Forbud mot Internett-telefoni

Indias nye telekompolitikk fra april 1999 vil ikke preges av regjeringsskiftet, forteller Anil Kumar som er formann for landets Telecommunications Commission. Da står også forbudet mot å nytte Internett til telefoni ved lag.

Indias nye telekompolitikk fra april 1999 vil ikke preges av regjeringsskiftet, forteller Anil Kumar som er formann for landets Telecommunications Commission. Da står også forbudet mot å nytte Internett til telefoni ved lag.

Kumar presiserer at India tillater IP-telefoni - så lenge det ikke går over det offentlige Internettet. Det betyr at intern kommunikasjon over egne linjer gjerne kan kjøres over IP. Men nye tjenester vil ikke få anledning til å gjøre noe som kan medføre IP-basert taleoverføring over Internett.

Den forrige indiske regjeringen tok initiativet til New Telecom Policy 1999, forkortet NTP99, for å sette farte i landets modernisering. Den nye politikken ble gjort gjeldende fra 1. april 1999. Den innebærer dels at landet gjøres mer åpent overfor utenlandske selskaper som vil gjøre noe på det indiske markedet, dels at Indias egne private og offentlig eide selskaper skal oppmuntres til å ekspandere i andre land. Den nye regjeringen har forpliktet seg til å følge denne nye politikken.

- Vi ønsker ikke å gå glipp av denne revolusjonen, sier Kumar.

- De kommende fem årene vil være gullkantede for telekomindustrien.

Med 22 millioner telefonlinjer er India verdens niende største telenettverk. Men "teletettheten" er fortsatt bare 2,4 linjer per hundre innbyggere. Målet er en økning til 7 linjer per 100 innbyggere innen 2004.

- Vi kommer til å invitere til flere lisenser innen både vanlig og mobil telefoni, sier Kumar.

- Vi håper på utenlandske investorer. Det innenlandske monopolet på fjernvalg skal avvikles 1. januar 2000. Reglene for Internett-tilbydere vil også mykes opp vesentlig, og det skal allment sett bli enklere å opprette nye tjenester.

Innvendingen fra de som kjenner det indiske telemarkedet er at utenlandske investorer ikke har høye tanker om indiske myndigheters telepolitiske troverdighet.

- Dette må bero på misforståelser, er Kumars svar.

- NTP99 gikk gjennom en omfattende høringsprosess. Utkastet ble lagt ut på Internett, og ble lastet ned 50.000 ganger. Den nye politikken innebærer blant annet at det offentlige televerket DOT vil fratas sin regulerende myndighet i løpet av 2001. Alle som skal operere telenett vil underkastes de samme krav og få de samme rettighetene.

Fra utlendingers synspunkt har dereguleringen i NTP99 en viktig svakhet: Teleprisene til brukerne fastsettes av myndighetene. Det legges med andre ord ikke opp til noen priskonkurranse. Prisen på Internett-tjenester overlates dermed til tilbyderne. Her ligger nok en viktig forklaring på hvorfor Internett-tilbyderne ikke får lov til å tilby IP-telefoni.

India har en raskt voksende teknologisektor, vesentlig innen programvare. Mindre kjent er konstruksjon og produksjon av teleutstyr. Styreformann K. Gupta i selskapet C-Dot forteller blant annet at hans selskap produserer svitsjer som eksporteres til flere land, blant annet i Afrika. Under utvikling er en svitsj som kan nyttes mot både fastlinje og mobile nettverk.

- 150 millioner dollar av Indias IT-eksport er egentlig telekomvarer, sier Gupta.

Til toppen