EU prioriterer forskning i IT

IT og småbedrifter prioriteres i EU-kommisjonens utkast til fordeling av forskningsmidler ut 2013.

IT og småbedrifter prioriteres i EU-kommisjonens utkast til fordeling av forskningsmidler ut 2013.

I forrige uke la EU-kommisjonen fram et utkast til bevilgninger innenfor EUs sjuende rammeprogram for forskning («7RP») som løper fra 2007 til 2013. Utkastet skal behandles av medlemslandene og EU-parlamentet. Endelig vedtak ventes i midten av 2006, et halvt år før den sjette rammeplanen utløper.

Sammenliknet med 6RP er budsjettet for 7RP doblet, til 67,8 milliarder euro. Hovedmålet er det samme: Gjøre EU til den mest dynamiske og konkurransedyktige kunnskapsøkonomien i verden i 2010.

Den nye rammeplanen opprioriterer bevilgninger til tiltak for å fremme informasjonssamfunnet, altså IKT-forskning. Denne pottens andel av totalen øker fra 21 prosent i 6RP til 28 prosent i 7RP, tilsvarende 11,2 milliarder euro.

Andre særtrekk ved utkastet er at det opprettes et europeisk forskningsråd («European Research Council» eller ERC) med et budsjett på 10,5 milliarder euro, at det settes av 6,3 milliarder euro til karrierefremmende tiltak for spesielt begavede forskere (såkalt «Marie Curie» støtte), og at det skal bli lettere for spesielt små og mellomstore bedrifter å søke om støtte og å være med på felles programmer under hovedområdet «samarbeid». I tillegg er 1,7 milliarder euro foreslått satt av til forskning i små og mellomstore bedrifter.

Det kommende europeiske forskningsrådet skal opptre selvstendig, og får som mandat å støtte grensesprengende forskning av europeiske forskningsgrupper, innen naturvitenskap, teknologi, samfunn, økonomi og humanistiske fag.

Spesielle tiltak skal sørge for å utvide Europas samlede forskningskapasitet. Det er her noen av tiltakene for små og mellomstore bedrifter kommer inn. Andre områder er gjelder infrastruktur for forskning, tiltak for kunnskapsregioner og internasjonalt samarbeid.

EU-kommisjonen vil at 7RP skal bli svært mye enklere å forholde seg til enn 6RP. Det er opprettet et panel bestående av representanter for gruppene som har hatt størst problemer i forhold til 6RP, det vil små bedrifter og forskergruper. Dette panelet skal kontinuerlig vurdere hvorvidt forenklingstiltakene fungerer i praksis, og gi EU-kommisjonen råd om nødvendig justeringer. Det formelle ansvaret for hele rammeprogrammet ligger fortsatt hos EU-kommisjonen.

Forenklingstiltakene gjelder blant annet mer rasjonelle finansieringsopplegg, sjargongfri og brukervennlig språk, færre og kortere dokumenter, samt enklere krav om tilbakemelding.

Tabellen nedenfor viser hovedtrekkene i EU-kommisjonens utkast:

Til toppen