«Finnes allerede ordninger for å kvalitetssikre CERTer»

KOMMENTAR: Vi har allerede de ordningene og mekanismene som trengs, mener Margrete Raaum.

«Finnes allerede ordninger for å kvalitetssikre CERTer»
Alvorlige kyberangrep mot Norge håndteres av NorCERT, som er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Bilde: Marius Jørgenrud

Daglig leder i KraftCERT, Margrete Raaum, mener det allerede finnes standarder og organisasjoner som kan sette nødvendige krav til hendelseshåndteringsteam.
Det tas til orde for en komité som skal stille krav til tjenester og evaluere modenhet hos sentrale norske CERTer(*). Dette er problemstillinger som ikke er særnorske, og det finnes eksisterende prosesser for kontroll og sjekk av tjenestenivå som mange norske team allerede har gått gjennom.

For det første finnes det flere standarder (f.eks. ISO 27035 og RFC 2350) som dekker området. Det finnes også organisasjoner som har utviklet kontrollordninger og kravstillingsmekanismer.

Ser ikke på tjenestene som leveres

De to store organisasjonene som driver med denne aktiviteten er FIRST (Forum for Incident Response and Security Teams) og Trusted Introducer. For å kunne bli medlem i disse, må man gå gjennom en kontrollprosess der modenhetsnivå og tjenesteleveranse blir vurdert.

Det fokuseres ikke på hvilket sett tjenester som blir levert, men på at søker har et bevisst forhold til leveransen. Grunnen til at det sistnevnte er viktig, er at hendelseshåndtering vil fortone seg svært forskjellig ut fra blant annet:

  • Størrelse på målgruppen/kundegruppe
  • Modenhetsnivå på digital sikkerhet hos målgruppen,
  • Type organisasjoner eller personer som er i målgruppen
  • Målgruppens kritikalitet

Kan benytte eksisterende ordninger

Noen grupper er koordinerende, andre opererer inne hos selskapene i målgruppen (f.eks. MSSPer). Det aller viktigste er at et team skal levere de tjenestene de annonserer og at det er godt kommunisert. Settet med tjenester bør ikke være statisk, da målgruppens behov endrer seg i takt med forretningsmessige behov, tekniske endringer i samfunnet og med et trusselbilde under stadig utvikling.

Norge er et lite land, og som det ble nevnt i Lysne-rapporten: vi må prøve å dele på ressursene. Det er viktig å kunne bistå hverandre på tvers av sektorer og ikke føle at det er nødvendig å bygge opp identiske miljø for de forskjellige sektorene.

Det er også snevert å kun samarbeide nasjonalt, det finnes gode samarbeidspartnere internasjonalt som ser et svært likt trusselbilde. Jeg er enig i at det bør stilles krav, men det kan gjøres ved å benytte eksisterende mekanismer og ordninger.

(*)CSIRT, IRT, SIRT, CERT osv. er begrep som beskriver samme type funksjon: et hendelseshåndteringsteam.