- Et dataprogram er også en ytring

Professor Jon Bing tenker alt annet enn snevert i sin utfordrende bok «Ansvar for ytringer på nett».

Professor Jon Bing tenker alt annet enn snevert i sin utfordrende bok «Ansvar for ytringer på nett».

Etter mange års arbeid med temaet, sto professor i rettsinformatikk Jon Bing fram med boka Ansvar for ytringer på nett.

Boka ble presentert i går på et møte der et vel forberedt panel av interessenter – generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening, generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk presseforbund og stipendiat Inger Marie Sunde – belyste og diskuterte Bings synspunkter fra sine ståsteder.

Temaet er høyaktuelt: Internett har gitt et mangfold av nye måter å ytre seg på. Selv tjenester som egentlig er aviser på nett i stedet for papir, opplever problemstillinger rundt for eksempel nettdebatt som ikke kan løses ved bare å støtte seg på tradisjonelle prinsipper. For andre tjenester, som Facebook og MySpace og andre helt åpne fora, er det åpenbart at begreper som redaktøransvar grenser til det irrelevante.

Boka problematiserer begge nøkkelbegrepene i tittelen, det vil si «ansvar» og «ytring».

– Ansvar har flere betydninger, sa Bing i sin presentasjon. – Ansvar kan være sivilrettslig, strafferettslig, etisk og faglig.

Boka omhandler i hovedsak det sivilrettslige. Den trekker inn mye praktisk erfaring fra hvordan ansvar for ytringer for nett er behandlet de siste årene i norske domstoler. For lekfolk er denne oversikten og gjennomgangen enestående: Bare listen over dommene som belyses i boken er på nærmere fire sider. Oversikten er ifølge Øy dessverre ikke perfekt: Bing har tatt med ikke-rettskraftige avgjørelser, oversett et par-tre saken som kunne beriket framstillingen, og ikke fått med seg et par tilfeller der kjennelser er gjort om ved behandling i en høyere rettsinstans.

Poenget for oss som ferdes på nett, må være at boka utvider vårt grunnlag for selv å vurdere hvor langt en gitt aktørs ansvar strekker seg, og hvilke typer ansvar det dreier seg om. I presentasjonen formulerte Bing seg slik:

– Vi har brukt noen hundre år på trykte medier, og i underkant av et hundre år på kringkasting, mens vi bare har hatt et drøyt tiår på nettet. Normer for sømmelig atferd må utvikles gjennom diskusjon og bruk.

En nyhet hos Bing er måten han utvider begrepet «ytring».

Den vanlige oppfatningen av ytring er at det dreier seg om å få fram et budskap. I et visst grenseland kan en handling være et budskap. Bings eksempel på det er steinkasting mot en ambassade. Denne betraktningen er ikke spesielt kontroversiell. Bing går imidlertid et skritt videre, ved å innføre noe han kaller «funksjonell ytring». Den funksjonelle ytringen er direkte knyttet til informasjonsteknologien.

– IT gjør at ytringer får et funksjonelt aspekt. Et dataprogram er en ytring. Det brukes også til å styre en datamaskin. En kommando i Windows får IT-systemet til å gjøre noe. Slike ytringer kan også være vernet av ytringsfriheten.

Denne utvidelsen danner en del av rammeverket for Bings behandling av fenomener som pekere, ondsinnet kode og fildeling, og hva slags ansvarsforhold de medfører. Sunde, som tidligere har arbeidet i Økokrim med datakriminalitet, hadde en rekke spørsmål til begrepet «funksjonell ytring», blant annet hvorvidt kode eller kommandoer må involvere et menneske for å kunne oppfattes som en ytring. Bing henviste spørsmålet til videre debatt.

En annen viktig del av rammeverket for Bings behandling av ansvar for ytringer på nett, er at han opererer med tre ulike typer aktører: Den som ytrer seg, foretaket, redaktøren, arbeidsgiveren eller andre som er involvert i selve tjenesten der ytringen bæres fram, og til slutt den som står for teknikken rundt formidlingen. Den siste gruppen omfatter dem som distribuerer en avis, drifter en server og så videre. De vil helst fraskrive seg ansvar for innhold, men har også et medansvar.

Tilfellet nylig der nettilbyderen stengte nettstedet til Human Rights Service viser at hvilke konflikter det kan føre til. Kokkvold tar dette svært tungt.

– Det som skjedde med Human Rights Service er starten på noe uhyggelig. Nettleverandørene kan tenkes å bøye seg langt for terrortrusler. Det kan gi et drastisk ta av frihet. Vi opplever det som Ytringsfrihetskommisjonen advarte mot: Man må ikke gi definisjonsmakten til den krenkede, for da blir det ingen friheter igjen, sa Kokkvold.

Jon Bing: Ansvar for ytringer på nett – særlig om formidlerens ansvar; Universitetsforlaget 2008; 267 sider; 349 kroner.

    Les også:

Til toppen