Forsøker seg igjen med Open XML i ISO

Det er gjort store endringer i Microsofts Open XML i håp om å få formatet godkjent i ISO.

Forsøker seg igjen med Open XML i ISO

Det er gjort store endringer i Microsofts Open XML i håp om å få formatet godkjent i ISO.

Prosessen i den internasjonale organisasjonen for standarder, ISO, som skal ta stilling til en eventuell godkjennelse av Ecma International-standarden Office Open XML, opprinnelig utviklet av Microsoft, har passert en ny milepæl. Ecma-komiteen har gått gjennom de til sammen 3552 tilbakemeldingene fra de nasjonale organene som skal stemme over Open XML i ISO, og lagt dem til grunn for en revidert utgave av forslaget.

Denne reviderte utgaven er nå gjort tilgjengelig for de nasjonale organene.

I Genève skal det i uken 25. til 29. februar holdes et møte der de nasjonale organene skal diskutere den reviderte utgaven. Dette møtet er en såkalt «ballot resolution meeting»: Poenget er at de nasjonale organene skal få anledning til å drøfte alle eventuelle innvendinger og uklarheter. Innen 30 dager etter at møtet er slutt, må hvert nasjonalt organ ha levert sin endelige stemme til ISO.

Dette møtet er, i henhold til ISOs normale prosedyre, begrenset til 120 personer. Av de 87 nasjonale organene som deltok i den første avstemmingen i september, har 40 meldt seg på. Av disse er det 27 som i september stemte mot eller avholdende: Det gjør at Ecma kan vente et forholdsvis stridsomt møte.

Det gis ikke offentlig innsyn i revisjonene i forkant av møtet.

Ecma har imidlertid publisert en gjennomgang av de viktigste endringene: Proposed dispositions for National Body comments on DIS 29500 complete. (DIS 29500 er forslagets offisielle ISO-betegnelse.)

Det er vanskelig å vurdere, ut fra dette dokumentet, hvor langt Ecma går i å imøtekomme innvendingene fra for eksempel Standard Norge, slik disse ble oppsummert i denne artikkelen: Her er Norges innsigelser mot OOXML. Det som er klart, er at Ecma ser ut til å ha tatt hensyn til mange av dem.

Standard Norges to første innsigelser var at definisjonsområdet i Ecmas forslag var «upassende», og at Open XML burde deles opp i flere delstandarder, blant annet ved å henvise OPC («Open Packaging Convention», en Microsoft-standard for filinnpakking og -komprimering) til en egen standard. Ecma ser ut til å imøtekomme dette ved å dele DIS 29500 opp i tre atskilte deler:

  • DIS 29500-1 spesifiserer WordprocessingML, SpreadsheetML, PresentationML og SharedML
  • DIS 29500-2 spesifiserer OPC
  • DIS 29500-3 spesifiserer hvordan formatene kan utvides.

Et annet viktig norsk krav er at Open XML bør referere til, og rette seg etter eksisterende standarder.

Dette ser ut til å være imøtekommet på flere områder, som disse:

  • Taggene som identifiserer hvilket språk som gjelder for deler av et dokument, er endret slik at de følger IETF-anbefalingen BCP 47 som igjen viser til to ISO-standarder: ISO 639 og ISO 15924.
  • Håndteringer av dato er endret slik at de følger standarden ISO 8601.
  • Mange nasjonale organer innvendte at grammatikk – som her viser til f eks hvordan formler i regneark blir prosessert – ikke fulgte eksisterende standarder. Det reviderte forslaget følger eksisterende ISO-standarder, som ISO/IEX 14977:1996 – Syntactic metalanguage.
  • Håndtering av passord er endret til å følge ISA/IES 10118-3.

En gruppe innvendinger mot den opprinnelige utgaven av Open XML var håndteringen av utfordringer knyttet til bakoverkompatibilitet med eldre dokumenter: Man mente at det var gjort for mange kompromisser, og at disse åpnet for at feil i eldre formater ble videreført i nye dokumenter. Et eksempel på dette er den såkalte «skuddårslusa»: At året 1900 ble feilaktig oppfattet som skuddår.

Denne kategorien innvendinger er imøtekommet ved at det nye utkastet inneholder et nytt «anneks» for håndtering av uønsket eldre funksjonalitet. Det skal innebære at man ikke vil oppleve problemer når man åpner eldre dokumenter, samtidig som det vil være umulig å opprette nye dokumenter med den samme type feil.

Håndtering av vektorgrafikk var også et område som det var strid om, fordi den første utgaven av Open XML inneholdt referanser til både den eldre VML («vector markup language») og den nyere DrawingML. Den reviderte utgaven overfører VML til annekset for uønsket eldre funksjonalitet, og ellers forholder seg utelukkende til DrawingML. Dette er fortsatt i motsetning til ISO-standarden ODF (Open Document Format) som bruker vektorgrafikk i henhold til W3C-standarden SVG. Ecma har derimot endret håndteringen av farger slik at Open XML følger definisjonene i SVG.

Ecma mener at objektlenkingen i Open XML er fullt ut kompatibel med alle aktuelle plattformer, også Linux. For å belyse dette, er spesifikasjonen utvidet med eksempler på hvordan et Open XML-dokument kan inneholde objekter definert av grensesnittene til både KDE og Gnome, altså henholdsvis Kparts og Bonobo.

Andre endringer gjelder bedre håndtering av språk som hebraisk og arabisk, og bedre tilrettelegging for brukere med funksjonshemninger.

Det presiseres at ethvert nasjonalt organ, også de som ikke deltar på møte i Genève i slutten av februar, står fritt til å endre sin stemmegivning i forhold til det som ble avgitt i fjor høst. De som ikke meddeler at de endrer sitt votum vil bli oppfattet dit hen at de ikke har endret standpunkt.

    Les også:

Til toppen