Hermansen vil rydde opp

Telenors konsernsjef Tormod Hermansen lover å iverksette tiltak for å bedre dokumentasjonen, internkommunikasjonen og kontrollen med selskapets aktivitet innen lovbestemt telefonkontroll (TK).

Telenors konsernsjef Tormod Hermansen lover å iverksette tiltak for å bedre dokumentasjonen, internkommunikasjonen og kontrollen med selskapets aktivitet innen lovbestemt telefonkontroll (TK).

Revisjonsgruppens rapport konkluderer blant annet med at den interne kontrollen av TK-tjenesten ikke har vært tilstrekkelig systematisk og hyppig, og det er funnet tilfeller hvor telefonkontroll gjennomføres uten nødvendig formell dokumentasjon.

Dette er signaler Telenor-ledelsen tar svært alvorlig, sier konsernsjef Tormod Hermansen, som opplyser at Telenor først og fremst vil konsentrere sine utbedringstiltak innen informasjon og opplæring, ansvarsforhold og organisering, oppfølging og kontroll samt rutiner.

- "Need to know" er stikkordet for hvorfor ting er blitt som de er blitt, sier Telenor-sjefen, og viser til at den strenge konfidensialiteten som har vært praktisert også har hatt uheldige sideeffekter som medfører dårlig informasjonsflyt rundt regelverk og rutiner.

- Telefonkontroll har i for stor grad vært betraktet som et anliggende mellom politiet og de TK-bemyndigede i Telenor, uten at ledelsen i Telenor har fokusert tilstrekkelig på selskapets selvstendige ansvar, medgir en selvkritisk Hermansen, og legger til at mangelfull revisjon og oppfølging har ført til at den enkelte telefonkontrollbemyndigede har fått for stort personlig ansvar.

Nå varsler Telenors konsernsjef strakstiltak for å rette på dette.

- For det første omorganiserer vi TK-tjenesten. Umiddelbart fører det til at alle eksisterende fullmakter trekkes tilbake i forbindelse med implementering av nye rutiner. Tjenesten skal omorganiseres med vekt på nye krav til bemyndiget personell samtidig som det skal bli færre medarbeidere involvert i tjenesten. I tillegg synes det klart at vi må få en klarere ansvarsfordeling mellom fagdimensjon og linjeorganisasjon, bedre informasjon og en mer systematisert revisjon og kontroll, sier Hermansen.

Når det gjelder innføring av nye rutiner og retningslinjer røper Telenor-sjefen at det skal bygges inn detaljer for nødrett, utstyrshåndtering, loggføring, sjekklister og kontroller - og ikke minst dokumentasjon fra politiet på at det foreligger rettskraftig kjennelse på at telefonkontroll virkelig er innvilget.

- Disse endringene skal være på plass senest i september i år, lover Hermansen.

Leder Arnfinn Hofstad i Telenors konsernstyre sier seg tilfreds med at administrasjonen allerede har satt i verk forbedringstiltak og nå legger fram planer om ytterligere tiltak der Mo-utvalget har pekt på behov for dette.

Til toppen