Helse-IT kan få eget direktorat

Departementet vil ha mer kontroll.

Helse-IT kan få eget direktorat
Helse-IT Bilde: Colourbox

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er ikke fornøyd med verken organisering, styring eller ressursbruk på IKT-området.

Derfor har Helsedirektoratet fått i oppdrag å vurdere blant annet om et eget IT-direktorat for helse kan være løsningen.

Små ressurser
I oppdragsbrevet til direktoratet peker HOD på flere svakheter som må takles.

  • Stortingsmeldingen «Én innbygger - én journal» peker på behovet for en gjennomgang av oppgaver, finansiering og organisering av IKT-oppgavene.
  • Statsbudsjettet trekker frem at juridiske grep skal utredes og nye organisatoriske modeller vurderes for bedre utnyttelse av teknologien.
  • Dagens styringsmodell gir liten gjennomføringsevne, spesielt i forhold til de mange aktørene i kommunesektoren, ifølge Helsedirektoratets egen rapport om IKT-utfordringene i helse- og omsorgssektoren.
  • Riksrevisjonen mener det ikke er samsvar mellom de høye ambisjonene for Helse-IT og ressursene som settes inn.

Les mer: Knusende om IKT

Gråsoner
Direktoratet skal vurdere to alternative løsninger. Den ene går ut på å gjøre det beste ut av dagens organisering.

Den andre innebærer å etablere et eget IKT-direktorat på helseområdet ved siden av Helsedirektoratet.

Det nye vil da overta oppgaver som i dag hører til Divisjon for E-helse og IT i Helsedirektoratet.

Vurderingsjobben innebærer å identifisere det departementet betegner som gråsoner og prosjekter på tvers av divisjonene i dagens direktorat.

Da blir jobben å finne ut hvordan disse bør håndteres mellom to direktorater.

Samtidig må man finne ut hvilken IKT-kompetanse Helsedirektoratet må beholde for å ivareta sin rolle.

Les også: Konsultasjon over nettet

Kjernejournal
I tillegg må det avklares hvem som skal ha ansvar for nasjonale tjenester som kjernejournal, helsenorge.no og e-resept, og administrative systemer og registre som Helsedirektoratet forvalter i dag.

Aktuelle faglige kjerneoppgaver for et IT-direktorat på helse kan bli

  • faglig rådgivning
  • forvaltning av relevante lover og forskrifter
  • forvaltning av IKT-standarder
  • gjennomføring og forvaltning av nasjonale IKT-prosjekter
  • styring og koordinering av IKT-tiltak

Begrenser byråkratiet
Det legges opp til at Norsk Helsenett ikke skal pakkes inn i det nye direktoratet, men fremdeles sortere under HOD. En eventuell oppgavefordeling med Nasjonal IKT HF er ikke avklart.

Departementet ønsker imidlertid at byråkratiet skal vokse minst mulig med et nytt direktorat og ser for seg en samkjøring av administrative oppgaver.

Frist i februar
Helsedirektoratet er foreløpig tilbakeholden med å gi noe informasjon utenom departementets oppdragsbrev.

– Vi utreder en mulig opprettelse av eget IKT-direktoratet på helseområdet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vår frist til departementet er 15.februar. I utredningsfasen ønsker vi ikke å kommentere ulike alternativer, skriver assisterende direktør Christine Bergland i en e-post til digi.no.

Les mer om: