E-postforslag kan dra ut over sommeren

FADs e-postforslag har en høringsfrist til 19. mai, men innstillingen kan trekke ut til høsten.

FADs e-postforslag har en høringsfrist til 19. mai, men innstillingen kan trekke ut til høsten.

I oktober i fjor publiserte Fornyings- og administrasjons-departementet (FAD) et forslag til e-postforskrift som bygget på prinsippet at de ansattes e-post er privat, og at arbeidsgivere generelt sett ikke skal ha adgang til å lese den.

Hovedregelen blir et forbud og overtredelser kan bli straffet med bøter og eventuelt fengsel. Reglene gjelder også telefonlogger, IP-telefoni og trolig også lynmeldinger som Microsoft Messenger.

I januar skrev digi.no om at forslaget allerede hadde generert en høringsstorm med over 80 forslag som var kommet inn til FAD.

    Les også:

Høringsfristen går ut 19. mai, men informasjonsrådgiver Ann Kristin Lindaas i FAD tror det fort kan ta hele sommeren før departementet kan komme med en innstilling.

Hun vet ikke hvor mange høringsforslag som nå foreligger, men det er all grunn til å tro at mengden har vokst kraftig siden janaur. Lindaas forteller at det i tillegg er svært vanlig at mange av høringsforslagene kommer inn i siste liten, rett før fristen går ut, som altså er 19. mai.

De fleste har åpenbart sterke meninger om saken, og det er en stor spennvidde i hvordan norske virksomheter oppfatter forslaget. Det er en spesielt stort sprik i hva arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner mener skal legges til grunn.

IKT-Norge er blant aktørene som er sterkt i mot forslaget, og mener det vil medføre «betydelige kostnader og vanskeliggjøring av den daglige styringen i de fleste virksomheter», og at det kan «bety et meget stort skritt tilbake for effektivisering av både privat og offentlig sektor».

Politiet er også motstander av regjeringens forslag til nye regler for innsyn av ansattes e-post. Økokrim mener forslaget svekker muligheten til å bekjempe kriminalitet, mens Oslo statsadvokatembete mener politiets behov for å bruke e-post som bevis, bare øker.

Justisdepartementet er skeptisk til at forslaget tar utgangspunkt i at ansattes behov for beskyttelse er sterkere enn arbeidsgivernes behov for tilgang til e-posten.

I et samfunn hvor «bruk av elektronisk kommunikasjon, herunder e-post, er økende, vil politiets behov for å nyttiggjøre seg dette som bevis også øke», mener politiet.

Til toppen