Fondspartner rotet med Fast-aksjer

Kredittilsynet har fratatt meglerhuset Fondspartner konsesjonen for å selge og kjøpe aksjer etter langvarig rot, blant annet med salg av Fast-aksjen.

Kredittilsynet har fratatt meglerhuset Fondspartner konsesjonen for å selge og kjøpe aksjer etter langvarig rot, blant annet med salg av Fast-aksjen.

Brevet fra Kredittilsynet til Fondspartner er knusende og påpeker en lang rekke problemer og rot i selskapet. Mye av rotet dreier seg om salg og kjøp av mindre aksjeposter i Fast.

I begrunnelsen for at Fondspartner mister to av sine fire konsesjoner står det "Kredittilsynet konstaterte omfattende, systematiske, vedvarende og alvorlige brudd på verdipapirhandellovens krav om organisering av virksomheten og krav om at virksomheten skal drives i samsvar med god forretningsskikk. Bruddene er særlig alvorlige fordi de samme forhold i forbindelse med organisering av virksomheten ble påpekt av Kredittilsynet etter stedlig tilsyn 28. april 1998 uten at dette avstedkom nødvendige tiltak fra styret og foretakets ledelse.

Kredittilsynet har konstatert at Fondspartner ikke har tilfredsstillende interne kontrollmetoder når det gjelder bruk av oppsamlingskontoen og market making-konti. Manglende rutiner og kontroll har gjort det mulig for meglere å forfordele og tilgodese enkelte kunder på andre kunders bekostning og for foretaket å ta utilbørlig høy differanse mellom kjøps- og salgskurs (spread). Forfordeling av kunder og utilbørlig høy spread er brudd på bestemmelsen om god forretningsskikk."

Du kan lese om Kredittilsynets anmerkninger og handelen i Fast-aksjen på Kredittilsynets internett-side..

Til toppen