En samlet IKT-politikk viktig for Norge

I dag skal Stortinget debattere landets overordnede IKT-politikk; Norges Digitale agenda.

En samlet IKT-politikk viktig for Norge
Stortingsmeldingen Digital Agenda skal debatteres i Stortinget mandag. Meldingen ble lagt frem før påske av IT-minister Rigmor Aasrud. Bilde: Per Ervland

KOMMENTAR: De europeiske landene har sett at de må utnytte IKT som et konkurransefortrinn i en ellers utfordrende økonomi. Når vi ser at 50 prosent av produktivitetsveksten i Europa kan tilskrives bruk av IKT og internett, er det kanskje ikke så rart. Også Norge må utnytte det digitale potensialet mer enn i dag. For å si det sånn: Der det er internett og digitale tjenester, og et marked for det, der er det vekst.

Visste du at IKT-bransjen i Norge er større enn fiskeri og landbruk til sammen når det gjelder sysselsetting? Bransjen er svært produktiv og utgjør om lag fem prosent av samlet verdiskaping i fastlands-Norge. Samtidig inngår IKT i alle andre bransjer og sektorer.

Det er kanskje ikke mange som tenker over at måten vi anskaffer og tar i bruk internett og digitale tjenester på er resultat av, eller avhenger av en politikk. I hovedsak er dette en utvikling som driver seg selv, et samspill mellom teknologien, markedet og brukerne. Men vi må sørge for at Norge som samfunn ser mulighetene. Regjeringa vil bidra til at vi tar i bruk IKT på en måte som gjør oss til en ledende digital kunnskapsnasjon.

Markedet gjør den viktigste delen av jobben. Det være seg alt fra å utvikle gode bredbåndsløsninger eller produsere digitale tjenester som vi ikke visste vi trengte. Samtidig er det myndighetenes rolle å sørge for at markedet fungerer best mulig. At det er sunn konkurranse og at knappe ressurser, som frekvenser for mobilt bredbånd, brukes på en måte som gir mest uttelling for samfunnet. Vi må sette inn tiltak der markedet ikke strekker til.

Det er et politisk ansvar å legge til rette for at befolkningen har gode forutsetninger til å ta i bruk og til å etterspørre digitale tjenester. Det er også vår jobb at det finnes kunnskap nok til at også Norge kan utvikle og skape nye digitale tjenester og bedrifter.

Denne regjeringa er opptatt av at Norge skal utnytte mulighetene IKT og internett gir for verdiskaping og vekst:

  • Vi må jobbe for et Norge på nett; tilstrekkelig digital kompetanse som sikrer digital deltakelse for alle, og et godt bredbåndstilbud.
  • Vi må legge til rette for og støtte opp under en digital revolusjon i viktige sektorer, som blant annet helse og omsorg, næringsliv og offentlig sektor.
  • Vi trenger et fundament for den digitale veksten; i form av avansert IKT-kompetanse, på alle fagområder. Og vi trenger mer teknologisk spisskompetanse.

IKT inngår i alle prosesser og alle sektorer. Den gir økt produktivitet, økt velferd og økt livskvalitet. Det samme gjelder IKT-politikken. Digitale pasientjournaler er både helsepolitikk og IKT-politikk. Oppdatert opphavsrett er både kulturpolitikk og IKT-politikk. Smarte målere i alle norske hus er både energipolitikk og IKT-politikk. Eksemplene er mange.

Det er positivt at en samlet næringskomité støtter opp om meldingas hovedmål og retning og anerkjenner IKT-sektorens rolle i økonomien vår.

Jeg er også glad for at næringsmeldingen, som ble lagt fram på fredag, tar opp i seg de viktigste tiltakene fra stortingsmeldingen Digital agenda. At IKT-næringen løftes fram som et hovedsatsingsområde i næringspolitikken er en bekreftelse på den betydningen IKT har for hele samfunnet vårt, slik vi også vektlegger i meldingen som Stortinget skal debattere i dag

Jeg gleder meg til å ta fatt på gjennomføringen av Digital agenda. Sammen med digitaliseringsprogrammet, som jeg la frem i fjor, er dette det viktigste utgangspunktet for det videre arbeidet. Sist uke vedtok Stortinget endringer i forvaltningsloven. Lovendringen gjør digital kommunikasjon med innbyggere og næringsliv til hovedregel. Dette er digitalt førstevalg i praksis, eller et lite digitalt kvantesprang for offentlig sektor. Og mer kommer.

Jeg tror aldri det har vært så bredt engasjement for IKT-politikken i en regjering som det er nå. Jeg registrerer også stort engasjement fra IKT-bransjen, næringslivet, kommuner, akademia, frivillig sektor og andre aktører – uten dere stopper det Digitale Norge.

IKT-politikk er en politikk som går på tvers av sektorer og ansvarslinjer og som inngår som en viktig del i nesten alle andre politikkområder – derfor er det svært viktig å ta et samlet grep om den – det er det Stortinget i dag skal ta stilling til.

Rigmor Aasrud (ap) er fornyings-, administrasjons- og kirkeminister.

    Les også:

Les mer om: