Høy gjeld gjør BaneTele billigere

Flere vil kjøpe BaneTele som snart legges ut for salg, men hva blir prisen på selskapet?

Flere vil kjøpe BaneTele som snart legges ut for salg, men hva blir prisen på selskapet?

Det statseide teleselskapet BaneTele legges trolig ut for salg til høsten. BaneTele disponerer et landsdekkende fibernett i Norge med enorm overføringskapasitet, og blir regnet som eneste aktør som kan gi Telenor virkelig konkurranse på fastnettet.

Flere aktører har meldt sin interesse for BaneTele, deriblant Catch, ID Gruppen, Bredbåndsalliansen og Song Networks. Også rent finansielle aktører er interessert i selskapet, etter det digi.no erfarer.

Hva som blir prisen på BaneTele er imidlertid høyst uklart. BaneTele hadde i 2003 en omsetning på 550 millioner kroner. Samtidig har selskapet en samlet gjeld på 740 millioner kroner. I tillegg har BaneTele et fremførbart underskudd på 170 millioner kroner, som kan gi kjøperen skattemessige fordeler.

Omsetning

Flere IT-selskaper som har blitt notert på Oslo Børs i år, deriblant Catch, NextGenTel og Mamut, har fått en pris som tilsvarer to TIL tre ganger årsomsetningen. Den høye gjelden i BaneTele (740 millioner kroner) gjør at det kan være vanskelig å støtte seg til en slik modell når prisen skal fastsettes.

Verdi av fibernettet

Samlet verdi av BaneTeles fibernett er på nesten 640 millioner kroner. BaneTeles eget nett (fra Enitels konkursbo) prises i regnskapet til 225 millioner kroner, mens det leide nettet av Jernbaneverket prises til 408 millioner kroner. I tillegg kommer andre eiendeler og omløpsmidler (fordringer), som samlet gir BaneTele eiendeler en verdi på 820 millioner kroner, ifølge BaneTeles regnskap for 2003.

Gjeld og egenkapital

BaneTele har en samlet gjeld på 740 millioner kroner, hvorav 225 millioner er gjeld til staten. Om man trekker gjelden fra verdien på eiendelene, vil man sitte igjen med en netto verdi på 79 millioner kroner (bokført egenkapital).

Fremførbart underskudd

Siden BaneTele ble etablert som statsaksjeselskap i 2001 har selskapet fått et fremførbart underskudd på 170 millioner kroner. Et oppkjøp av BaneTele kan være gunstig skattemessig for en kjøper, fordi fremførbart underskudd kan gi skattefritrekk for kjøperen. Et fremførbart underskudd på 170 millioner kroner kan gi en skattemessig gevinst på nesten 50 millioner kroner.

Så hva blir prisen?

Ingen aktører digi.no har snakket med er villige til å gi noen prisvurderinger av selskapet. Om man ser på hvilke verdier som ligger i selskapet er det mulig å komme med et mulig anslag på prisen.

Store deler av verdien i selskapet ligger i infrastrukturen. Selskapet har ifølge 2003-regnskapet en netto bokført egenkapital på 80 millioner kroner. En pris inklusive gjeld kan dermed bli på 820 millioner kroner. Da overtar kjøperen all gjeld til staten og andre lånegivere.

Dette trekker prisen ned

Staten er ikke kjent for å oppnå høyest mulig pris på selskapene sine. Det viser blant annet salget av SND Invest. I tillegg kan staten være villig til å selge til en lavere pris av samfunnsmessige hensyn. I dette tilfelle er et slikt hensyn et ønske om å etablere en seriøs konkurrent til Telenor. Dermed kan prisen bli enda lavere enn det som er anslått ovenfor.

Et annet moment som kan trekke prisen ned er leieavtalen BaneTele har med Jernbaneverket, hvor BaneTele betalte 50 millioner kroner i leie i 2003. Denne avtalen er under forhandling, men om resultatet blir at avtalen består, vil det trekke prisen på BaneTele ytterligere ned.

    Les også:

BaneTeles nett

BaneTele disponerer to fibernett som strekker seg med flere parallelle linjer fra Farsund i sør til Tromsø i nord. BaneTeles fibernett knytter i dag sammen rundt 70 byer og tettsteder, og inkluderer 47 egne byrett.

BaneTeles nett er det nettet med høyest overføringskapasitet i Norge. Fibernettet har nesten ubegrenset overføringskapasitet, og det kan gjøre trippelnettløsninger dagligdags for norske kunder. Det vil si at kundene kan få levert hurtig Internett, høykvalitets IX-telefoni og TV/video via bredbånd.

BaneTele overtok konkursboet i Eitel som gjorde store investeringer i et fibernett basert på kraftlinjene i Norge. I tillegg har BaneTele en leieavtale med Jernbaneverket om fibernettet som går langs jernbanen. Til sammen utgjør dette et nett på totalt 12.500 km, som dekker store deler av Norge.

BaneTele leverer i dag høykapasitetstjenester til operatører og bedrifter, med tjenester innen områdene Internett, kapasitet og datakommunikasjon. Videre leveres IP-produkter og -tjenester tilpasset ulike avanserte segmenter og brukerkrav fra telekomindustrien. I tillegg leverer BaneTele telefoni- og datakommunikasjon til mer enn 10.000 brukere innen det jernbanerelaterte markedet.

Aksessnettet består av en kombinasjon av fiber og trådløs aksess. De fiberoptiske kablene har langt større kapasitet enn det tradisjonelle telenettet basert på kobber, og dimensjoneres så langt med 24 til 240 fibre per strekning. På hvert fiberpar kan det eksempelvis overføres flere hundretusen samtidige telefonsamtaler. Dette åpner for avanserte teletjenester og kan utnyttes til å overføre både data, telefoni og videokonferanser på linjen samtidig.

Innenfor SDH-kapasitet kan man velge overføringshastigheter fra 2 Mb/s til 10 Gb/s. 2,5 Gb/s og 10 Gb/s blir levert som bølgelengder i BaneTeles DWDM system. Tjenesten leveres som punkt-til-punkt samband. Radioaksess gjør at selskapet raskt kan knytte kunder over hele landet direkte til nettet, uten å benytte andre leverandørers linjer.

Til toppen