Feller knusende dom over IT-Fornebu

I en knallhard statusrapport om IT-Fornebu mener regjeringen at målet om et Silicon Valley i miniformat er helt skrinlagt.

I en knallhard statusrapport om IT-Fornebu mener regjeringen at målet om et Silicon Valley i miniformat er helt skrinlagt.

Regjeringen har i dag lagt fram en statusrapport om utviklingen av IT og kunnskapssenteret på Fornebu etter krav fra Stortinget i fjor sommer.

I rapporten erkjenner Regjeringen med Nærings- og handelsdepartementet i spissen en oppsiktvekkende klar og hard dom over planene på Fornebu.

- Vi må erkjenne at visjonen og målene for IT Fornebu ikke var realistiske når senteret ble etablert, og at utviklingen siden år 2000 for IT Fornebu og IT-markedet generelt har gjort visjonene enda mindre gjennomførbare, sier statssekretær Oluf Ulseth i en pressemelding.

Ulseth fortsetter i svært klare ordlag.

- Det ble ikke på noe tidspunkt dokumentert at næringsutviklingen i Norge ville løftes best gjennom et IT-senter på Fornebu. I meldingen peker Regjeringen på at den manglende behovsanalysen før beslutningen om IT Fornebu er en hovedårsak til de senere vanskelighetene, og et eksempel på dårlig næringspolitikk, sier Ulseth.

- Det er investert betydelige midler i IT Fornebu, og fokus bør nå settes på hvordan alle aktører kan bidra til en revitalisering av senteret. Vi bør også kunne se utviklingen av IT Fornebu i sammenheng med arbeidet for å øke innovasjonstakten i hele Oslo-regionen, avslutter statssekretæren.

Mye av konklusjonene kommer fra den ekstern statusrapport det danske konsulentselskapet Oxford Research laget for departementet.

Oxford Resarch påpeker at IT Fornebu har møtt en dobbelte utfordring ved at IT markedet har utviklet seg meget svakt etter 2000, samtidig som markedet for næringseiendom i Oslo-området har vært preget av overkapasitet.

På denne bakgrunn betegne OR den oppnådde utleiegraden i Terminalbygget som relativt vellykket. Prisen for dette har imidlertid vært en «stein-på-stein» for å fylle opp lokalene i stedet for å bare velge IT-selskaper. Leitagernes faglige kontakt med og nytte av hverandre er begrenset, skriver Oxford Research.

Utover denne eiendomsfokuseringen betrakter OR IT Fornebus forhold til sin visjon som relativt vag. Tilnærmingen har vært lite konkret og uten klare prioriteringer, bl.a. uten strategi og planer for å fastholde og videreutvikle visjonen. Sentrale elementer i visjonen har enten måttet oppgis eller fått et sterkt redusert ambisjonsnivå, uten at nytt innhold er blitt tilført visjonen.

Resultatet er et tap av visjonshøyde som følge av bl.a. følgende hendelser:

- Engasjementet i internasjonal markedsføring av senteret er oppgitt

- Bortsett fra Simula-senteret har det ikke lykkes å tiltrekke forsknings- og utdanningsaktiviteter til kunnskapssenteret.

- Planene om å bli et nasjonalt senter for etterutdanning og elektronisk læring er oppgitt.

Oxford Research savner mer eksplisitte kortsiktige handlingsplaner som presiserer hvilken strategi og hvilke aktiviteter kunnskapssenteret vil iverksette i den nærmeste perioden for å bidra til å realisere visjonen. Det påpekes også at IT Fornebu AS ikke har etablert noe vitenskapelig råd slik som forutsatt i Hovedavtalen mellom staten og IT-Fornebu-selskapene. I følge konsulenten siktes det i realiteten i dag mot å utvikle en velfungerende næringspark i Oslo-regionen fremfor et kompetansesenter av internasjonal betydning.

En sammenligning med andre teknologisentre/-parker i utlandet viser at flere suksessfaktorer bak disse ikke er tilstede for IT Fornebu.

Oxford Research AS tegner deretter følgende tre alternative scenarier fremover:

Scenario 1. Reguleringsspørsmålene blir ikke løst i 2005. Visjonen vil da måtte oppgis. Selv for bare en redusert eiendomsutvikling blir rammebetingelsene dårlige ( «status quo» scenariet).

Scenario 2. Reguleringsspørsmålene løses i 2005. Staten er en relativt passiv medeier. IT Fornebu utvikler seg til å bli et attraktivt eiendomsprosjekt, men visjonen mister innhold. Uten offentlig støtte vil inkubatoren måtte avvikles. Da vil IT Fornebu, visjonsselskapet, miste mye av sin eksistensberettigelse og bli langsomt avviklet. IT Fornebu Eiendom vil ta over. Staten vil avhende sine aksjer til private investorer ( eiendomsutviklingsscenariet).

Scenario 3. Reguleringsspørsmålene løses i 2005. Staten er aktiv medspiller og visjonen løftes til hele Oslo-regionen. I et samspill med særlig Bærum og Oslo kommuner får IT Fornebu en sentral plass både i IT-utviklingen i regionen og i den internasjonale markedsføringen av regionen ( revitaliseringsscenariet).

Oxford Research AS anbefaler en satsing på revitaliseringsscenariet, men ser som nødvendige betingelser at de reguleringsmessige problemer blir løst på statlig og lokalt nivå og at de lokale krefter i Oslo-regionen samarbeider om felles satsing på og profilering av IT-miljøet i hele Oslo-regionen, med IT Fornebu som en aktiv medspiller. Dersom disse betingelsene ikke lar seg oppfylle og eiendomsutvikling blir senterets strategi, anbefaler Oxford Research AS at Regjeringen bør arbeide for at staten trekker seg som medeier av senteret.

Her kan du lese hele meldingen og kritikken mot IT-Fornebu

Til toppen