«Historisk satsing på IKT»

Nå skal vi lage verdens beste forvaltning, skriver IT-minister Rigmor Aasrud.

«Historisk satsing på IKT»
Statsbudsjettet 2013: Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud står i spissen for Regjeringens digitaliseringsprogram. I dette innlegget varsler hun en historisk satsing med over en milliard kroner ekstra til IKT-tiltak. Bilde: Per Ervland

Til dere som jobber med IKT i staten. Til dere som bruker statlige tjenester fra tid til annen. Til dere som er opptatt av IKT-politikk. Dere har oppnådd mye, men dere skal oppnå mye mer. Regjeringa legger i dag frem tidenes satsing på digitalisering og IKT, og vi har store ambisjoner.

Fra 1970-tallet har IKT blitt en stadig viktigere del av statsforvaltningens tjenesteproduksjon. Det har kostet mye slit, fortvilelse og svette. Vi har balet oss gjennom rigide sektorsskiller, teknologiske omveltninger, kompliserte leverandørforhold, endrete og økte brukerforventinger og sikkerhetsutfordringer. Og slik er det fortsatt.

Dere har fått til store endringer på veien fra 70-tallet. Det finnes ikke den virksomhet i staten som får gjort jobben sin uten IKT. Og når jeg snakker med topplederne i staten sitter jeg med inntrykket av at mange langt på vei har fått forståelse for at IKT, jobben dere gjør, er avgjørende for at virksomhetene de leder leverer. Det har vært et slit, men vi har kommet langt.

Norge til topps

Dette er en beskjed til alle dere som jobber med IKT i staten. Regjeringa ønsker at slitet skal fortsette. Vi ønsker at dere skal jobbe som dere aldri har jobbet før, for nå er ambisjonsnivået skyhøyt. Offentlige tjenester skal digitaliseres. Digital kommunikasjon skal være hovedregelen. Norge skal være i den absolutte tetgruppen i verden i å digitalisere forvaltningen.

Samtidig vet vi at dere ikke kan trylle. Vi vet at drift spiser opp midlene som helst skulle gått til gode utviklingsprosjekter. Og vi vet at det fortsatt kan være vanskelig å få forståelse i ledelsen for at det må settes av mer ressurser for at teknologien skal kunne brukes etter hensikten.

Penger følger med

For at arbeidet dere gjør skal få den nødvendige prioriteten kan regjeringen bidra med to ting. For det første kan vi være helt klar på hva politikken er. Det har vi gjort gjennom Digitaliseringsprogrammet. Forvaltningen skal bli bedre, og digitalisering er virkemiddelet.

En så stor satsing har vi aldri sett før For det andre kan vi bidra med klare prioriteringer av hva statens penger skal brukes til. På mandag ble forslaget til statsbudsjett 2013 lagt fram. Der foreslår vi en satsing på over en milliard ekstra til IKT-tiltak. En så stor satsing har vi aldri sett før. Dette markerer et skille, og viser at vi at vi følger opp ambisjonene i digitaliseringsprogrammet med viktige IKT-satsinger i hele forvaltningen

Digitaliseringsmilliarden:

  • 735 millioner kroner til IKT-modernisering i NAV, som blant annet vil omfatte nye løsninger for uførepensjon og sykepenger, selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling med samarbeidsparter.
  • 153,9 millioner kroner til EDAG (Elektronisk dialog med arbeidsgiver), en felles ordning fra Skatteetaten, NAV og SSB for arbeidsgivernes rapportering av ansettelser, lønn og trekk.
  • 90 millioner kroner til prosjektet Altinn II. Midlene skal blant annet brukes til ytterligere stabilisering av Altinn-løsningen og forberedelser til nye avtaler med tjenesteleverandører på utvikling og drift.
  • 90 millioner kroner til IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren. Blant satsingene finner man ny elektronisk plattform i Helsedirektoratet/Helfo og flere og bedre selvbetjeningsløsninger i den nasjonale helseportalen helsenorge.no.
  • 50 millioner til ny IKT-plattform og nye straffesakssystemer i politiet
  • 32,6 millioner kroner til videreutvikling av NorCERT - Nasjonalt senter for håndtering av trusler og angrep på samfunnskritiske IKT-systemer.
  • 30 millioner kroner til etablering av felles løsning for digital postkasse, samt reservasjonsløsning for dem som ikke vil motta digital post fra forvaltningen.
  • 16 millioner kroner i økt bevilgning til Barentswatch, og skal forbedre den elektroniske samhandlingen mellom samarbeidende instanser.
  • 12 millioner kroner til informasjonssikkerhetsarbeid i Difi. God forebyggende informasjonssikkerhet er stadig viktigere for samfunnssikkerheten.

Dette vil ikke løse alle utfordringene, men det vil bidra til at noen av de aller viktigste fellestiltakene blir realisert. Det vil også bidra til at noen av de områdene som over tid er forsømt vil bli satset på. Fortsatt er det slik at de fleste digitaliseringstiltak i virksomhetene skal skje innen de ordinære bevilgningene.

Oppdraget fra regjeringen er klart: lag verdens beste digitale forvaltning!

    Les også:

Les mer om: