnes i veggen på grendehuset: datanettverk, telefon, tilgang til skriver, kopiering faks osv.

Tindlund håper at huset ikke bare skal minske pendling og utflytting, men også trekke til seg kvalifisert arbeidskraft.

- Foreløpig er grendehusets lokaler dimensjonert for 20 brukere. 15 av plassene er allerede belagt av PMS Norden, et flernasjonalt programvarefirma for forsikring. Vi kan trappe opp etter behov. Grendehuset deler lokaler med Næringsakademiet (Rektor Østbyes gate 2, vis-à-vis jernbanestasjonen).

Telenor er parten som stiller teknologi til disposisjon. Selskapet bruker Fredrikstad til å teste ut et konsept som kan bli aktuelt flere steder i Norge. Prosjektperioden starter ved innvielsen 1. april, og varer ut 1999. Det skal også innredes lokaler for videokonferanse og for fjernundervisning.

- Utgiftene fordeles på rent forretningsmessig basis mellom Telenor, kommunen og Østfold Byoffensiv. De samlede utgiftene i år vil beløpe seg til mellom 800.000 og en million kroner. Brukerne skal betale leie, per kvadratmeter.

Det neste pilotprosjektet for den elektroniske motorveien gjelder offentlig informasjon.

- Det settes i gang på forsommeren. Utgangspunktet er informasjonsmengden som kommunen allerede har i sitt intranett. Vi skal få med annen offentlig informasjon som gjelder distriktet, blant annet fra stat og fylke.

Selve motorveien, altså det tenkte høyhastighetsnettverket, har ennå ikke fått noen tidsramme. Ifølge Tindlund gjelder det å være vare overfor næringslivets behov, og ivareta det, før man trapper ned til hustand- eller privat nivå.

- Målet er jo hele tiden å få i gang ny industri med basis i IT-teknologi. Et overordnet hensyn er å øke kunnskapsnivået. Det må et skikkelig krafttak til.

Det er han ivrig etter å bidra til. Tindlund har tretti års erfaring som rørlegger og tillitsmann ved Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV), der det for tjue år siden var 2500 arbeidsplasser. Han vet at framtida krever sin mann. Han er prosjektleder for grendehuset, sitter i styringsgruppa for IT-motorveien, og er med i kommunestyrets kultur- og næringsutvalg.

Til toppen