Europa forvalter kunnskap bedre enn USA

Europeiske selskaper har en mer strategisk holdning til kunnskapsforvaltning og ligger foran USA på mange områder, går det fram av en undersøkelse gjennomført av Cambridge Technology Partners (CTP).

Europeiske selskaper har en mer strategisk holdning til kunnskapsforvaltning og ligger foran USA på mange områder, går det fram av en undersøkelse gjennomført av Cambridge Technology Partners (CTP).

Dan Smith og Christine Marsh er i Norge for å orientere om den nyeste undersøkelsen blant medlemmene av CTPs internasjonale nettverk av IT-ansvarlige, Cambridge Information Network eller CIN. I en første artikkel (se peker nedenfor) har vi lagt fram hovedinneholdet i denne undersøkelsen, det vil si fem forhold som bidrar til å forklare hvorfor det er et slikt sprik mellom IT-ansvarliges erkjennelse av hvor viktig det er å forvalte en bedrifts samlede kunnskap, og hvor kort man er kommet i å sette denne erkjennelsen ut i livet.

- Av undersøkelsens 314 respondenter var 53 prosent fra USA, 37 prosent fra Europa, forteller Smith og Marsh. - Når vi fordeler svarene etter geografisk opprinnelse, finner vi en rekke interessante forhold.

Det gjennomgående inntrykket fra denne sammenlikningen, er at Europa ligger bedre an enn USA. Undersøkelsen har denne tabellen:

Tallet viser prosentandelen av IT-ansvarlige som er enige i påstanden USA Europa
Kunnskapsforvaltning preger mitt selskap tvers igjennom 12 prosent 18 prosent
Kunnskapsforvaltning fremmer kjernekompetansen 75 prosent 83 prosent
Kunnskapsforvaltning er en strategi som kan gi konkurransefortrinn 81 prosent 89 prosent
Kunnskapsforvaltning er ikke bare en mote 50 prosent 62 prosent
Kunnskapsforvaltning begrenser den operative risiko 65 prosent 70 prosent

- Europa kommer også bedre ut når vi ser på prosjektene som gjennomføres, forteller Marsh. - Europeerne er kommet forbi planleggingsstadiet i flere prosjekter, og de har større erfaring i å anvende teknologi for å fremme felles kunnskap. Europeerne er også flinkere til å få med seg bedriftens styre og den daglige ledelsen. Spriket mellom anerkjennelse og praksis er med andre ord mindre i Europa enn i USA.

Marsh og Smith mener flere forhold kan forklare det som kan gi Europa en strategisk fordel overfor USA.

- Europeiske bedrifter har ikke det samme presset som de amerikanske for å vise jevn regnskapsmessig framgang kvartal for kvartal. Følgelig kan de være mer tålmodige, og forholde seg til mer langsiktige investeringer. Andre forhold kan være mer kulturelt betinget, som at europeerne er mer tilbøyelige til å se på kunnskapsforvaltning som et personalpolitisk initiativ, og at man er mer vant med forhold der informasjon og kunnskap betraktes som felleseie. En mer kortsiktig forklaring kan være at amerikanerne er langt mer fikserte på IT-problemer knyttet til tusenårskiftet.

Til toppen