JUSS OG SAMFUNN

Hevder tilsynet gir gavepakke til Telenor

Halvert makspris gir Telenor en urettferdig kjempegevinst, hevder Netcom.

14. aug. 2007 - 11:27

Mobilselskapet Netcom gikk i forrige uke hardt ut mot Post- og teletilsynet (PT), og anklaget de for å ramponere den norske telebransjen gjennom det Netcom mente var et overdrevent og ensidig fokus på lave priser.

Bakgrunnen var blant annet at PT har gjort vedtak om at Netcom må gjøre et drastisk kutt i termineringsavgiften som Netcom kan fakturere konkurrentene. I dag er Netcom regulert til å maksimalt ta 91 øre per minutt, og PT krever at dette gradvis reduseres til 45 øre i 2010.

- Det er mer enn en halvering av termineringsinntektene våre, sier Kjetil Haukås, finansdirektør i Netcom, til digi.no.

Termineringsavgiften utgjør cirka 1,6 milliarder kroner i inntekt for Netcom hvert år, og sett i forhold til selskapets omsetning i 2006 utgjør det cirka 22 prosent.

- Det er en ren overførsel til Telenor, de får 600 millioner. Det ender helt konkret opp hos Telenor, sier August Baumann, administrerende direktør i Netcom, til digi.no.

Telenor har i dag en regulert maksimal termineringspris på 65 øre, og de skal også ned til 45 øre per minutt i 2010.

Termineringsprisen er en pris per minutt som belastes en operatør når en av deres kunder ringer til en kunde i et annet nett. Hvis for eksempel en Telenor-kunde ringer en ti minutter lang samtale til en Netcom-kunde, så fakturerer Netcom Telenor for 9,10 kroner, etter dagens satser. Dersom samtalen går andre veien, vil Telenor fakturere Netcom for 6,50 kroner.

Netcom mener at det skaper urettferdige konkurransevillkår at de må operere med samme termineringspris som Telenor. De hevder at Telenor kommer veldig godt ut av denne prisreduksjonen, på tross av at også de må kutte prisen.

digi.no tok en prat med Netcoms administrerende direktør August Baumann, og selskapets finansdirektør Kjetil Kaukås, for å få en forklaring på hvorfor de mener at Post- og teletilsynets halvering av maksprisen på termineringsavgiften er en gavepakke til Telenor.

PT har regulert maksprisen som Telenor, Netcom og Tele2 kan fakturere hverandre, og de andre mobiloperatørene. Telenor får i dag ta 65 øre, Netcom tar 91 øre og Tele2 får fakturere 115,5 øre. Resten av operatørene trenger foreløpig ikke å forholde seg til en fastpris satt av Post- og teletilsynet, men forskriften sier at prisen skal være rimelig.

- Vi har en som opererer med en pris på i overkant av 1,60 kroner, men det er snakk om marginale aktører, sier Haukås.

Det anser han som uproblematisk, fordi det er så få samtaler som går til denne og andre lignende små aktører. Problemet for Netcom er at en lik termineringspris favoriserer den største aktøren, og det er Telenor.

- Har du under halvparten av markedet blir det mer trafikk inn enn ut, sier Haukås.

Forutsatt at mobilabonnenter ringer hverandre uten å tenke på hvilken operatør de har, vil den største operatøren motta flere samtaler enn den nest-største. Dermed blir det flere termineringsminutter å fakturere. Fordi Telenor er størst, har deres kunder totalt sett flere samtaler til Netcom-kunder enn andre veien. Det resulterer i at Telenor må betale mer i termineringsavgift til Netcom, enn de kan fakturere.

Forskjellen i termineringspris gjør det mulig for Telenors utfordrere å balansere ut denne fordelen, men den er i ferd med å forsvinne som en følge av PTs vedtak.

Når Netcom nå hevder at prisreduksjonen i praksis fører til at store deler av Netcoms overskudd ender opp i lommene til Telenor, så forklarer de det med at de taper cirka 800 millioner kroner i året på den reduserte termineringsprisen, og at Telenor får en stor del av det beløpet gjennom reduserte kostnader.

Telenor taper inntekter som en følge av lavere termineringspris, men fordi de har en større kundebase, så har de lavere kostnader i forbindelse med termineringsminuttene som leveres til andre operatører.

Ifølge Netcom skal PTs modeller vise at Telenor har 8 prosent lavere kostnadsbase.

- Det vil si at hvis vår kost er 45 øre, så er Telenors cirka 41 øre. Det vil gi Telenor en ekstra fortjeneste på 100 millioner kroner i året, sier Haukås.

I tillegg sparer Telenor mye penger på alle samtalene fra fasttelefoni-kundene til Netcoms mobilnett. De betaler den samme termineringsavgiften. Netcom hevder at dette gir Telenor en besparelse på hele 600 millioner kroner.

