Elektronisk samhandling: «Look to Norway»

For tiden skjer det så mye i Norge innen elektronisk samhandling at det har vakt internasjonal oppsikt.

For tiden skjer det så mye i Norge innen elektronisk samhandling at det har vakt internasjonal oppsikt.

(Administrerende direktør Arild Haraldsen i NorStella bidrar jevnlig med kommentarartikler i digi.no)

For tiden skjer det så mye i Norge innen elektronisk samhandling at det har vakt internasjonal oppsikt.

Ikke nok med at det er stor aktivitet på dette området både innen offentlig og privat sektor; internasjonale organisasjoner begynner også å legge sine arrangement til Norge – og inviterer norske aktører til store arrangementer i utlandet.

Hva er det som skjer? La meg først presentere et oversiktsbilde.

Utvikling av åpne standarder for elektronisk samhandling skjer i hovedsak gjennom to kraftsentra. Det ene er gjennom internasjonale organisasjoner drevet av FN eller EU. UN/CEFACT og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN/ISSS er drivkreftene her. Det andre senteret er leverandørkonsortiene OASIS og W3C. Disse sentraene samarbeider. Standardiseringen av ebXML har for eksempel skjedd gjennom et samarbeid mellom UN/CEFACT og OASIS. Dette samarbeidet er basert på en slags rollefordeling: OASIS standardiserer teknologien, UN/CEFACT harmoniserer prosessene, for å si det enkelt.

Det samarbeidet har ikke alltid gått like knirkefritt. I tillegg har det innen UN/CEFACT vært en viss avstand mellom metodefolkene (UML, og så videre) og de som jobber med harmonisering av bransjevise forretningsprosesser ( Core Components). Men nå går samarbeidet både mellom OASIS og UN/CEFACT, og internt i OASIS mye bedre, ikke minst takket være bistand fra ulike nordiske aktører. Resultatet er at standardiseringen innen XML, Web Services og semantiske teknologier, nå skyter virkelig fart.

Som en synliggjøring av dette samarbeidet blir to internasjonale møter og konferanser nå lagt til Norge:

I uke 26 vil UN/CEFACTs arbeidsgruppe for teknologistandardisering – «Applied Technology Group» – legge et av sine arbeidsmøter til Kongsberg. Jostein Frømyr fra EdiSys er mangeårig viseformann i gruppen. Møtet vil være åpent for alle som ønsker å delta og påvirke. Interesserte som ønsker å delta kan henvende seg til undertegnede.

Norge vil ventelig også få ansvaret på vegne av CEN/ISSS for å arrangere en stor internasjonal ebXML-konferanse i Oslo i løpet av høsten. Arrangør vil være NorStella (tid og sted er ennå ikke fastsatt). Programmet vil ha en internasjonal del hvor ledende representanter fra CEN/ISSS og OASIS vil gi oppdaterte foredrag om utviklingen innen dette området, og en nasjonal del hvor større XML-prosjekter vil bli presentert.

Et av disse vil være transportXML hvor Norge i dag har større samhandlingsprosjekt mellom transportkjøpere (i realiteten de fire store dagligvarekjeder) og selgere av transporttjenester (Tollpost Globe, Linjegods, DHL og NorCargo) gjennom markedsplassen TakeCargo. Dette prosjektet har allerede et skandinavisk nedslagsfelt. Teknologien bak – transportXML – er i ferd med å bli tatt i bruk i andre transportformer og i andre bransjer. Målet er at det skal bli den mest anvendte standard i Europa for denne type handelsvirksomhet.

I tillegg vil det antagelig i løpet av høsten foreligge en nordisk XML-basert standard for efaktura b2b gjennom et samarbeid mellom de store nordiske bankene og sentrale norske bedrifter organisert gjennom e2B-Forum. Et slikt produkt – bygget på internasjonale, åpne standarder – vil ventelig få stor betydning for EUs utvikling av det samme som nå er i gang gjennom et samarbeid mellom UN/CEFACT og CEN/ISSS.

Samtidig skjer det mye innenfor offentlig sektor med både utvikling av MinSide, og videreutviklingen av Altinn og Brønnøysundregistrene, i tillegg til at det skal etableres en felles tjenesteorientert IT-arkitektur basert på åpne standarder.

Statsråd Morten Andreas Meyer var tidligere i år i Canada og ble imponert over hvor langt de hadde kommet i eGovernment. Han lovet imidlertid – noe spøkefullt – at Norge snart ville slå Canada. Kanadierne tok ham på ordet og inviterte Norge til å presentere det ypperste av sine elektroniske samhandlingshandlingsprosjekter innenfor både offentlig og privat sektor. Resultatet er at Norge skal ha en stor «showcase» første uke i oktober i Ottawa på en årlig eGovernment-konferanse som samler flere hundre deltagere.

I tilknytning til den konferansen, arrangerer NorStella – i samarbeid med Innovasjon Norge og Dataforeningen – en studietur til Ottawa, kombinert med et meget spennende opplegg i Boston hvor besøk på Harvard, Media Lab i MIT, W3C og SUN står på programmet (se denne nettsiden hos NorStella for nærmere informasjon).

I løpet av høsten vil ventelig også den tjenesteorienterte IT-arkitekturen være fastlagt med anbefaling og beskrivelse av hvilke standarder som bør legges til grunn. Dette vil være i form av en såkalt «referansekatalog» etter mønster av den tilsvarende danske. NorStella har nå laget et utkast til en slik referansekatalog etter oppdrag fra Moderniseringsdepartementet. Den ligger nå ute på åpen høring. Dette er gjort gjennom aktiv deltagelse fra våre faggrupper (InterOp-utvalget). Den foreløpige versjonen ble ferdig 7. juni, og er kalt – med all den symbolikk som ligger i det – «7. juni-versjonen».

Forslaget supplerer danskenes katalog ved at det i større grad vektlegger og angir standarder for semantisk interoperabilitet. Den tydeliggjør også hvilket rammeverk som ligger til grunn for utvelgelsen av standarder. I tillegg tar den også med seg «open source» i den grad de støtter åpne standarder.

Referansekatalogen – og øvrige tiltak – vil bli presentert hos IDAbc og CEN/ISSS fokusgruppe på eGovernment i løpet av høsten. Som et ledd i en samlet europeisk presentasjon under EUs ministerkonferanse i Wien i februar 2006.

Når man da i tillegg til disse aktivitetene tar med de samhandlingsprosjektene som skjer i regi av Innovasjon Norges BIT-programmer, og som har fått samme internasjonale oppmerksomhet (BIT-BYGG, Møbel-IT og BIT-programmer innen reiselivsbransjen med Dyreparken i Kristiansand og regional næringsutvikling i Aust-Agder som resultat), kompletterer det bildet av et svært aktivt «elektronisk samhandlende» Norge.

EU skal etablere et senter for IT-standardisering med spesiell fokus på eGovernment. Noen ønsker det lagt til Norge og ivrer for det.

Nå kan man alltids spørre seg hvorfor EU er interessert i å legge et EU-senter til et land utenfor EU. I tillegg krever det både deltagelse og finansiering fra nasjonale aktører, herunder det offentlige. Og til sist – hva gir det av verdi for Norge? Vår påvirkning på internasjonal IT-standardisering og åpne standarder har størst effekt når vi deltar i etablerte internasjonale organisasjoner som UN/CEFACT, CEN/ISSS, OASIS og andre, og at vi evner å få praktiske resultater ut av det hele til glede for norsk næringsliv og offentlig sektor.

Og til etterfølgelse og beundring internasjonalt.

    Les også:

Til toppen