E-post skal gi døgnåpen forvaltning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet ønsker at elektroniske henvendelser snarere skal bli regelen enn unntaket i den offentlige forvaltningen. Dermed kan statlige og kommunale kontorer holde åpent døgnet rundt.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet ønsker at elektroniske henvendelser snarere skal bli regelen enn unntaket i den offentlige forvaltningen. Dermed kan statlige og kommunale kontorer holde åpent døgnet rundt.

I et brev Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) Ottar Ostnes og Katarina de Brisis har sendt til Samferdselsdepartementet, understrekes det at man ønsker å videreføre Bondevik-regjeringens arbeid for å likestille elektronisk kommunikasjon med den papirbaserte.

"AAD arbeider aktivt for innføring av elektronisk, døgnåpen forvaltning, der henvendelser skal kunne gjøres uavhengig av tid og sted, via elektroniske medier. Vi ser faktisk for oss en utvikling der elektroniske henvendelser etter hvert vil bli hovedregelen. Vi skal i den forbindelse se på behovet for nærmere regulering av slik elektronisk kommunikasjon mellom forvaltningen og borgere", heter det i brevet, der det også understrekes at "[...] forvaltningsorganer bør strekke seg langt i sin utøvelse av skjønn i forbindelse med håndtering av elektroniske henvendelser, slik at det åpnes mest mulig for denne form for kommunikasjon allerede nå [...]".

Selv om AAD ser behovet for at avsender av slike henvendelser skal kunne "autentiseres på en rimelig forsvarlig måte", legger departementet til at det normalt ikke bør forekomme "at man stiller særskilte formkrav til e-post-henvendelser for at disse skal kunne aksepteres av et forvaltningsorgan".

Samferdselsdepartementet har i et tidligere brev til AAD uttrykt bekymring for at elektronisk post vil føre til flere useriøse og lettvinte henvendelser enn papirmediet - en holdning AAD åpenbart ikke har særlig til overs for.

Regjeringen Bondevik har tatt klart til orde for å fjerne dagens hindringer for økt elektronisk kommunikasjon i forvaltningen: "Det er regjeringens mål at elektronisk kommunikasjon og bruk av nett som infrastruktur for samhandling skal bli like akseptert, tillitsvekkende og ha samme juridiske holdbarhet som tradisjonell skriftlig kommunikasjon og dokumentasjon. Justisdepartementet har sammen med Nærings- og handelsdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet et særlig ansvar for å følge opp denne målsettingen", uttalte Justisdepartementet 15. mars i fjor.

Les også:


Dørum: - Digital signatur er bindende
Norge utreder digitale signaturer i forvaltningen

Til toppen