Grete Knudsen skriver i digitoday: e-løsninger for en bedre forvaltning

I åpent brev til e-ministeren i digi.no 15. august har Arild Haraldsen interessante synspunkter på hvordan forvaltningen kan bruke Internett til å effektivisere sine tjenester.

I åpent brev til e-ministeren i digi.no 15. august har Arild Haraldsen interessante synspunkter på hvordan forvaltningen kan bruke Internett til å effektivisere sine tjenester.

Brevet avsluttes med et PS som beklager bruken av åpent brev og begrunner det med at e-ministeren ikke kan nås med elektronisk post.
Les Haraldsens innlegg her:
Åpent brev til en eMinister
Jeg håper at dette svaret, sendt fra min kontor- PC, er god nok bekreftelse på at jeg faktisk er tilgjengelig elektronisk. Min e-post adresse finnes på Nærings- og Handelsdepartementets hjemmeside nhd.dep.no

Jeg er enig i at vi må utnytte Norges ledende posisjon når det gjelder utbredelse av Internett. Ifølge den årlige "Information Society Index" ligger vi faktisk på 4. plass i verden når det gjelder samfunnsnyttig bruk av IKT etter Sverige, USA og Finland. Dette vil Regjeringen utnytte og vi har bl. a. satt som mål at Norge skal være i forkant av utviklingen når det gjelder elektronisk handel og forretningsdrift - også innen den offentlige forvaltningen.

Haraldsen etterlyser omtale i e-Norge- planen av hvordan Internett kan benyttes til å modernisere forvaltningen. Etter min mening er IKT svært godt egnet, og jeg vil understreke at gode teknologiske løsninger også vil gi en betydelig serviceforbedring for publikum. Dette er poengtert i e- Norge- planens versjon 1.0 (se kap. 5), hvor det også angis konkrete og tidsbestemte mål for innføring av elektroniske tjenester for publikum, for forvaltningens eget arbeid og for offentlige innkjøp. Offentlig sektor skal være en krevende og kompetent kunde, som kan bidra til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne. "Offentlig sektor skal være en drivkraft på området ved selv å ligge langt framme", heter det i planen.

La meg knytte noen kommentarer til Haraldsens forslag ved å vise til tre viktige aktiviteter som Arbeids- og administrasjonsdepartementet har ansvar for.

Utvikling av stamnett og forvaltningsnett
Departementene har allerede i flere år vært knyttet sammen i et eget lukket nett, med god kommunikasjon mot omverdenen via sikkerhetsløsninger. Statens forvaltningstjeneste arbeider aktivt med å videreutvikle felles IKT- tjenester for departementene knyttet til denne infrastrukturen. Slike tjenester skal understøtte departementenes arbeid, samhandlingen mellom departementene og koordineringsfunksjonene til Statsministerens kontor på en god og kostnadseffektiv måte.

Felles portal mot publikum
Med åpningen av norge.no i januar 2000, er det allerede etablert en felles portal til publikum med informasjon og tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Portalen blir utviklet kontinuerlig slik at den alltid vil presentere det offentlige nett- tilbudet på en oppdatert og brukervennlig måte.

Markedsplass under utvikling
Det er store innsparingsmuligheter ved å ta i bruk elektroniske løsninger ved offentlige innkjøp, samtidig som det vil bli enklere å få til en effektiv dialog mellom offentlige innkjøpere og leverandørene. Gjennom programmet "Elektronisk handel i det offentlige" (www.ehandel.no) har vi allerede kommet et godt stykke på vei med detaljerte funksjonsbeskrivelser og forhandlinger med operatører som kan drive en web-basert markedsplass for statlig og kommunal/fylkeskommunal forvaltning.

Da første versjon av e- Norge planen ble lansert på forsommeren ga jeg uttrykk for at planen skal være under kontinuerlig utvikling. Haraldsens innlegg gir oss verdifulle synspunkter, og jeg inviterer til fortsatt debatt om planens innhold, samtidig som jeg imøteser gode forslag og idéer til forbedring av planen.

Med vennlig hilsen

Grete Knudsen
e- minister

Til toppen