- Det viktigste for Telenor er at vår termineringspris kuttes, sier Haukås.

Netcom sparer også penger på at Telenors termineringspris går ned, men det er langtfra nok til å dekke opp for tapet. De anslår at kostnadene deres reduseres med mellom 150 og 200 millioner kroner på årsbasis. Dermed sitter Netcom igjen med et årlig tap på cirka 600 millioner kroner.

Her må det skytes inn at Netcom idag opererer med marginer som de færreste bedrifter klarer å oppnå. For hver krone de omsetter, blir 29 øre liggende igjen på bunnlinjen. Dersom utslaget blir så stort som selskapet påstår, vil overskuddet bli redusert med omtrent en tredjedel. Netcom vil allikevel bli sittende igjen med en margin på hele 19 prosent.

Selv om Netcom fortsatt vil være et selskap med gode marginer etter denne nedjusteringen av termineringsprisen, er de sterkt kritiske og de hevder at den drastiske prisreduksjonen går utover investeringsvilligheten deres.

- Risikovilligheten er sterkt redusert på grunn av usikkerheten fra myndighetene, sier Baumann.

I forrige uke gikk Baumann hardt ut mot PT i Aftenposten, og sa at Netcom aldri har investert så lite som nå, som en følge av usikkerheten rundt rammevillkårene de får fra myndighetene. Han skyldte på PTs overdrevne fokus på lavere priser, og hevdet at det gikk utover innovasjonssatsningen.

- PT regulerer i henhold til ekom-loven, som har en formålsparagraf som sier at det skal legges tilrette for bærekraftig konkurranse, sier Haukås.

I ekomlovens § 1-1 står det blant annet:

"...er å sikre at brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge tilrette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon"

Netcom mener at Post- og teletilsynet har sett seg blind på ordet rimelige, og at de overser resten av paragrafen.

- De har ikke balansen i orden, sier Haukås.

PT på sin side, hevdet at dette bare var sutring fra Netcom sin side. De mener at termineringsprisen er for høy, og at den derfor må ned.

På direkte spørsmål fra digi.no vil ikke Netcom svare på hvilke områder som eventuelt har blitt holdt igjen som en følge av lavere investeringstakt.

- Det har jeg ikke lyst til å kommentere, sier Baumann til digi.no.

Han bekrefter imidlertid at HSDPA-utbyggingen ikke blir utsatt eller forsinket som en følge av dette. Heller ikke finansdirektøren vil gi et direkte svar på dette.

- Det er mer en generell reduksjon i det vi kan tillate oss å investere. Vi fatter på en måte ikke noe vedtak om ikke å investere, vi fatter kun vedtak om å investere. Når vi ser at inntjeningen vår synker, så fremmer vi færre forslag, sier Haukås.

Selv om Netcom er veldig uenige med PT om hva termineringsprisene bør ligge på, er de ikke uenige i at de er for høye i dag.

- Vi er enig i at prisen skal ned, men vi er ikke enig om at den skal ned til 45 øre, sier Haukås, til digi.no.

Post- og teletilsynet har basert prisen på utregninger gjennom en såkalt LRIC-modell (Long-Run Average Incremental Cost) for å beregne hva termineringsprisen skal være. De opererer med en for Telenor og en for Netcom.

- PTs modell bygger på historisk tall, og en rekke antagelser om hvordan utviklingen går fremover. Små justeringer av disse forutsetningene kan gi ekstreme utslag, sier Haukås.

Per i dag er det som nevnt bare Telenor, Netcom og Tele2 som har regulerte termineringspriser, men dette er i ferd med å endre seg. Post- og teletilsynet har i sommer sendt ut nye reguleringsvedtak på høring. De er i ferd med å vedta at aktørene Get, Hafslund, TDC Song og Ventelo også må sette sine termineringspriser ned på samme nivå som Telenor, fra og med 1. januar 2008.

I vedtakene som har blitt sendt ut på høring står det blant annet:

"441. PT pålegger med hjemmel i ekomloven §4-9 tilbydere av terminering i fastnett å ha rimelige termineringspriser. Prisene skal ta utgangspunkt i Telenors priser, men kan avvike noe dersom spesielle forhold skulle tilsi det. Slike forhold kan bl.a. være relatert til kostnadsnivået for tilbydernes nett, balansen i trafikkstrømmer til/fra de respektive sluttkundene og hvor lang tid som har gått siden tilbyderen ble etablert i markedet."

Dersom Netcom har rett i sine påstander, betyr det at Telenor også her vil få en fordel i forhold til de andre aktørene. Det er imidlertid ikke sikkert at det vil få like stor betydning. Disse aktørene har ikke på langt nær den samme kundebasen som Netcom. Dessuten vil de nyte godt av at deres termineringsutgifter til både Telenor og Netcom blir kraftig redusert.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.