Fornøyd over at IKT-meldingen er spisset

IKT-Norge er fornøyd over hvordan Stortinget har spisset Regjeringens IKT-melding.

Fornøyd over at IKT-meldingen er spisset
Bilde:

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite har avgitt sin innstilling på Stortingsmeldingen Eit informasjonssamfunn for alle.

� Innstillingen fra komiteen gir en tydelig spissing av IKT-politikken, og viktige tiltak for fremtidens kunnskapssamfunn, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, i en pressemelding.

Da meldingen kom, etterlyste IKT-Norge klarer tiltak for koordinering og for å fornye offentlig sektor. Foreningen ville også et fastere og klarere grunnlag for framtidens kunnskapssamfunn.

� Komiteens innstilling er et tydelig bevis på at denne meldingen er viktig i et bredt samfunnspolitisk perspektiv, og vi er meget godt fornøyd over mye av det som komiteen peker på, sier Hoff. � Vi har nå fått noe av den spissingen av meldingen som vi har etterlyst. Det er også gledelig at det er bred politisk enighet om at dette er en viktig og en god melding.

Han merker seg spesielt disse merknadene fra komiteen:

  • Sterkere styring og koordinering av IKT-politikk og IKT-investeringer med sikte på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjenbruk.
  • Satsing på infrastruktur i norsk utdanning og etablering av løsninger for å sikre de som av økonomiske årsaker ikke har mulighet for å investere i infrastruktur.
  • Digital kompetanse for lærere ved å etablere etter- og videreutdanningstilbud og satsing på lærerutdanning og skoleledelse
  • Bruk av universell utforming og åpne standarder ved offentlige digitale tjenestetilbud
  • Styrket innsats for IKT-forskning
  • Løsninger for å sikre tilstrekkelig kompetanse til IKT-næringen, derigjennom en skikkelig «fasttrack»-ordning i UDI.
  • Bedre kartlegging av bredbåndstilbud for målrettet innsats for å sikre alle høyhastighets nettilgang. Eget fokus på transportnett i Finmark
  • Teknologinøytralitet når det offentlige selv anskaffer løsninger og setter standarder
  • Understrekning av viktigheten av at IKT-forskning prioriteres slik meldingen gir klare signaler om

Innstillingen til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite er lagt ut på nettet: Innst.S.nr.158 (2006-2007). 16. april debatteres den i Stortinget.

    Les også:

Les mer om: