EU vil rydde opp i digitalt innhold

Nettoperatører kan få en rolle i forsvaret av opphavsretten, ifølge et nytt høringsdokument.

EU vil rydde opp i digitalt innhold
Bilde:

EUs mål er å få til et felles europeisk marked for stadig flere varer og tjenester. Når det gjelder salg av musikkfiler over nett, kom man denne uken et stort skritt nærmere målet, ifølge EUs konkurransekommissær Neelie Kroes. Videre har kommissær Viviane Reding for informasjonssamfunn og media, og kommissær Charlie McCreevy for det indre markedet, gått sammen om et initiativ for digital distribusjon av alle typer kreativt innhold i en ordning som ivaretar både forbrukere og opphavsrettshaveres interesser.

I tale onsdag på en konferanse i Brussel om «Konkurranse og forbrukere i det 21. århundre», fortalte Kroes at det dagen før hadde skjedd et «stort gjennombrudd innen online musikk».

Det hun viser til, er at nøkkelaktører – Amazon, EMI, iTunes, Nokia, Universal, PRS for Music, rettighetshaverorganisasjonene SACEM og STIM, and den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC – er blitt enige om å utarbeide felles lisenser som skal gjelde for alle EU- og EØS-land.

I dag er det bare nasjonale markeder for rettigheter til musikk. Nettbutikker for musikk, som Apple Itunes, må følgelig inngå egne lisensavtaler for hvert land i Europa, og selge fra atskilte nettsteder med egne utvalg, i stedet for å kunne tilby ett felles nettsted for alle.

På møtet tirsdag ble deltakerne enige om at dagens lisensieringsordninger er innviklede og tyngende, og at det er påkrevet med en forenkling. De lover å arbeide for at all-europeiske lisenser skal favne så bredt som mulig, og de ser fram til at dette vil få markedet til å vokse.

Ifølge Kroes vil avtalen også være et slag mot piratkopiering, samtidig som forbrukere får tilgang til et større utvalg musikk.

Det understrekes at rettighetshavere, det vil si utøvere og komponister, skal fortsatt fritt kunne velge mellom nasjonale lisenser og en all-europeisk lisens.

I går fulgte to andre EU-kommissærer, Viviane Reding med ansvar for informasjonssamfunnet og media, og Charlie McCreevy med ansvar for det indre markedet, opp med et initiativ for et «enhetlig digitalt marked for kreativt innhold online».

Hensikten med initiativet er å finne en forent løsning på utfordringer som rettighetshavere, forbrukere og kommersielle brukere står overfor når kreativt innhold skal distribueres digitalt. Med andre ord: Lage løsninger for å distribuere innhold i digital form over Internett, samtidig som man ivaretar interessene til innehaverne av opphavsrett. Her dreier det seg ikke bare om musikk, men også om bøker, film og video.

Som ledd i initiativet er det utarbeidet en utredning – Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future (pdf) – som sendes ut på offentlig høring med svarfrist 5. januar 2010.

En bærende tanke i denne utredningen er at en felles europeisk lov om opphavsrett kan danne grunnlaget for felles ordninger for å håndheve opphavsretten i alle medlemslandene.

Utredningen tar også flere steder opp hvilken rolle nettilbydere kan tildeles i både distribusjon og håndheving av opphavsretten. Her griper dokumentet fatt i blant annet striden mellom musikkbransjen og den norske nettilbyderen Telenor.

På sin side oppfordres opphavsrettshaverne selv til å ta stilling til ulike mulige forretningsmodeller, og til å fremme egne alternative forslag.

Det er interessant at utredningen overhodet ikke nevner teknologisk sperrer mot kopiering, kjent som «digital rights management» eller DRM. Det kan tolkes som en stilltiende erkjennelse av at DRM i seg selv er et problem, heller enn en løsning på utfordringene som opphavsrettshaverne stilles overfor i Internett-alderen. En annen tolkning er at EU-kommissærene vil at aktørene og forbrukerne selv skal ta opp dette temaet.

Den første tolkningen er nok den mest sannsynlige: I den utstrekningen utredningen omtaler piratkopiering, understrekes det at piratkopiering må bekjempes gjennom nye forretningsmodeller.

    Les også:

Les mer om: