JUSS OG SAMFUNN

Feirer Napster.no-tap som seier

Til tross at hans klient er dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning, mener advokat Magnus Stray Vyrje at nettsurfere landet over har grunn til å feire dommen mot Napster.no.

22. jan. 2003 - 23:44

- Slik jeg vurderer det, er det viktigste ved dommen at den fastslår allmennhetens rett til å laste ned beskyttede verk og prestasjoner til privat bruk. Napster er derfor frifunnet for medvirkning til ulovlig kopiering. Dette fordi retten legger til grunn at det også kan kopieres fra ulovlige fremstilte og opplastede eksemplarer.

- 60-100 millioner årlige norske MP3-kopier er derfor, ifølge tingretten, fullt lovlige.

Dette er advokat Magnus Stray Vyrjes umiddelbare kommentar etter at det onsdag ble klart at hans klient, Frank Bruvik, må betale musikkbransjen 100.000 kroner i erstatning. I 2001 drev han den omstridte MP3-tjenesten Napster.no på Internett.

Musikkbransjen, representert ved TONO, Nordisk Copyright Bureau, EMI, BMG, Sony, Universal, IFPI Norge og representantorganisasjonen Antipiratgruppen, har gått etter Napster.no for å få en prinsippsak i likhet med Danmark og Sverige på området rundt temaene piratkopiering, MP3 , videreformidling av uautorisert musikk og brudd på åndsverksloven.

En sentral vurdering i saken var om utlegging av direkte-pekere til musikkverk, i dette tilfellet dyplenking til MP3-filer, er en offentlig framføring av verket i Åndsverkslovens forstand. Dommerfullmektig Gunnar Holm Ringen i Sør-Gudbrandsdal Tingrett slår fast at Bruvik har brutt åndsverksloven:

"
Retten legger til grunn at Bruvik var klar over at de utlagt musikkfilene han linket til, var utlagt i strid med åndsverklovens bestemmelser om eneretter. Når han i tillegg laget direktelinker til disse filene, og ikke bare referansepekere, kan erstatningsansvar for handlingene ikke komme i strid med ytringsfriheten.

Retten finner etter en samlet vurdering, hvor en særlig har lagt vekt på uttalelser i de nordiske forarbeidene og de to avgjørelsene fra Sverige og Danmark at utlegging av direktelinker utgjør offentlig fremføring i åndsverklovens forstand. Selv om det på Napster.no var brukerne som la inn adressene til sider med ulovlig opplastede musikkfiler, fungerte ikke disse linkene før Bruvik hadde lagt dem ut på siden. Uansett var det Bruvik som plasserte dem under de rette undersidene til Napster.no, blant annet ved opprettelsen av hitlister.

Bruvik har etter dette opptrådt i strid med åndsverkloven § 2 og krenket opphavsmennenes enerett til offentlig fremføring av verket.
"

I tillegg var retten opptatt av at Bruvik var klar over at han lenket til ulovlig musikk på nettet:

"
Dersom direktelinkene på Napster.no pekte til ulovlig fremstilte eksemplarer, vil derfor også disse gruppenes rettigheter være krenket. Det er opplyst, og legges til grunn, at det på tidspunktet de aktuelle mp3 -filene ble lagt ut, ikke ble utgitt musikk fra musikkbransjen i dette formatet. Opploading av en mp3-fil på Internett forutsatte derfor en forutgående ripping, altså en eksemplarfremstilling. Dette kan kun skje uten de utøvende kunstneres og fonogramprodusentenes samtykke innenfor åndsverkloven § 12 - eksemplarfremstilling til privat bruk. Det fremgår av denne bestemmelsen at det fremstilte eksemplaret ikke må utnyttes i annet enn privat øyemed. Formålet med rippingen må i all hovedsak ha vært å legge filene ut på Internett, som altså ikke er et formål som omfattes av åndsverkloven § 12. Bruviks direktepekere bryter etter dette med åndsverkloven § 54, 1. ledd bokstav d, jf. §§ 42, 2. ledd og 45, 1. ledd. Bruvik var klar over at filene han linket til var lagt ut ulovlig.
"

Det var imidlertid spørsmålet om det foreligger medvirkning til ulovlig kopiering som Bruviks advokat legger vekt på. Skulle saksøkerne, altså musikkbransjen, også ha krav på erstatning ved krenkelser i forbindelse med brukernes nedlasting av musikk fra Napster.no?

Retten mente det sentrale spørsmålet måtte være om denne nedlastingen er i strid med eksemplarfremstillingsretten.

I dommen skriver dommerfullmektigen blant annet:

"
Det må legges til grunn at den enkelte bruker på Napster.no har lastet ned musikk til sitt eget private bruk, og ikke i ervervsøyemed. Det er opploadingen på Internett som gjør at omfanget av denne private kopieringen blir mye større enn privat kopiering i den enkeltes hjem. Den enkelte brukers nedlasting har imidlertid ingen andre konsekvenser for rettighetshaverne enn om det skjedde fra et fysisk eksemplar i et privat hjem. Retten ser det slik at vilkåret om at kun "enkelte" eksemplarer kan fremstilles, retter seg utelukkende mot den enkelte nedlaster.
"

Dermed blir Bruvik frifunnet på dette punktet. Og det teoretiske grunnlaget for frifinnelsen henter dommeren paradoksalt nok fra motpartens representant, advokatfullmektig, Anders M. Wagle, som har vært medforfatter på boken 'Opphavsrett i en digital verden'.

"
Teorien synes å tolke bestemmelsen på samme måte. Det kan i denne sammenheng vises til Wagle og Ødegaard Opphavsrett i en digital verden (2002), særlig s. 294-296..... Det kan også i denne sammenheng vises til Wagle og Ødegaard Opphavsrett i en digital verden (2002) som på s. 292 skriver at:
'Åndsverkloven § 12, gjelder uansett hvilken måte eksemplaret som benyttes til kopiering, er fremskaffet på. Verken åndsverkloven eller forarbeidene til denne, gjør noe skille i så måte.'
"

- Positivt er det at retten fastslår utgangspunktet om at det er tillatt å linke til beskyttede verk og prestasjoner. Som retten skriver: en person som lovlig legger ut beskyttet materiale på nettet må anses å ha gitt samtykke til at andre kan tilgjengeliggjøre materialet. Dette kan blant annet få betydning for søkemotorer og nettagenter, mener advokat Stray Vyrje

- Når Napster likevel er dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning, hvilket kun utgjør 15 prosent av saksøkernes opprinnelige krav, skyldes det at dommeren etter en konkret vurdering av hvorledes Napster var organisert og ble drevet, har lagt til grunn at innehaveren måtte være klar over at lovligheten var tvilsom, fastslår han.

Musikkbransjen krevde i utgangspunktet 500.000 kroner i erstatning for tort og svie i forbindelse med driften av Napster.no, pluss 150.000 kroner i saksomkostninger. Nå får de 20 prosent av erstatningskravet og 15 prosent av de totalt krevde.

- Hvis musikkbransjen prøver å innkassere dette som en seier, vil jeg si at de i høyden har greid uavgjort 1-1 i denne omgang. Vi har greid å stoppe dem i å prøve å få et rettsvern ved bruk av skremselspropaganda, mener Stray Vyrje som like før jul gikk til motangrep og dro saksøkerne inn for Oslo tingrett. I den saken kommenterte IFPIs Sæmund Fiskvik til digi.no at mottrekket var en "røyklegging av saken".

Erstatningsbeløpet på 100.000 kroner som Bruvik må betale, ble fastsatt skjønnsmessig av retten. Utgangspunktet var at erstatningen skulle tilsvare det tapet saksøkerne har hatt som følge av Bruviks aktivitet.

Retten fant det imidlertid lite realistisk at alle dem som lastet ned musikk fra Napster.no ville kjøpt musikken på lovlig måte dersom nedlastingssiden ikke fantes, slik saksøkerne hevdet.

Retten tok hensyn til saksøktes økonomiske bæreevne og la også vekt på at virksomheten ikke ble drevet lenge. Bruvik slipper også å betale saksomkostninger.

Her kan du følge føljetongen om Napster.no:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.