Hjemme-PC gjør flere IT-flinke

En undersøkelse i regi av IKT-Norge viser at hjemme-PC-ordningen hever Norges IKT-kompetanse.

En undersøkelse i regi av IKT-Norge viser at hjemme-PC-ordningen hever Norges IKT-kompetanse.

I en undersøkelse foretatt av TNS Gallup på vegne av IKT-Norge er 310 brukere av hjemme-PC-ordningen intervjuet. Resultatene fra undersøkelsen viser at ordningen fungerer etter intensjonene, heter det i en pressemelding.

På en skala fra 0 til 100 får hjemme-PC-ordningen 75 poeng med hensyn til hvor fornøyd man er. Ifølge IKT-Norge er det meget høyt.

– Det viktigste denne undersøkelsen bekrefter er allikevel kompetansehevingen som en hjemme-PC-ordning gir, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge Fredrik Syversen.

Differansen i kunnskap før og etter er 17 poeng, fra 61 til 78.

– Dette er over våre forventninger og gir oss et svar vi er meget tilfreds med, sier Syversen. – Det som er spesielt gledelig er at i gruppen med kun grunnskoleutdanning er kompetansehevingen på hele 27 poeng. Selv om gruppen er liten gir det en indikasjon på at hjemme-PC-ordningen gir et større kompetanseløft for de med lavere utdannelse, sier Syversen.

Undersøkelsen viser videre at krav til kompetanseheving gir bedre utbytte av hjemme-PC-ordningen.

Om lag en tredel av brukerne hadde krav til kompetanseheving ved implementering av hjemme-PC-ordningen i bedriften. Gjennomgående skårer de ansatte med krav til kompetanseheving høyere på spørsmål rundt positive virkinger av hjemme-PC. Dette gjelder spesielt i forhold til IT-utviklingen på egen arbeidsplass. Undersøkelsen viser også at hele husstanden får økt utbytte av ordningen når krav til kompetanse gjennomføres.

– Det er et signal til oss som bransje og norsk næringsliv om å ha større fokus på kompetansebiten ved innsalg og kjøp av hjemme-PC-er, sier Syversen. – Det ligger ingen føringer på kompetanseelementet i forskriften som regulerer ordningen, så her må vi alle sammen jobbe for at kompetanseelementet bedre blir ivaretatt. Det er allikevel sånn at «fri bruk» også gir kompetanseheving, mener Syversen.

Til slutt framhever Syversen at ordningen er viktig for at lavlønte skal ha IKT-utstyr:

58 prosent av de med husstandsinntekt mellom 200.00 og 400.000 kroner mener de ikke vill hatt mulighet til å inneha så moderne IKT-utstyr uten en hjemme-PC-ordning.

– For oss er det viktig å få frem at hjemme-PC-ordningen har ført til at grupper som ellers ikke vil tatt seg råd til å ha moderne IKT-utstyr får mulighet til dette gjennom hjemme-PC-ordningen, sier Syversen.

Til toppen