Ementor er helt ute av milliardkamp

Helsebygg Midt-Norge gir Telenor milliardkontrakt, til tross for klagen fra Ementor.

Helsebygg Midt-Norge gir Telenor milliardkontrakt, til tross for klagen fra Ementor.

Helsebygg Midt-Norge undertegnet fredag kveld den prestisjefylte kontrakten som kan ha en verdi av én milliard kroner med Telenor.

Ementor og Siemens har konkurrert om det samme anbudet, men det var Telenor som ble innstilt til den gullkantede kontrakten. For et par uker siden sendte Ementor en klage til Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA), som anklaget flere forhold i anbudskonkurransen. På fredag gav KOFA Ementor medhold på fem punkter, men Telenor får likevel kontrakten.

- Vi har vurdert klagen, og kommet til at dette ikke får noen konsekvenser får tildelingen av kontrakten. Telenor er fortsatt den mest økonomiske fordelaktige for oss, sier informasjonssjef Arve-Olav Solumsmo i Helsebygg Midt-Norge til digi.no.

Solumsmo mener at de feil KOFA hefter ved saksbehandlingen, er av en slik art at de uansett ikke har betydning for rekkefølgen i konkurransen.

Han forteller at Helsebygg har vurdert de feil som KOFA har påpekt i sin avgjørelse og har foretatt en etterfølgende vurdering. Like fullt er tilbudet fra Telenor og Ementor likeverdige prismessig. Når det legges vekt på de andre tildelingskriterier, som for eksempel firmaets evne til å gjennomføre oppdraget, framstår tilbudet fra Telenor som den beste for Helsebygg.

- Vi har derfor konkludert med at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en ny konkurranse, sier Solumsmo.

Helsebygg Midt-Norge forventer å få et svar på den kontraktsmessige vurderingen fra KOFA i løpet av uken. Når det gjelder Ementor, som kan ha hatt utgifter på opptil 10 millioner i anbudsutarbeidelsen, venter Helsebygg på utspill fra Ementor.

- Vi ønsker å opptre profesjonelt med alle våre aktører, sier Solumsmo.

Ifølge sekretariatsleder Robert Myhre i KOFA er det opptil Ementor om hvorvidt selskapet vil rette krav om erstatning. Dette må i såfall forfølges ved de ordinære domstoler.

KOFA gav Ementor medhold i følgende fem punkter:

  1. Ved å utlyse en konkurranse om kontrakt og opsjoner med varighet og omfang som begrenser konkurransen i en tidsperiode på potensielt åtte år, har Helsebygg Midt-Norge brutt kravet til konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 5 annet ledd.
  2. Ved å utlyse en konkurranse med tildelingskriterier som ikke i nødvendig grad sikrer forutberegnelighet for aktuelle leverandører, har Helsebygg Midt-Norge brutt lov om offentlige anskaffelse § 5 tredje ledd.
  3. Ved ikke å skille tilstrekkelig mellom faktiske og potensielle kostnader, samt ved ikke å ha neddiskontert fremtidige kostnader til nåverdi, har Helsebygg Midt-Norge brutt kravet til forutberegnelighet i lov om offentlige anskaffelser § 5 tredje ledd.
  4. Ved å angi tildelingskriteriene i uprioritert rekkefølge, har Helsebygg Midt-Norge i realiteten har betinget seg et så vidt skjønn ved valg av tilbud at det i dette tilfelle strider mot kravet til gjennomsiktighet i lov om offentlige anskaffelser § 5 tredje ledd.
  5. Ved å ha lagt vekt på B 13 Rammeavtale IKT i evalueringen av tilbudene, uten at dette fremgikk tilstrekkelig klart av tildelingskriteriene, har Helsebygg Midt-Norge brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 10-2 (2).
Til toppen