Fritt frem for enøyde banditter?

For Norge og norske interesser vil det være viktig at utenlandske spill blir begrenset, skriver advokattfullmektig Peter Lenda i ukens juskommentar på digi.no.

For Norge og norske interesser vil det være viktig at utenlandske spill blir begrenset, skriver advokattfullmektig Peter Lenda i ukens juskommentar på digi.no.

I utgangspunktet skal det oppfordres til næringsvirksomhet som genererer arbeid og inntekter, spesielt i IKT-bransje hvor det går fort opp og ned. Det spesielle med det bransjesegment i Norge som omhandler pengespill er likevel at inntekter skal gå til humanitære og samfunnsnyttige formål og ikke bare pengegriske investorer.

Det globale aspektet til Internett muliggjør at nettopp disse investorene forsøker å melke det norske spillmarkedet. Spørsmål er hvordan myndighetene skal håndtere utenlandske lotterier og spill.

Lotteri og pengespill i Norge er regulert slik at spill på Internett ikke er lovlig med mindre tillatelse er gitt fra Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven. Ved siden av spill som er regulert i lotteriloven kommer de statlige pengespillene etter pengespilloven som styres av Norsk Tipping og spill på hester som er regulert av totalisatorloven og styres av Norsk Rikstoto. Enkelte spill, som kasino, rulett og pyramidespill er i utgangspunktet ulovlig.

Lotteri eller sjansespill regnes etter norsk lov for å være et spill hvor tre vilkår oppfylles. For det første må det være en innsats, for det andre må det være en tilfeldighet ved utfallet og for det tredje det foreligge en gevinst. Nå må det også legges til at enkelte konkurranser kan være ulovlig etter markedsføringsloven selv om det ikke er en innsats involvert. Det er også viktig å poengtere at ulovlig tilbydelse og markedsføring av lotterier og spill er straffbart.

Nå har myndighetene sett at kontrollen med pengespill på Internett vanskelig lar seg kontrollere. Norsk Tipping kalkulerte for 2001 med at nordmenn spilte for rundt 600 millioner i utenlandske Internett-spill. Disse utenlandske spillene kunne gi bedre gevinster ved at de ikke trenger å avsette deler av gevinsten til humanitære og frivillige organisasjoner.

I lys av dette fikk tre organisasjoner tillatelse til å prøve ut spill på Internett. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto startet opp sine prøvespill i 2001, mens Norgesspill, som er den tredje og en sammenslutning av ni humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner, starte opp i januar 2002. Det ble i 2000/2001 gitt tillatelse til to spill i nye medier, en gjennom SMS og en på Internett (www.tivoli.no). En ekspertgruppe har i en rapport fra desember 2001 vurdert det slik at det bør åpnes for flere pengespill på Internett i Norge for å demme opp for utenlandsk tapping av norske midler.

Spørsmålet er hvordan det norske regelverket skal forholde seg til Internett-spill levert fra utlandet til nordmenn. En misforståelse har vært at Internett er et ikke-lovregulert område. Til dette må det sies at våre lover og regler er generelle og at tekniske nyvinninger for distribusjon omfattes av loven. Derfor er det klart at spill og lotterier på Internett i Norge er ulovlig uten tillatelse.

Dette ble eksplisitt nevnt i forarbeidene til den nye lotteriloven, Ot.prp 84 (1998-1999), hvor det ble sagt at: "Departementet har kommet til at det på nåværende tidspunkt ikke er ønskelig å gi tillatelse til å avholde lotteri distribuert gjennom elektroniske signaler eller lignende, herunder bl a Internett og kabelnett".

Dette reiser naturlig nok et annet spørsmål i tilknytning til om hva som er utenlandske pengespill. Vil for eksempel serverplassering i utlandet medføre at lotteriet ikke er lokalisert i Norge og dermed faller utenfor lotteriloven? Her bør det klart kunne slås fast at det sentrale er ikke om en server er lokalisert i Norge eller ikke, men om det tilbys pengespill over Internett til Norge. Dette må baseres på en konkret vurdering hvor en må legge vekt på momenter som knytter tjenesten til Norge.

Dette vil være momenter som at Internett-sidene er skrevet på norsk, norske eierinteresser, priser i norsk valuta og annen fysisk aktivitet i Norge (slik som bankkonto i Norge). Ekspertgruppens rapport la også vekt på slike momenter. En slik vurdering er også i overensstemmelse med de vurderinger Forbrukerombudet har gitt uttrykk for i en felles uttalelse fra de Nordiske Forbrukerombud fra 2002 og 1999 om når de nasjonale markedsføringslover kom til anvendelse på Internett-tjenester.

For Norge og norske interesser vil det være viktig at utenlandske spill blir begrenset. Spill drevet av nordmenn og som gir av gevinstene til norske humanitære og samfunnsnyttige formål er å foretrekke av hensyn til bl.a. norske arbeidsplasser, teknologiutvikling og samfunns- og kulturinteresser.

Det sentrale blir derfor hvordan norske myndigheter skal kunne medvirke til dette gjennom regelverk og i praksis. Tilgangen til norske spill og lotterier vil være viktig. Samtidig burde en del momenter i lovverket klargjøres. En mulighet vil være å kunne ta beslag i midlene til formidlere av pengestrømmen. Et felles arbeid innen EU/EØS vil også være et nyttig redskap. Det er uansett viktig at arbeidet rask iverksettes. Slik situasjonen er i dag, er det nemlig åpning for enøyde banditter - banditter med bare profitt for øyet.

Til toppen