EDB vil trykke nye aksjer

EDB Business Partner vil på generalforsamlingen førstkommende torsdag be om fullmakt til en kapitalutvidelse. Det skjer i forbindelse med etablering av en aksjeopsjonsordning for nøkkelpersonell og andre ansatte. Det bes om fullmakt til å utstede til sammen 20 millioner nye aksjer.

Styret vil be om en generell fullmakt til å foreta kapitalutvidelse ved utstedelse av inntil 9.000.000 aksjer. I forbindelse med etablering av en aksjeopsjonsordning for nøkkelpersonell, vil styret be om fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 1.900.000 aksjer. Videre vil det bli bedt om emisjonsfullmakt i forbindelse med opsjonsordningen for de ansatte på 9.284.997 aksjer. For alle tre fullmakter skal styret kunne bestemme at aksjonærenes fortrinnsrett skal fravikes, heter det i en pressemelding.

"Styret vil også foreslå for generalforsamlingen å gi styret en fullmakt til å inngå en avtale om et ansvarlig konvertibelt lån mellom EDB Business Partner ASA og Telenor Business Solutions AS som delvis oppgjør av kjøpesummen EDB Business Partner ASA skal betale for for overtagelse av hoveddelen av de aktiva som inngår i Telenors Divisjon Driftstjenester", heter det i en pressemelding.

Videre står det at:

"Det ansvarlige konvertible lånet vil være stort kr 132.000.000 med rett for Telenor Business Solutions AS til å kreve utstedt aksjer i EDB Business Partner ASA. Ved en eventuell konvertering av lånet skal det betales et beløp per aksje tilsvarende volumveid gjennomsnittskurs for EDB Business Partner ASAs aksjer de første fem børsdager etter offentliggjøring av virksomhetsoverdragelsesavtalen med tillegg tilsvarende 3-måneders NIBOR-rente pluss 1,0 % i perioden fra 1. mai 2004 frem til konvertering. Lånet kan konverteres helt eller delvis frem til 27. mars 2006, som også er endelig tilbakebetalingstidspunkt dersom det ikke konverteres."

Til toppen