Europa-parlamentet vedtok avsky mot Echelon

I en resolusjon vedtatt med 367 mot 159 stemmer har Europa-parlamentet vedtatt avsky mot Echelon og skjerper sitt krav om overvåkning av etterretningstjenester.

I en resolusjon vedtatt med 367 mot 159 stemmer har Europa-parlamentet vedtatt avsky mot Echelon og skjerper sitt krav om overvåkning av etterretningstjenester.

Europa-parlamentet vedtok en svært omfattende resolusjon om det USA-drevne internasjonale avlyttingssystemet Echelon. Vedtaket skjedde etter en debatt om rapporten fra en midlertidig komite som forsamlingen hadde nedsatt i fjor for å vurdere Echelon. Både resolusjonen og komiterapporten er tilgjengelige fra Europa-parlamentets nettsted.

Resolusjonen slutter seg til samtlige konklusjoner i komiterapporten. Den slår fast at det overhodet ikke lenger kan være noen tvil om at Echelon faktisk finnes, og at hensikten er å avlytte privat og kommersielt samband. Europa-kommisjonens holdning om at den ikke aner noe om Echelon, kritiseres skarpt.

- Det er overraskende, for ikke å si bekymringsverdig, at mange ledere innen EU, inkludert kommissærer, som vitnet overfor komiteen, hevdet å være uvitende om fenomenet, heter det i både rapporten og resolusjonen.

Det konstateres videre at Echelons virksomhet strider mot EUs lovverk, og at medlemsstater som deltar i Echelon bryter EUs regler. Resolusjonen oppfordrer spesielt Storbritannia og Tyskland - der store anlegg tapper signaler fra satellitter for å sende dem direkte til USAs National Security Agency - til å kreve at all videre avlytting skjer i tråd med reglene i den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Rapporten og resolusjonen retter hard kritikk mot amerikanske myndigheter, både fordi de nektet å møte med representanter for komiteen da disse besøkte USAs hovedstad, og fordi de bruker uholdbare argumenter til å forsvare avlyttingen.

Resolusjonen ber Europa-rådet foreslå et regelverk for å sikre at teleavlytting foregår innenfor begrensningene nedfelt i den europeiske menneskerettskonvensjonen, og at konvensjonen om personvern oppdateres tilsvarende. EUs medlemsland oppfordres til å etablere et felles forum for forsvar av personvern og menneskeretter. Resolusjonen krever at dette forumet går gjennom medlemslandenes lovgivning innen vern av tele- og postsamband, og kommer fram til en anbefaling til medlemslandene om tiltak for å sikre at avlytting ikke truer borgernes personvern eller menneskerettigheter.

Europa-parlamentet krever at EU forhandler fram en avtale med USA som forplikter partene til å verne om borgernes privatliv og næringslivets rett og mulighet til å kommunisere konfidensielt. Det ber USA undertegne den internasjonale protokollen "Additional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights" for å sikre at klager mot amerikanske brudd på denne overenskomsten behandles etter overenskomstens regler. Det retter en spesiell appell til amerikanske personvernorganisasjoner - og nevner spesielt American Civil Liberties Union og Electronic Privacy Information Center -. om å presse myndighetene til å følge opp denne saken.

Rapporten mistenker USAs myndigheter for å ha lekket informasjon til amerikanske bedrifter slik at disse har kapret kontrakter som ellers ville gått til europeiske firmaer. Resolusjonen inneholder en rekke forslag for å styrke internasjonale lover og regler mot industrispionasje, og går blant annet inn for at WTO - Verdens handelsorganisasjon - vedtar regler som automatisk annulerer kontrakter inngått på grunnlag av fordeler en av partene har oppnådd gjennom delaktighet i industrispionasje. Den oppfordrer medlemslandene til å utvide EU-traktatene med forbud mot industrispionasje.

Resolusjonen oppfordrer til slutt EU-kommisjonen og medlemslandene til å gjennomføre en rekke tiltak for å styrke bevisstheten om avlyttingsfaren i moderne telesamband, og for å alminneliggjøre bruk av kryptering til å beskytte privat og kommersiell informasjonsutveksling mot innsyn fra uvedkommende.

Til toppen