Få tilskudd til produksjon av norske dataspill

Kulturdepartementet har sendt forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner på høring. Det er imidlertid ikke sikkert at norske dataspillprodusenter vil kunne hente jackpot.

Produksjon av norsk film, fjernsyn, dataspill og andre interaktive produksjoner er en viktig del av norsk kultur. I en digital hverdag hvor landegrensene er i ferd med å forsvinne, blant annet gjennom Internett, er det viktig med norske produksjoner for å sikre et godt mangfold av norske tilbud.

Den 5. mars i år sendte Kultur- og kirkedepartementet ut en høring til utkast om forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner. En ny side av denne tilskuddsordningen er at dataspill kan få tilskudd.

Kanskje kan dette være med på å øke norske dataspillproduksjoner?

De færreste vil være uenige i at når Flåklypa Grand Prix lanseres som dataspill så er det med på å fremme norsk kultur. Det ivaretar den norske idékunnskapen og er med på å utvikle talent og kompetanse. Samtidig er det en kjennsgjerning at dataspill og andre interaktive produksjoner er en måte å få norsk kultur ut til publikum, slik som spesielt til barn og unge.

Det er med blant annet dette i tankene at departementet har foreslått at tilskuddordningen for audiovisuelle effekter skal utvides til å også gjelde dataspill og andre interaktive produksjoner. Dataspill er en form for interaktiv produksjon, men det kan også være interaktive applikasjoner på blant annet web og interaktiv TV.

Hvert år skal det kunne gis tilskudd til prosjektutvikling av interaktive produksjoner. Formålet med de interaktive produksjonene må være at de distribueres digitalt og forteller historier med levende bilder. Det er med andre ord ikke ethvert dataspill som kan få tilskudd, men nettopp dem som retter seg mot formidling av norsk kultur som en del av dataspillet.

Kanskje får dette flere produsenter til å tenke i nye baner?

De generelle vilkårene er at det kan gis støtte etter søknad til Norsk filmfond. Ethvert prosjekt skal vurderes ut i fra kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige kriterier. Dette er for å tilfredsstille de kulturelle krav som ligger bak forskriften. Tilskuddets størrelse fastsettes ut fra en samlet vurdering av disse kriteriene.

Dette er i utgangspunktet en usikkerhet for å få tilskudd at avgjørelsen er skjønnsmessig, men det er opp til produksjonsselskapet å vise behovet og at produksjonen vil oppfylle vilkårene i forskriften. Det må også legges til at det skal være en egenfinansiering på minimum 25 prosent.

I forskriften stilles det videre krav til søknaden og selskapet bak den enkelte produksjon. Dette betyr at for den enkelte produksjon blir det viktig å legge ned et grunnarbeid i søknaden og planleggingen av prosjektet for å vise de økonomiske sidene så vel som de kulturelle sidene. Det stilles også krav til produksjonsselskapet, slik som at endringer av vesentlig art ikke kan foretas uten godkjennelse av Norsk filmfond og at det må orienteres om prosjektets fremdrift.

Som et øvre tak for samlet støtte for den enkelte produksjon ligger at denne ikke kan overstige 30 millioner kroner, men dette er oftest relatert til filmproduksjoner. Tilbakebetaling, som er vanlig ved andre produksjoner, er det ikke lagt opp til i forhold til interaktive produksjoner.

Spørsmålet er således i hvilken grad Norsk filmfond vil bruke sin myndighet til å fremme produksjon av interaktive produksjoner som dataspill. Midlene som er avsatt er ikke ubegrenset, men skal utvidelsen av tilskuddsordningen ha realitet må også dataspillproduksjoner få støtte. Blir høringsforslaget vedtatt er ballen overlatt til norske dataspillprodusenter og deres evne til å søke om tilskudd og tilpasse sine produksjoner.

Til toppen