Goodwill-Games: Når kommer tapene?

Er goodwill-postene i regnskapene til IT-selskapene reelle? Nedskrivninger kan få konsekvenser for flere selskapers egenkapital. digitoday.no har sett på et utvalg av sentrale bedrifter.

Icon Medialab AB meldte onsdag at de har kontaktet revisor for om mulig å nedskrive så mye av goodwillen som overhodet mulig. Goodwill har vært lite i fokus i Norge, og digitoday.no har derfor samlet et utvalg selskaper med relativt høye goodwill-poster i balansen. Dette er kun et lite utvalg av selskapene notert på Oslo Børs og Stockholm.

IT-selskapenes oppkjøpslyst har medført store goodwill-poster i regnskapene. Goodwill oppstår når et selskap kjøper opp selskaper som har lite fysiske eiendeler, men likevel betaler en "overpris" i forventning om høyere inntektsstrømmer i fremtiden.

I lys av nedgangen på verdens IT-børser og stadig større negative tall på bunnlinjen, er det flere som har stilt spørsmålstegn ved verdiene som er balanseført. Merkantildata ASA hadde for eksempel balanseført en goodwill på nesten 6,1 milliarder kroner ved utløpet av 3. kvartal, mens markedet i skrivende stund verdsetter hele konsernet til nøyaktig 6 milliarder på kurs 33,6 kroner. Per definisjon skal goodwill være en indikasjon på fremtidige inntektsstrømmer, men markedet synes altså ikke å ha de samme forventningene til denne goodwillen nå.


Analytikere som digitoday.no har snakket med opererer med årlige goodwill-avskrivninger på mellom 300 og 400 millioner kroner i Merkantildata. Dette tilsvarer nesten to kroner per aksje og vil føre til betydelige svakere resultater de kommende årene. Selskapet tjener ikke penger på den operative driften nå, og spørsmålet er hvor lenge revisor mener at de kan holde på slik. Verdt å merke seg er at goodwill er en verdi som skal føre til økte inntekter. Hvis inntektene ikke står i stil med verdien på goodwill, skal derfor goodwillen nedskrives hvis ikke inntektene står i forhold.

I SuperOffice ASA har selskapet enda til gode å vise at oppkjøpet av svenske Caesar Business Systems AB genererer penger. 66 prosent av selskapet egenkapital utgjøres av 143 millioner kroner i goodwill som skrives av med en kvartalstakt på 1,5 millioner kroner. Det vil altså ta tyve år å få bygget ned denne aktivaposten. SuperOffice har også lidd under høstens børsfall, og kursen er falt fra 60 kroner til 13 kroner på ni måneder. Markedet tror imidlertid fortsatt at selskapet skal være i stand til å forrente investeringene ettersom verdsettelsen på 266 millioner kroner enda overstiger de innskutte midlene på rundt 220 millioner kroner.

UMTS-vinneren Enitel AS vil også slite med avskrivninger i mange år fremover. Selskapet har nesten to milliarder kroner bokført som immaterielle eiendeler. I første rekke knytter disse seg til oppkjøpet av Telia Norge ved forrige årsskifte. Det er heldig for selskapet at långivere fokuserer på kontantstrømmen når lånebetingelsene skal vurderes. Fallende omsetning eller et driftsresultat før avskrivninger som ikke tilfredsstiller finansieringskildene vil være en indikasjon på at heller ikke de immaterielle verdiene ligger på samme nivå som forutsatt ved oppkjøpene.

Det gjenstår å se om noen av disse eller andre følger i Icon Medialabs fotspor.

Selskap: Markeds-
verdi;
Good-
will (GW):
Egen-
kapital (EK):
GW i %
av EK:
Drifts-
resultat:
Itera 755 274 389 70 48
Merkantil-
data
6000 6093 7772 78 -730
iGroup 86 26 86 30 -28
EDB 8472 2935 3110 94 209
Scandinavia
Online
2046 650 1508 43 -373
Norman 638 18 100 19 -6
Software
Innovation
1157 396 418 95 33
Super Office 319 143 218 66 -3
Enitel 1477 1995* 1966 102 -507
Framfab 3085 4554 68 -8
Icon 2352 2936 80 -55
Cell Network 1242 942 132 -325
Alle tall per 30. september. Markedsverdi er basert på sluttkurs 15. desember. Driftsresultat er resultat før avskrivninger på goodwill.
*Immaterielle eiendeler, goodwill ikke skilt ut som egen post.
Les mer om:
;