Fortsatt ingen støtte for de papirløse

En rapport fra Statskonsult konkluderer med at papirløse aviser bør holdes utenfor pressestøtteordningen inntil man på politisk hold finner fram til andre kriterier for støtte.

Da digi.no/media for ett år siden konfronterte byråkratene under Kulturdepartementet om pressestøtten, medga Statens medieforvaltning at støtten kun var en papirstøtte. Nå får de støtte i sitt syn fra Statskonsult, en etat som sorterer under Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

"Vi kan ikke se at det er mulig å innlemme nettaviser i en støtteordning i Norge med det regelverket og de mål som i dag gjelder for støtten", skriver Statkonsult i en fersk rapport gjort på oppdrag for Finansdepartementet. Rapporten tar for seg både pressestøtte og statens annonseregelverk.

Opprinnelig var det meningen at rapporten ikke skulle kommentere nettaviser i det hele tatt.

Etter at problemstillingen ble tatt opp i Stortinget med henvisning til at papirløse aviser i Sverige allerede får støtte, ble også dette inkludert i Statskonsults mandat. Resultatet ble én, enkelt A-4-side i en 117-siders stor rapport med konklusjonen at dette egentlig er en vurdering av politisk karakter som ikke hører hjemme i denne gjennomgangen.

- Det er bygd opp et pressesystem og en støtteordning som har tatt utgangspunkt i papir. Da pressestøtten startet fikk man faktisk noen kroner for hvert tonn med papir som ble produsert. Derfor har vi vurdert ordningen ut fra et papirbasert system, sier direktør Jon Blaalid i Statskonsult til digi.no.

"Kriteriene for tildeling er (......) knyttet til opplagsberegningen og til avisens markedsmessige posisjon (aleneavis, nr 1-avis, nr 2-avis osv). Vi kan ikke se at det i dag er mulig å vurdere en nettavis etter disse kriteriene.
Hvis nettaviser skal innlemmes i en støtteordning, må det trolig utarbeides andre kriterier for støtte til disse, om innlemmelsen skulle være annet enn et "tomt" prinsipp.", skriver byråkratene i sin rapport.

Statskonsult hevder videre at det ikke er klart "at støtte til slike aviser kan innlemmes i de pressepolitiske målene, slik disse i dag er definert".

Pressestøtten skal etter lovverket gis for opprettholde et høyt aviskonsum, bidra til at det kan utkomme aviser på flest mulig steder, bidra til utberedelsen av riksspredte, meningsbærende aviser og bidra til lokalaviskonkurranse på flest mulig steder i Norge.

Med andre ord sikre et mangfold i avisfloraen.

Sikrer ikke nettopp nettaviser et slikt mangfold, Jon Blaalid?

- Det er meget mulig, men dette er en politisk sak som må drøftes på et annet nivå, sier direktøren.

Til toppen