Enighet om patentrett og åpne standarder

Et plenumsmøte i UN/Cefact har blant annet løst spørsmålet om patentrettigheter og åpne standarder.

Et plenumsmøte i UN/Cefact har blant annet løst spørsmålet om patentrettigheter og åpne standarder.

Plenumsmøtet til UN/Cefact i Genève har gitt oppmuntrende resultater:

 • UBL («Universal Business Language») vil utvikles i nært samarbeid mellom Oasis og UN/Cefact.
 • Spørsmålet om patentrettigheter i forhold til åpne standarder ble løst
 • De nordiske landene lovet ytterligere støtte til UN/Cefact

Det er et stadig sterkere behov i markedet for elektronisk samhandling mellom bedrifter, samtidig som utviklingen av nye, åpne standarder nesten har stoppet opp. Hvordan skal vi endre på dette? Det var temaet for et FN-møte i regi av standardiseringsorganisasjonen UN/Cefact i Geneve i forrige uke. Nær 100 land var representert i det som viste seg å bli en meget konstruktiv og god dialog mellom delegatene og UN/Cefacts ledelse.

UN/Cefact har – sammen med Oasis – vært førende for utviklingen av standarder som Edifact, og nå i dag rammeverket ebXML med tilhørende standardiserte dataelementer (Core Components) for elektronisk handel. Siden ebXML-rammeverket ble ferdig i 2000 har imidlertid lite skjedd.

Dette har delvis sammenheng med at «dotcom»-boblen sprakk, bedriftene ble desillusjonerte over den videre teknologiske utviklingen og mange trakk seg ut av deltagelse i internasjonale standardiseringsorganisasjoner som UN/Cefact. UN/Cefact er brukerstyrt, det vil si at standardene drives frem av behovene hos privat næringsliv og offentlig sektor. En annen grunn er at UN/Cefact ikke har klart å lage gode nok utviklingsprosesser internt for fremtagning av standarder, og ikke hatt gode nok prosedyrer for samarbeid med andre standardiseringsorganisasjoner som Oasis, W3C, OMG, GS1 og andre.

Resultatet har blitt at det har oppstått flere, konkurrerende standarder for elektronisk samhandling, som ikke har den globale forankring som bare UN/Cefact kan gi. Resultatet er blitt at bedrifter som inngår i lange verdikjeder har til dels forskjellige og motstridene standarder seg i mellom.

Tre temaer var derfor sentrale under UN/Cefact-møtet:

 • Hvordan kan UN/Cefact bli mer markedsdrevet?
 • Hvordan kan de interne utviklingsprosesser forbedres?
 • Hvordan kan samspillet med andre standardiseringsorganisasjoner forbedres?

Fra norsk side ble det fremholdt at vi hadde flere markedsdrevne initiativ som alle krevde videreutvikling av internasjonale, åpne standarder:

 • Norge er et av de få land som har tatt i bruk rammeverket ebXML i noen utstrekning. En av de viktigste applikasjonene er transportXML som er utviklet av NorStella, og som brukes blant annet av transportportalen TakeCargo. Det er nylig blitt bevilget ca. 1 million euro fra EU-kommisjonen til videreutvikling av dette konseptet til også å omfatte sjøtransport. Det er etablert et bredt europeisk konsortium for gjennomføring av dette prosjektet over to år, se shortseaxml.org.
 • Det er etablert et nordeuropeisk samarbeid (de nordiske landene og Storbritannia) for utviklingen av en e-faktura basert på UBL fra Oasis, se Oasis Universal Business Language). Dette er et initiativ som er støttet av privat næringsliv og offentlig sektor i disse landene. En ferdig standard vil komme i oktober i år og vil omfatte både fakturadelen og ordrebehandling. På samme tid vil UN/Cefact lansere sin «cross industry invoice».
 • Olje- og gass industrien her landet fokuserer sterkt på semantisk interoperabilitet som en viktig forutsetning for olje- og gass-utviklingen i nord-områdene. Her er både semantisk web slik det utvikles av W3C og ebXML og Core Components fra UN/Cefact sentrale byggeklosser, se blant annet denne siden på nettstedet til Conventor.
 • Offentlig sektor lanserte nylig et semantikkregister for elektronisk samhandling på tvers av etater i offentlig sektor, se Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES). Byggindustrien vurderer nå bruk av ebXML og Core Components som grunnlag for handelsdokumenter og som beskrivelsesgrunnlag i vareregistrene, sammen med den internasjonale standarden IFC for informasjonsflyt.

