Forsvarsjefen avslører store IT-problemer

Forsvarsjefen legger mye skylden for sitt underskudd på IT og avslører at Golf-prosjektet foreløpig ikke har gitt mye.

Forsvarsjefen legger mye skylden for sitt underskudd på IT og avslører at Golf-prosjektet foreløpig ikke har gitt mye.

I sin årlige redegjørelse for tilstanden i Forsvaret bruker forsvarssjef Sigurd Frisvold mye plass til å forklare det store overforbruket i Forsvaret.

Forsvarets mangel på forretningssystemer som gir samlede tall og forløpende rapporter får mye av skylden. Det er nettopp dette Forsvarets såkalte Prosjekt Golf skal rette på. Hittil har hver forsvarsgren hatt sine egne systemer for økonomi, personell, lager, vedlikehold og mye annet som i sivil sektor går under fellesbetegnelsen ERP eller forretningsystemer.

Forsvaret la helt fra starten av et informasjonslokk på Golf. Tidligere har det blitt sagt at første fase av Golf som ble ferdigstilt i april i fjor skulle gi Forsvaret et felles økonomisystem, men Forsvarssjefens redegjørelse bringer helt nye opplysninger.

I redegjørelsen Forsvaret har sendt til pressen fortelles det i klartekst at Forsvaret slettes ikke har fått på plass et nytt økonomisystem slik det tidligere har blitt kommunisert. Man har bare fått et system for å avlegge en rapport om eksternregnskapet - altså historiske hovedtall.

Her er hva Forsvarssjefen forteller:

"Forsvarets Integrerte Forvaltningssystem versjon 1 (FIF v.1, også kalt Levernanseprosjekt/LP 1) ble innført 1. januar 2004 for å tilfredsstille minimumskravene i økonomireglementet for staten og for å kunne avlegge et konsolidert eksternregnskap for Forsvaret. For å tilfredsstille økonomireglementet i sin helhet er det imidlertid nødvendig å implementere FIF versjon 2, også benevnt Leveranseprosjekt 2 i Program Golf. Anbefaling om dette er gitt til Forsvarsdepartementet.

Dette er ny informasjon om hva som har vært gjort og hva som skal gjøres i neste fase. Forsvaret har hittil kommunisert at neste fase skulle gi "nytt felles logistikk og forsyningssystem" og at man var ferdig med økonomistyringen.

"FIF versjon 2 er nødvendig for å gi Forsvaret et system for internregnskap, herunder fullstendig system for internfakturering og logistikk. Dersom beslutningen tas i løpet av 2005 vil FIF versjon 2 være på plass i løpet av 2007", skriver forsvarssjefen videre.

FIF 2/Levernanseprosjekt 2 skulle egentlig ha startet i fjor, men er utsatt. I teksten over purrer egentlig Forsvarssjefen på penger fra Stortinget. Det er ikke snakk om småsummer - Forsvaret trenger flere hundre millioner kroner til LP 2.

Forsvaret opplyser til digi.no har brukt 400 millioner kroner på LP 1. Kontrakten ble inngått med IBM i oktober 2001. Etter over tre år og 400 millioner kroner har man altså bare fått på plass et system for å hente ut sammenslåtte, historiske regnskapstall.

Forsvarssjefen forklarer i sin redegjørelse at systemene som nå er levert ikke fungerer som ønsket. Man trekker dog ikke inn IBM som har tilpasset og levert det SAP-baserte sysemet til Forsvaret.

"Innføringen av det nye lønns- og regnskapssystemet (FIF versjon 1) var et helt nødvendig og riktig tiltak. Det har imidlertid vært store utfordringer knyttet til lønnsdelen, spesielt for avdelinger under omstilling. Lønn er i enkelte tilfeller blitt belastet andre avdelinger enn de som har generert den faktiske kostnaden. Det har vært lagt stor vekt på å rette feilene gjennom året. Feilbelastning av lønn har ikke vært en avgjørende årsak til merforbruket, men det har bidratt til utfordringer i økonomistyringen, spesielt for avdelinger i stor omstilling. Videre har opplæringen under innføringen ikke vært god nok", skriver forsvarssjefen.

"FIF versjon 1 gir kun et resultat av regnskapet slik det fremkommer på bakgrunn av utbetalt lønn og betalte faktura, men gir ikke oversikt over inngåtte eller avtalte bestillinger og forpliktelser. Disse må budsjett- og resultatansvarlige sjefer legge inn i prognosene for å få et tidsriktig og fullstendig økonomisk bilde. Innføringen av FIF versjon 2 vil bidra til et bedre økonomisk bilde.

En begrenset løsning for internfakturering mellom Forsvarets logistikkorganisasjon og kunden (i hovedsak generalinspektørene) er innført fra 26. januar 2005 og vil kunne gi bedre prognoser." opplyser han videre og følger videre opp med andre mangler:

"Forsvaret gjennomførte horisontal samhandel, med internfakturering, i 2004. Tilgjengelige datasystemer har ikke gitt fullgode rutiner for internfakturering. Det var også varierende forståelse og kompetanse i organisasjonen for hvordan internfaktureringen skulle gjennomføres. Sammen med den store endringen i Forsvarets logistikkorganisasjon i 2004 førte dette til at fakturaer ikke ble sendt ut i tide, at dialogen mellom Forsvarets logistikkorganisasjon og kundene ikke ble god nok i forhold til pris, forpliktelser og betaling."

Redegjørelsen inneholder videre innrømmelser av svakheter i det som har blitt levert.

"Merforbruket kunne vært unngått dersom Forsvaret hadde hatt bedre prognoser og økonomisk bilde, inkludert oversikt over faktiske utbetalinger og fremtidige forpliktelser. Korrigerende tiltak kunne da ha blitt gjennomført, slik det ble gjort sommeren 2004 med justering av aktivitet i Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Forsvarsstaben har iverksatt en rekke umiddelbare tiltak for å bedre økonomistyringen. Dette går i hovedsak på utarbeidelse av riktige prognoser, kompetansehevning rundt internfakturering og forvaltning og forbedring av datakvaliteten. I tillegg er det etablert en styringsportal på Forsvarets intranett som skal gi alle involverte oversikt over og tilgang til aktuelle systemer og relevant informasjon. Det er også etablert et datavarehus for å sikre god flyt i internfaktureringen.

Konklusjonen fra Forsvarssjefen er en ny bønn om å få gjennomføre neste Golf-fase:

"For å bedre økonomistyringen på lengre sikt er Forsvaret avhengig av å få på plass andre del av leveranseprosjektet (FIF versjon 2) i Program Golf."

På denne siden hos Forsvaret finner du rapporten i høyre marg

Til toppen