ESA: - Telenor bør få ny eier

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, sendte onsdag et brev til det norske samferdselsdepartementet der det slås fast at Norges telemyndigheter bryter med internasjonale regler om uavhengighet i reguleringsspørsmål.

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, sendte onsdag et brev til det norske samferdselsdepartementet der det slås fast at Norges telemyndigheter bryter med internasjonale regler om uavhengighet i reguleringsspørsmål.

I det ti sider lange brevet, som digi.no har fått en kopi av, heter det at "ESA må konkludere med" at dagens norske overvåkingssystem for telesektoren - ledet av Samferdselsdepartementet, som også er eier av Telenor - bryter med artikkel 5a i det såkalte ONP-direktivet når samme myndighet også tar beslutninger i individuelle klagesaker og utsetter vedtak fattet i Post- og teletilsynet.

EFTAs overvåkings-

organ, ESA,

gir Robert Hercz

medhold i at

Samferdsels-

departementet ikke

kan opptre som

eier av Telenor

samtidig som

departementet

griper inn som

ankeinstans i

teleregulatoriske

spørsmål overfor

for eksempel

Post- og teletilsynet.

(Foto: Øystein Kvistad)

ESA er altså av samme oppfatning som Robert Hercz og hans teleselskap Teletopia som gjennom advokatfirmaet Lippestad & Co. i november 1996 startet saken ved å sende en klage til ESA med påstand om at norske telemyndigheter bryter EØS-reglene, nærmere bestemt artikkel 7 i tjenestedirektivet og artikkel 5a i det reviderte ONP rammedirektivet (regulerte nettjenester).

For å sikre reell uavhengighet mellom de ulike reguleringsmyndigheter, stiller artikkel 5a i ONP-direktivet krav om at alle slike myndigheter skal være juridisk atskilt og funksjonelt uavhengig av alle organisasjoner som tilbyr telekomtjenester eller nettverk. Inndelingen gjelder mellom funksjoner assosiert med eierskap og kontroll med slike organisasjoner på den ene siden, og reguleringsmessige funksjoner på den andre. Et hovedpoeng med direktivkravet er dessuten å sikre klare skiller mellom de ulike ankeinstansene i myndighetenes reguleringsvirksomhet. Artikkel 7 i tjenestdirektivet omhandler mange av de samme punktene som artikkel 5a i ONP-direktivet, men er ikke like konkret.

Saksbehandler Tor Arne Solberg-Johansen i EFTAs overvåkingsorgan bekrefter overfor digi.no at ESA ikke ser med blide øyne på Samferdseldepartementets rolle som eier av Telenor.

- På bakgrunn av Teletopias klage har vi sett på hvorvidt den norske regulatøren opptrer i strid med EØS-reglene fordi Samferdseldepartementet som eier av Telenor samtidig har myndighet til å overprøve klager fra Post- og teletilsynet i individuelle saker. Vi har nå sammenliknet det norske systemet med de reglene som gjelder i andre land og konkluderer med at den nåværende norske ordningen er i strid med artikkel 7 i tjenestdirektivet og artikkel 5 a i det reviderte ONP rammedirektivet, sier Solberg-Johansen.

- Hva må den norske regjeringen gjøre for at ESA ikke skal gå videre med saken?

- Det kan jeg ikke si noe om. Slik det norske systemet fungerer nå, mener vi det er et brudd i forhold til EØS-regelverket. Nå spiller vi ballen over til de norske myndighetene. Vi vil ikke binde oss til å skissere en løsning for dem, de må komme opp med sitt svar først, så får vi ta stilling til om svaret er godt nok.

- Jeg konkluderer med at Telenor må få seg en ny eier - for eksempel Næringsdepartementet..?

- Det er ikke dumt tenkt - jeg kjenner til at det har vært diskutert. Men som sagt - vi vil ikke skissere noen løsning for dem, dette må norske myndigheter selv finne ut av.

- Foruten at dette er en klar seier for Teletopia, så betyr vel ESAs syn i denne saken også en seier for Trygve Tamburstuen? Sense-saken er identisk med Teletopias med den forskjell at Sense ønsker tilgang til mobilnettet mens Teletopia ba om tilgang til Telenors fastnett?

- Det er forsåvidt riktig. Jeg har imidlertid ikke lov til å uttale meg om Sense-saken ettersom vi har den til behandling, men som du sikkert vil få høre fra Sense så er problemstillingen den samme.

- Den norske regjeringen har fått to måneder på å gi sitt svar i saken. Hvor fort kan en vente å få en endelig avgjørelse fra ESA?

- Vi har allerede brukt lang tid på denne saken. Jeg lover ingenting, men vi tar sikte på å bruke langt kortere tid på den videre behandlingen, sier Solberg-Johansen, som presiserer at det vil avhenge av hva det norske svaret blir før ESA eventuelt bestemmer seg for hva man kan gå videre med.

Til toppen