Alle disse initiativene er markedsdrevne og brukerstyrte. De bygger både på UN/Cefact-standarder og på standarder utviklet av andre. Det er et sterkt ønske om å få til et bedre samarbeid her, særlig til Oasis (UBL). De nordiske landene presset hardt på for å få til dette under debatten i Geneve. Argumentene for et slikt samarbeid fikk ytterligere kraft, da lederen av Management-gruppen i UN/Cefact, kom til å sammenligne standardiseringsinitiativ tatt utenfor UN/Cefact som «stråhytter» sammenlignet med UN/Cefacts solide byggverk. Dette ga uttrykk for en holdning mange fant uheldig. Imidlertid har man her et poeng: Utviklingen av standarder i UN/Cefact – som er utvikling av globale standarder – må nødvendigvis ta lenger tid å kvalitetssjekke og så videre, enn standarder utviklet for umiddelbare markedsbehov. Men nettopp derfor bør et fellesskap utvikles for eksempel i form av felles metoder, prosesser og så videre.

Resultatet av de tre dagenes interaktive diskusjon i Geneve ble meget positive:

 • UN/Cefacts arbeid skal bli mer markedsdrevet.
 • UN/Cefacts kjernevirksomhet er semantisk interoperabilitet på globalt nivå. UN/Cefact skal være en plattform som knytter ulike XML-initiativ sammen gjennom utviklingen og bruken av Core Components.
 • Det ble lansert en migrasjonsplan mellom utviklingen av UBL og ebXML. Denne planen tar konkret utgangspunkt i det arbeidet som nå gjøres på nord-europeisk basis om en standard e-faktura, og som innebærer at neste generasjons UBL vil bli harmonisert med UN/Cefacts Core Components. Videreutvikling av handelsmeldinger vil skje i regi av UN/Cefact i samarbeid med UBL. Sagt med andre ord – de som velger UBL-sporet, velger også i praksis UN/Cefact-sporet.
 • En langvarig dragkamp om opphavsrett (IPR eller «Intellectual Property Rights) – altså deltagende bedrifter og personers rettigheter i forhold til det ferdige standarden – fikk også sin juridiske løsning. I prinsippet betyr det at deltagende parter fraskriver seg alle rettigheter til hele eller deler av det ferdige produktet. Den ferdige standarden skal også være fritt tilgjengelig for enhver.
 • UN/Cefact får representasjon i W3C. Fellesorganisasjon MoU som ble etablert som en uformell samarbeidsorganisasjon mellom UN/Cefact, ITU, ISO, og andre i 1995, får med dette større betydning for å sikre samspillet mellom de ulike standardiseringsinitiativene.
 • Mange land lovet på bakgrunn av dette ytterligere støtte til UN/Cefacts arbeid. Dette gjelder samtlige nordiske land, samt at både GS1 og Svenske Bankforeningen ga signaler entydig til støtte for UN/Cefact.

For en full oversikt over dokumenter, beslutninger, og så videre fra UN/Cefact-møtet, se UN/Cefact Plenary Documentation.

Det er ingen tvil om de nordiske landenes aktive engasjement i debatten, sterkt bidro til det gode resultatet. Det er nå en klar forventning at disse tiltakene meget snart gir konkrete resultater. Den første milepelen er neste møte i UN/Cefacts Mangement Forum i New Dehli i oktober. Da vil den UBL-baserte e-faktura være klar, samtidig som UN/Cefacts ”Cross Industry Invoice”, basert på Core Components, vil bli lansert.

Den videre utvikling av XML/UBL og Core Components-baserte ehandelsmeldinger vil deretter følge – forhåpentlig så raskt som mulig. Men nå er ballen i stor grad lagt over til den enkelte lands deltagere å engasjere seg i praktisk arbeid gjennom UN/Cefact for å få dette til.

    Les også:

Til toppen