Foreslår mobilforbud i bil

Regjeringen gikk i statsråd i dag inn for at det skal bli forbudt for førere av bil å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Regjeringen gikk i statsråd i dag inn for at det skal bli forbudt for førere av bil å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Forslaget innebærer en endring av vegtrafikkloven, slik at den vil gi myndighetene hjemmel for å regulere bruk av elektronisk utstyr som kan forstyrre bilførerne. Om Stortinget vedtar endringen, vil Samferdselsdepartementet utarbeide en egen forskrift som forbyr bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Utkastet til en slik forskrift har allerede vært til høring.

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll sier at et forbud mot bruk av mobiltelefon under kjøring er et av flere tiltak for å gjøre vegtrafikken sikrere.

- Bruk av mobiltelefon kan være med på å øke risikoen for personskadeulykker i trafikken, sier Fjærvoll. - Når vi ser at stadig flere anskaffer og tar i bruk mobiltelefoner, vil et slikt forbud være et viktig varsel til motorvognførere om å holde hendene på rattet.

Regjeringen tar sikte på at forbudet skal kunne settes i verk fra 1. januar neste år.

Til toppen